Protokół Nr LII/10
Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 26 lipca 2010 roku
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

Sesji przewodniczyła:                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                               Pani Zofia Dobrowolska

Sesję rozpoczęto o godz. 1505, a zakończono o godz. 1830.

Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.

Przebieg sesji:

Do pkt. 1.

Otwarcia LII sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1505 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

Do pkt. 2.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 9 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

1.      Lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      Stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      Lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      Lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      Lista obecności gości – zał. nr 5

Do pkt. 3.

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

Porządek obrad LI sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie LII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad LII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu LI sesji Rady Gminy Dopiewo.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Projekt uchwały ws. zmiany uchwały nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. ws. uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. Druk 375
 8. Projekt uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, działka nr ewid.: 510. Druk 376
 9. Projekty uchwał ws. podziału gminy Dopiewo na okręgi i obwody wyborcze. Druki 377 i 378
 10. Projekt uchwały ws. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo rejon ul. Batorowskiej, działki o nr ewid. 1020-1043. Druk 379
 11. Projekt uchwały ws. nadania nazw ulicom we wsi Dopiewo. Druk 380
 12. Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.
 13. Zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy.

15.  Zakończenie obrad LII Sesji Rady Gminy Dopiewo.

Następnie Przewodnicząca zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.

O godz. 1515 na posiedzenie sesji przybyła Pani radna K. Mikołajczak. Aktualny stan obecności wynosi 10 radnych.

Wobec braku uwag i wniosków Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem zmiany porządku obrad.

Rada Gminy w obecności 10 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad LII Sesji Rady Gminy.

Do pkt. 4.
Przyjęcie protokółu L sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z obrad LI sesji Rady Gminy i  zapytała, czy są uwagi do protokołu.

Wobec braku uwag Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z obrad LI sesji Rady Gminy.

Rada Gminy w obecności 10 radnych, 8 głosami „za” przy 2 radnych wstrzymujących się od głosu, przyjęła protokół z obrad LI sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2010 roku.

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

Do pkt. 5.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

O godz. 1520 na posiedzenie sesji przybył Pan radny L. Nowaczyk. Aktualny stan obecności wynosi 11 radnych.

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo. Pisemną informację radni otrzymali w materiałach na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał Wójt Gminy.

Radny Moskalik: 6 lipca spotkał się Pan z przedstawicielami firmy Good Food. Czy dotyczyło to kwestii podtopień.

Wójt: Spotkanie dotyczyło podtopień, dokładniej odprowadzenia wody z tej nieruchomości. Gotowa dokumentacja na wykonanie robót nie uzyskała zgody na budowę ponieważ nie zgodzili się na nią właściciele rowu. Obecnie projektant wprowadza zmiany w projekcie aby w innym miejscu wprowadzić tą instalację deszczową. Jest szansa na porozumienie.

Radny Danielewski: Chciałbym poruszyć kwestię ścieżek rowerowych. Mam wrażenie, że temat jest głośno omawiany tylko dlatego, że jest to medialny temat.

Wójt: Odbyło się spotkanie z projektantem koncepcji ścieżki rowerowej z Dopiewa do Zborowa. Koncepcja przewiduje budowę ścieżki w pasie drogowym aby uniknąć potrzeby zakupu gruntu.

Radny Kurpiewski: Staramy skupić się na kwestii bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się po drogach naszej gminy, którzy w tej chwili narażeni są na duże niebezpieczeństwo. Dodatkowo, ścieżki te mogą służyć pieszym.

Radny Danielewski: Chciałbym tylko zauważyć, że na istniejących ścieżkach jest bardzo mały ruch rowerowy. Ścieżki te nie są zbytnio wykorzystywane.

Radny Bartkowiak: Czy autor koncepcji wymyślił także przebieg chodnika na ul. Więckowskiej w Dopiewie, gdzie trzeba przechodzić z prawej na lewą stronę jezdni? To nie jest bezpieczne.

Pan Wasielewski: Wstępnie zanalizowaliśmy koncepcję wszystkich ścieżek w gminie. Także w sprawie ścieżki wspomnianej przez pana radnego odbędzie się spotkanie z projektantem w środę o godzinie 8.00 lub 10.00

Radni: Prosimy o spotkanie o godzinie 10.00.

