Uchwała Nr XVI/148/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 9 października 2003r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/140/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 11 września 2003r., dotyczącej  budżetu   Gminy na 2003r., przyjętego Uchwałą  Nr III/22/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002r.

 Na podstawie art.110 oraz art. 124  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2, pkt. 4 i pkt.9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1

 Zmienia się załącznik nr 3 wymieniony w § 2 Uchwały Nr XIV/140/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 11 września 2003r.  - wieloletni program inwestycyjny, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 § 2

 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo. 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.