Uchwała  Nr XXXI/263/04

Rady Gminy Dopiewo

       z dnia 29 listopada 2004 r.

 

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 rok na obszarze gminy Dopiewo

 

 

Na art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94 poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz.1568) Rada Gminy Dopiewo uchwala się co następuje:

 

§ 1.     Obniża się cenę żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. (Mon. Pol. Nr 43, poz. 763, 764 i 765) z kwoty 37,67 zł za 1 q do kwoty 33 zł za 1q.

 

§ 2.     1. Zarządza się pobór podatku rolnego w formie inkasa, za pośrednictwem poczty lub 

            banku.

        2. Wyznacza się jako inkasentów podatku rolnego właściwych miejscowo sołtysów.

 

 

§ 3.  1. Inkasenci podatku rolnego otrzymują wynagrodzenie za terminowe inkaso w

        następujących wysokościach:

 

 

sołtys wsi Dąbrowa (inkasent)

8,3%

sołtys wsi Dąbrówka (inkasent)

10,0%

sołtys wsi Dopiewiec (inkasent)

8,0%

sołtys wsi Dopiewo (inkasent)

7,0%

sołtys wsi Gołuski (inkasent)

9,0%

sołtys wsi Konarzewo (inkasent)

7,0%

sołtys wsi Palędzie (inkasent)

8,3%

sołtys wsi Skórzewo (inkasent)

7,0%

sołtys wsi Trzcielin (inkasent)

10,0%

sołtys wsi Więckowice (inkasent)

9,0%

sołtys wsi Zakrzewo (inkasent)

7,1%

 

       2. Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto Urzędu Gminy pobranego podatku

           rolnego w terminie 5 dni od daty pobrania.

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/162/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia ceny   

       1 q żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

       Dopiewo.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

       Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uzasadnienie

 

Ze względu na pogarszającą się z roku na rok sytuacją w rolnictwie, nie tylko w naszej gminie ale na terenie całego kraju, a także ze względu na niższą cenę żyta otrzymywaną przez rolników w naszej gminie za 1 q proponuje się obniżyć stawkę za 1 q żyta przyjmowaną do obliczeń podatku rolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Uchwała  Nr XXXI/260/04

Rady Gminy Dopiewo

                                                            z dnia 29 listopada

 

 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy 

       Dopiewo

 

1)      od gruntów: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   - 0,62 zł  za 1 m2 powierzchni,

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  - 3,52 zł za 1 ha powierzchni,

c)      gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,11 zł za 1 m2 powierzchni,

 

2)      od budynków lub ich części:

 

a)      mieszkalnych - 0,54 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,79 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  - 8,37 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)      od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,13 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

3)      od budowli 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 

§ 2. 1.Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w formie inkasa, za pośrednictwem poczty

          lub banku.

 2.Wyznacza się jako inkasentów podatku od nieruchomości właściwych miejscowo             

    sołtysów

 

§ 3  1. Inkasenci podatku od nieruchomości otrzymują wynagrodzenie za terminowe inkaso w

           następujących wysokościach:

 

sołtys wsi Dąbrowa (inkasent)

8,3%

 

sołtys wsi Dąbrówka (inkasent)

10,0%

 

sołtys wsi Dopiewiec (inkasent)

8,0%

 

sołtys wsi Dopiewo (inkasent)

7,0%

 

sołtys wsi Gołuski (inkasent)

9,0%

 

sołtys wsi Konarzewo (inkasent)

7,0%

 

sołtys wsi Palędzie (inkasent)

8,3%

 

sołtys wsi Skórzewo (inkasent)

7,0%

 

sołtys wsi Trzcielin (inkasent)

10,0%

 

sołtys wsi Więckowice (inkasent)

9,0%

 

sołtys wsi Zakrzewo (inkasent)

7,1%

 

 

       2. Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto urzędu Gminy pobranego podatku od

           nieruchomości w terminie 5 dni od daty pobrania.

 

 

§ 4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości będące własnością gminy a 

       wykorzystywane dla celów statutowych przez gminne jednostki i zakłady budżetowe,    

       gminne instytucje zajmujące się szerzeniem i propagowaniem kultury, sportu i turystyki oraz

       nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia ochrony pożarowej.

