U c h w a ł a  N r  XXIX/251/04

  

w sprawie: nadania nazwy ulicom we wsi Skórzewo

 

Na podstawie art.18  ust. 2  pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591, z Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806; z 2003 r Dz.U. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz 1568 z 2004r

Dz.U.Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, nr 214 poz.1806) 

Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicom we wsi Skórzewo

 

-         MIĘTOWA, biegnąca od ulicy Rumiankowej  do ulicy Zielnej

-         KMINKOWA, biegnąca od ulicy Rumiankowej  do ulicy Zielnej, równoległa do ulicy Miętowej

§ 2. Uchwalona nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną

       wsi Skórzewo

 § 3. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 § 4.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  

      Województwa Wielkopolskiego.