Rada sprawozdanie przyjęła.

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

Do pkt. 6.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła ustną informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Przewodnicząca zajmowała się sprawami organizacyjnymi, tj. podpisywaniem uchwał, organizacją pracy Biura Rady w okresie nieobecności pana Gryski. Dziękuję wiceprzewodniczącym za pełnienie dyżurów w Biurze Rady.

Przewodnicząca wzięła udział w wizji lokalnej ws. organizacji remontu w SP Dopiewiec. Sporządzono protokół z tego spotkania, który ma prowadzić do osiągnięcia konsensusu. Sprawa jest częściowo załatwiona, aczkolwiek remont jeszcze nie ruszył. Odbyła także spotkanie z wójtem ws. termomodernizacji. Poruszono także kwestię oświetlenia w Gołuskach.

Przewodnicząca spotkała się z prezesem nowego stowarzyszenia w Lisówkach, które stwarza nadzieje na szybszy rozwój tej miejscowości. Na spotkaniu z prezydium MRG wspólnie określano lokalizacje zielonych placów dla młodzieży. Przewodnicząca była obecna na spotkaniu ws. zagospodarowania parku w Skórzewie.

Przewodnicząca wystosowała kilka pism do wójta, także w sprawie projektu Statutu Gminy, którego egzemplarze zostały także przekazane radnym.

W czasie swojego urlopu pani Przewodnicząca dokonała analizy podsumowującej rok 2009.

Po urlopie Przewodnicząca przygotowywała i brała udział w posiedzeniach komisji stałych Rady w dniach 13-15 lipca 2010 roku. Uczestniczyła także w obradach Rady Sołeckiej w Dopiewcu, odbyła spotkanie z wójtem oraz wzięła udział w wizji lokalnej w Lisówkach. Przewodnicząca zapoznała się z 4 koncepcjami ścieżek pieszo-rowerowych oraz koncepcją ścieżki do Więckowic.

Pani Przewodnicząca przyjęła i przekazała do kompetencji wójta pismo o pozytywne załatwienie wniosku mieszkańców ul. Miętowej w Skórzewie, pismo ws. progów na ul. Ogrodowej w Dąbrowie oraz w sprawie oddziaływania na otoczenie zakładu rzeźnicko-masarskiego w Skórzewie.

Przewodnicząca dokonała nowego opracowania formuły strony Rady Gminy oraz przygotowała materiały, które na tej stronie mają być zamieszczone. Projekt strony Przewodnicząca osobiście konsultowała z wykonawcą.

Przewodnicząca zapoznała się z ofertą przetargową na termomodernizację w Dopiewcu, do której zgłoszono wiele uwag. Nowa oferta powinna być upubliczniona w ciągu tygodnia.

Przewodnicząca wzięła udział w pierwszym posiedzeniu komitetu ws. obchodów 80-lecia OSP Dopiewo. Była także obecna na spotkaniach wójta i prezydium Rady Gminy z firmą Świtalski ws. porozumienia, firmą Grzegorczyk ws. porozumienia oraz z biurem projektowym ws. projektu Studium.

Przewodnicząca odbyła spotkanie z pracownikami referatu infrastruktury oraz zastępcą wójta, panem Cegłowskim, ws. koncepcji ścieżek. Omówiona została sprawa ul. Więckowskiej i wyciągnięto pewne wnioski, które muszą być teraz skonsultowane z projektantem. Na środowym spotkaniu powinna pojawić się już koncepcja.

Przewodnicząca dokonała korekty protokołu z obrad LI sesji Rady Gminy oraz podsumowała swoją działalność w okresie między sesjami. Odbyła spotkanie z młodzieżą Dopiewca oraz wystosowała pismo do wójta ws. spożywania alkoholu w miejscach użyteczności publicznej.

Rada sprawozdanie przyjęła.

Do pkt. 7.
Projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. ws. uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, pan Piotr Łoździn.

Dochody

Wpływy z opłat – Zwiększono dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 50.000 zł.

