Uchwała Nr XXXII/272/04

                                                     Rady Gminy Dopiewo

                                                     z dnia  13 grudnia 2004 r.

 

 

W sprawie : przystąpienia do  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 12  oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje :

 

 

 

§ 1. Wyraża się wolę utworzenia wraz z innymi zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego jako jeden z założycieli, stowarzyszenie ekologiczne gmin „ZACHÓD” w celu integracji i wspierania realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki  komunalnej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, poprzez minimalizowanie  ilości odpadów w tym komunalnych  oraz wdrażania nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania.

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Z inicjatywą utworzenia stowarzyszenia ekologicznego „Zachód”  wystąpiła Gmina Tarnowo Podgórne. Do  stowarzyszenia akces zgłosiły oprócz Gminy Dopiewo, Gminy Buk, Każmierz, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne oraz Oborniki. Siedzibą Stowarzyszenia będzie Tarnowo Podgórne. Ze względu na  konieczność przystosowania gospodarki odpadami do wymogów obowiązujących przepisów unijnych i krajowych istnieje potrzeba wspólnych  działań   na rzecz  uporządkowania  gospodarki odpadami w  gminach,  zmierzających  do minimalizacji masy odpadów deponowanych na składowiskach, w szczególności poprzez poddawanie ich procesom unieszkodliwiania i odzysku, wykonywanie obowiązków nałożonych na gminy przez przepisy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz  reprezentacja i promocja samorządów  w  realizacji wyżej wymienionych celów,  poniesienie skuteczności w uzyskiwaniu dostępnych  środków pomocowych  służących  ochronie środowiska.  Stowarzyszenie ma realizować  założone cele między innymi poprzez  uświadamianie  lokalnym społecznościom zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz podnoszenie ich świadomości ekologicznej, minimalizacje ilości odpadów i ich selektywną zbiórkę, budowę i użytkowanie obiektów służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów, rekultywacje składowisk. Zakłada się, że cele Stowarzyszenia będą realizowane miedzy innymi z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, dotacji, subwencji, oraz składek członkowskich skalkulowanych na poziomie 0,2 % zaplanowanych w poszczególnych gminach dochodów w budżecie. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały znajduje uzasadnienie.