Uchwała  Nr XXXI/260/04

Rady Gminy Dopiewo     
                    
   z dnia 29 listopada 2004 r.

 

 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy 

       Dopiewo

 

1)      od gruntów: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   - 0,62 zł  za 1 m2 powierzchni,

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  - 3,52 zł za 1 ha powierzchni,

c)      gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,11 zł za 1 m2 powierzchni,

 

2)      od budynków lub ich części:

 

a)      mieszkalnych - 0,54 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,79 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  - 8,37 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)      od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,13 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

3)      od budowli 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 

§ 2. 1.Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w formie inkasa, za pośrednictwem poczty

          lub banku.

 2.Wyznacza się jako inkasentów podatku od nieruchomości właściwych miejscowo            

    sołtysów

 

§ 3  1. Inkasenci podatku od nieruchomości otrzymują wynagrodzenie za terminowe inkaso w

           następujących wysokościach:

 

sołtys wsi Dąbrowa (inkasent)

8,3%

 

sołtys wsi Dąbrówka (inkasent)

10,0%

 

sołtys wsi Dopiewiec (inkasent)

8,0%

 

sołtys wsi Dopiewo (inkasent)

7,0%

 

sołtys wsi Gołuski (inkasent)

9,0%

 

sołtys wsi Konarzewo (inkasent)

7,0%

 

sołtys wsi Palędzie (inkasent)

8,3%

 

sołtys wsi Skórzewo (inkasent)

7,0%

 

sołtys wsi Trzcielin (inkasent)

10,0%

 

sołtys wsi Więckowice (inkasent)

9,0%

 

sołtys wsi Zakrzewo (inkasent)

7,1%

 

 

       2. Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto urzędu Gminy pobranego podatku od

           nieruchomości w terminie 5 dni od daty pobrania.

 

 

§ 4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości będące własnością gminy a 

       wykorzystywane dla celów statutowych przez gminne jednostki i zakłady budżetowe,    

       gminne instytucje zajmujące się szerzeniem i propagowaniem kultury, sportu i turystyki oraz

       nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia ochrony pożarowej.

 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/159/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie stawek podatku

       od nieruchomości na 2004 rok.

 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

      Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005r.

 

 

     

 

 

 

 

1)       Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)       dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L368 z 17.12.1992),

2)       dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywały w 2005 r. proponuje się nieznacznie podnieść w stosunku do roku 2004 z uwagi na niski wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, a także na pogarszającą się ogólną sytuację mieszkańców gminy, wzrost bezrobocia oraz pogarszającą się sytuację finansową podmiotów gospodarczych.