Uchwała Nr XX/191/04

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 26 stycznia 2004 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 marca

2003 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez

Gminę Dopiewo.

 Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr  141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 ), Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1   W uchwale Nr VI/68/03 Rady Gminy Dopiewo w sprawie odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo wprowadza się następujące zmiany:

1.      po § 2 dodaje się  § 2 a w brzmieniu: „Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców

      (opiekunów ) obniża wysokość opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 do 50 % w

     przypadku gdy z usług przedszkola korzysta drugie dziecko z rodziny, w której dochód

     na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa

     do zasiłku rodzinnego. Podstawą obniżenia opłat jest przedłożenie zaświadczenia o

     otrzymanym zasiłku”.

2.      po § 2 a dodaje się § 2 b w brzmieniu: „Zwalnia się z opłat za przedszkole, o których mowa w § 2 ust. 2  rodziców (opiekunów):

1.      trzeciego dziecka uczęszczającego do przedszkola,

2.      czwartego i kolejnego dziecka bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola”.

 § 2   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 3   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 lutego 2004 roku.