 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/159/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie stawek podatku

       od nieruchomości na 2004 rok.

 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

      Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005r.

 

 

     

 

 

 

 

1)       Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)       dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L368 z 17.12.1992),

2)       dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywały w 2005 r. proponuje się nieznacznie podnieść w stosunku do roku 2004 z uwagi na niski wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, a także na pogarszającą się ogólną sytuację mieszkańców gminy, wzrost bezrobocia oraz pogarszającą się sytuację finansową podmiotów gospodarczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             U c h w a ł a   Nr XXXI/262/04Rady Gminy Dopiewo

   z dnia 29 listopada 2004

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok

                  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się stawkę roczną podatku w wysokości 6 zł od każdego psa podlegającego

       opodatkowaniu.

 

§ 2. 1.   Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w formie inkasa, za pośrednictwem

             poczty lub banku.

2.   Wyznacza się jako inkasentów podatku od posiadania psów właściwych miejscowo  

      sołtysów.

 

 

§ 3. 1.   Inkasenci podatku od posiadania psa otrzymują wynagrodzenie za terminowe inkaso w

             wysokości 10 % pobranej opłaty.

2.      Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto urzędu Gminy pobranego podatku od posiadania psa w terminie 5 dni od daty pobrania.

 

 

§ 4. Podatek uiszcza się bez wezwania w terminie do 30 września 2005r.

 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/161/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości

       podatku od posiadania psów na 2004 rok.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

       Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005r.

 

 

 

 

 

 

 

 

1)       Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L368 z 17.12.1992),

        2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych   

        typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Stawka podatku od posiadania psa została obniżona do 6 zł z uwagi na brak na terenie gminy schroniska dla zwierząt a także coraz częstsze porzucanie psów. Gmina Dopiewo jest gminą typowo rolniczą i większość psów nie jest wyprowadzana i nie stanowi to zanieczyszczeń dla środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Uchwała  Nr XXXI/263/04

Rady Gminy Dopiewo

       z dnia 29 listopada 2004 r.

 

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 rok na obszarze gminy Dopiewo

 

 

Na art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94 poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz.1568) Rada Gminy Dopiewo uchwala się co następuje:

 

§ 1.     Obniża się cenę żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. (Mon. Pol. Nr 43, poz. 763, 764 i 765) z kwoty 37,67 zł za 1 q do kwoty 33 zł za 1q.

 

§ 2.     1. Zarządza się pobór podatku rolnego w formie inkasa, za pośrednictwem poczty lub 

            banku.

        2. Wyznacza się jako inkasentów podatku rolnego właściwych miejscowo sołtysów.

 

 

§ 3.  1. Inkasenci podatku rolnego otrzymują wynagrodzenie za terminowe inkaso w

        następujących wysokościach:

 

 

sołtys wsi Dąbrowa (inkasent)

8,3%

sołtys wsi Dąbrówka (inkasent)

10,0%

sołtys wsi Dopiewiec (inkasent)

8,0%

sołtys wsi Dopiewo (inkasent)

7,0%

sołtys wsi Gołuski (inkasent)

9,0%

sołtys wsi Konarzewo (inkasent)

7,0%

sołtys wsi Palędzie (inkasent)

8,3%

sołtys wsi Skórzewo (inkasent)

7,0%

sołtys wsi Trzcielin (inkasent)

10,0%

sołtys wsi Więckowice (inkasent)

9,0%

sołtys wsi Zakrzewo (inkasent)

7,1%

 

       2. Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto Urzędu Gminy pobranego podatku

           rolnego w terminie 5 dni od daty pobrania.

