Uchwała Nr XXIX / 244 / 04
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 września 2004 r.

 w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku.

 Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach  publicznych   (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Dz. U. Nr 45, poz.391, Dz. U. Nr 65, poz.594, Dz. U. Nr 166, poz.1611, Dz. U. Nr 189, poz.1851, Dz. U z 2001r. Nr 88, poz. 961, Dz. U z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U z 2003r. Nr 96 poz. 890, Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Dz. U z 2000r. Nr 122 poz. 1315, Dz. U z 2002r. Nr 156 poz. 1300, Dz. U z 2003r. Nr 166 poz. 1611, Dz. U z 2004r. Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121  poz. 1264) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz.1591 Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, Dz. U z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 214 poz. 1806),

Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 § 1. Przyjmuje informację Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.