Uchwała Nr XXIX/255/04 
Rady Gminy Dopiewo 
z dnia 27 września 2004 r.

 w sprawie:  odmowy przejęcia pojazdu na własność Gminy Dopiewo.

 Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002r Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002r Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002r Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2002r Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717, Dz. u. z 2003r Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806) Rada Gminna uchwala co następuje:

 § 1.  Odmawia się stwierdzenia przejęcie na własność Gminy Dopiewo pojazdu (motocykl) marki MZ nr  ramy 1346809, nr silnika 4642311, rok produkcji nie ustalony.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.