Data posiedzenia:
2013-02-04

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy Dopiewo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Odczytanie porządku obrad XLII sesji Rady Gminy.
4. Informacja o przyjęciu protokołu XXXVIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
5. Informacja o przyjęciu protokołu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.
6. Informacja o przyjęciu protokołu XL sesji Rady Gminy Dopiewo.
7. Informacja o przyjęciu protokołu XLI sesji Rady Gminy Dopiewo.
8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków wnioskowanych przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Dopiewie w zakresie zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu następujących miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Gołuski, Lisówki, Konarzewo, Palędzie, Podłoziny, Skórzewo, Trzcielin, Zakrzewo, Żarnowiec oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków od mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Dopiewo, Konarzewo, Skórzewo, Palędzie, Zakrzewo.
10. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Dopiewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
11. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy.
12. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dopiewo.
13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2012.
14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2012.
15. Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi.
16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czeremchowa we wsi Więckowice.
17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka, terenu między drogą powiatową Skórzewo – Dąbrówka, a linią kolejową Warszawa – Berlin.
18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Ks. Kozierowskiego – część B.
19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dopiewo.
20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru sprawowanego przez Wójta Gminy Dopiewo nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
21. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dopiewo do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
23. Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.
24. Zapytania i wnioski radnych.
25. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy Dopiewo.


Uwagi:
XLII sesja Rady Gminy Dopiewo się w dniu 4 lutego 2013 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie przy ul. Polnej 1 w Dopiewie.