Uchwała Nr XXI/192/04

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 01 marca 2004 roku

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/173/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2003 roku dotyczącej budżetu na 2004 rok.

 Na podstawie art.116 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Dz.U. Nr 45, poz.391, Dz.U. Nr 65, poz.594, Dz.U. Nr 166, poz.1611, Dz.U. Nr 189, poz.1851) oraz art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz.1591 Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568)

Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1. 

I.                    Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę                                        1.000                                                                                          

            Do wysokości                                                                                    20.976.268

        (Zgodnie z załącznikiem Nr 1)

II.      Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę                                                     1.000

           Do wysokości                                                                                     25.709.929                                                                              

1.      wydatki bieżące w kwocie                                                 14.195.337

 w tym:                                                                                                                                                             

1)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,             6.865.415                                   

       (Zgodnie z załącznikiem Nr 2)

§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr XIX/173/03 z dnia 29 grudnia 2003r. zmienionej Uchwałą Nr XX/181/04 z dnia 26 stycznia 2004r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 84/04 z dnia 04 lutego 2004r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie  Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.