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/162/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia ceny   

       1 q żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

       Dopiewo.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

       Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uzasadnienie

 

Ze względu na pogarszającą się z roku na rok sytuacją w rolnictwie, nie tylko w naszej gminie ale na terenie całego kraju, a także ze względu na niższą cenę żyta otrzymywaną przez rolników w naszej gminie za 1 q proponuje się obniżyć stawkę za 1 q żyta przyjmowaną do obliczeń podatku rolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Uchwała  Nr XXXI/260/04

Rady Gminy Dopiewo

                                                            z dnia 29 listopada

 

 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy 

       Dopiewo

 

1)      od gruntów: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   - 0,62 zł  za 1 m2 powierzchni,

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  - 3,52 zł za 1 ha powierzchni,

c)      gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,11 zł za 1 m2 powierzchni,

 

2)      od budynków lub ich części:

 

a)      mieszkalnych - 0,54 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,79 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  - 8,37 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)      od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,13 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

3)      od budowli 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 

§ 2. 1.Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w formie inkasa, za pośrednictwem poczty

          lub banku.

 2.Wyznacza się jako inkasentów podatku od nieruchomości właściwych miejscowo             

    sołtysów

 

§ 3  1. Inkasenci podatku od nieruchomości otrzymują wynagrodzenie za terminowe inkaso w

           następujących wysokościach:

 

sołtys wsi Dąbrowa (inkasent)

8,3%

 

sołtys wsi Dąbrówka (inkasent)

10,0%

 

sołtys wsi Dopiewiec (inkasent)

8,0%

 

sołtys wsi Dopiewo (inkasent)

7,0%

 

sołtys wsi Gołuski (inkasent)

9,0%

 

sołtys wsi Konarzewo (inkasent)

7,0%

 

sołtys wsi Palędzie (inkasent)

8,3%

 

sołtys wsi Skórzewo (inkasent)

7,0%

 

sołtys wsi Trzcielin (inkasent)

10,0%

 

sołtys wsi Więckowice (inkasent)

9,0%

 

sołtys wsi Zakrzewo (inkasent)

7,1%

 

 

       2. Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto urzędu Gminy pobranego podatku od

           nieruchomości w terminie 5 dni od daty pobrania.

 

 

§ 4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości będące własnością gminy a 

       wykorzystywane dla celów statutowych przez gminne jednostki i zakłady budżetowe,    

       gminne instytucje zajmujące się szerzeniem i propagowaniem kultury, sportu i turystyki oraz

       nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia ochrony pożarowej.

 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/159/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie stawek podatku

       od nieruchomości na 2004 rok.

 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

      Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005r.

 

 

     

 

 

 

 

1)       Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)       dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L368 z 17.12.1992),

2)       dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywały w 2005 r. proponuje się nieznacznie podnieść w stosunku do roku 2004 z uwagi na niski wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, a także na pogarszającą się ogólną sytuację mieszkańców gminy, wzrost bezrobocia oraz pogarszającą się sytuację finansową podmiotów gospodarczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             U c h w a ł a   Nr XXXI/262/04Rady Gminy Dopiewo

   z dnia 29 listopada 2004

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok

                  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się stawkę roczną podatku w wysokości 6 zł od każdego psa podlegającego

       opodatkowaniu.

 

§ 2. 1.   Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w formie inkasa, za pośrednictwem

             poczty lub banku.

2.   Wyznacza się jako inkasentów podatku od posiadania psów właściwych miejscowo  

      sołtysów.

 

 

§ 3. 1.   Inkasenci podatku od posiadania psa otrzymują wynagrodzenie za terminowe inkaso w

             wysokości 10 % pobranej opłaty.

2.      Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto urzędu Gminy pobranego podatku od posiadania psa w terminie 5 dni od daty pobrania.

 

 

§ 4. Podatek uiszcza się bez wezwania w terminie do 30 września 2005r.

 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/161/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości

       podatku od posiadania psów na 2004 rok.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

       Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005r.

 

 

 

 

 

 

 

 

1)       Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L368 z 17.12.1992),

        2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych   

        typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Stawka podatku od posiadania psa została obniżona do 6 zł z uwagi na brak na terenie gminy schroniska dla zwierząt a także coraz częstsze porzucanie psów. Gmina Dopiewo jest gminą typowo rolniczą i większość psów nie jest wyprowadzana i nie stanowi to zanieczyszczeń dla środowiska.