Inne dochody – Zwiększono o kwotę 62.561 zł dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających.

Dotacje celowe – Zwiększono dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną. Wprowadzono dotację na wyprawkę szkolną oraz przeprowadzenie spisu rolnego.

Środki ze źródeł zagranicznych – Przesunięto na 2011 r. dochody z UE w kwocie 86.456 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”.

Wydatki

Rozdział 01010 – Zwiększono wydatki z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 50.000 zł. Zmniejszono o kwotę 140.000 zł środki na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągami tłocznymi na ulicy Sosnowej w miejscowości Zakrzewo”. Zmniejszono o kwotę 140.000 zł środki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie ul. Czereśniowa”. Zwiększono o kwotę 280.000 zł środki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie rejon ul. Poznańskiej i Stawnej”.

Rozdział 60014 – Zwiększono o kwotę 140.000 zł wydatki na zadanie „Budowa chodnika w Dopiewie przy ul. Bukowskiej”.

Rozdział 60016 – Zwiększono wydatki o kwotę 1/ 1.200.000 zł na zadanie „Budowa ul. Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Skórzewie”. 2/ 56.000 zł na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Bukowskiej w Dopiewie”. 3/ 300.000 zł na zadanie „Budowa ul. Łąkowej w Dopiewie”. Wprowadzono wydatki w kwocie 12.200 zł na przebudowę ul. Batorowskiej w Skórzewie (na dokumentację). Wykreślono wydatki w kwocie 300.000 zł na zadania „Utwardzenie ul. Rzemieślniczej, Spółdzielczej i Sadowej w Skórzewie” (kwotę 80.000 zł na wykonanie projektów budowlanych zabezpieczono na 2011 r.)

Rozdział 70005 – Przesunięto z wykupów gruntów na odszkodowania kwotę 450.000 zł.

Rozdział 75023 – Przesunięto na 2011 r. wydatki w kwocie 88.018 zł dotyczące realizacji programu „wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Wprowadzono wydatki w kwocie 7.858 zł na przeprowadzenie spisu rolnego.

Rozdział 80101-80114 – Zwiększono wydatki na remont: budynku Gimnazjum w Dopiewie, o kwotę 20.000 zł, budynku SP w Dopiewcu o kwotę 40.000 zł. Zwiększono wydatki SP w Dopiewcu: na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych o kwotę 7.000 zł, na rozbudowę placu zabaw o kwotę 6.500 zł. Zwiększono wydatki bieżące GZEAS-u o kwotę 6.392 zł. Wprowadzono kwotę 32.000 zł na wykonanie dodatkowego wyjścia z ZSP Dopiewo.

Rozdział 85154-85219 – Dokonano przesunięć między grupami wydatków. Wprowadzono wydatki na pomoc społeczną w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.

Rozdział 85412-85415 – Dokonano przesunięć między grupami wydatków. Wprowadzono wydatki na wyprawkę szkolną w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 92601 – Zwiększono o kwotę 52.000 zł wydatki na remont świetlicy w Palędziu.

Deficyt

Zwiększono deficyt o kwotę 1.500.111 zł do kwoty 17.264.915 zł.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Przewodnicząca: Mam pytanie ws. środków dla OSP Dopiewo na obchody 80-lecia OSP Dopiewo. Na komisjach mówiliśmy już, że Gmina nie może tego zadania finansować. Czy Gmina jednak mogłaby wprowadzić dotację lub zwiększyć odpowiednio środki Rady Sołeckiej w Dopiewie?

Skarbnik: Rada Sołecka ma możliwość przeznaczenia środków, które pozostały z kwot przeznaczonych na realizację imprez kulturalnych. Ewentualnie, jeśli zabrakłoby pieniędzy na opłacenie orkiestry, to Gmina może przeznaczyć środki z budżetu.

Radny Bartkowiak: W funduszu zostało nam jedynie 1.500 zł.

Wójt: Koszt orkiestry zostanie pokryty. Można to uzasadnić tym, że koncert orkiestry jest wydarzeniem kulturalnym dla wszystkich mieszkańców a nie tylko dla stowarzyszenia.

Radny Danielewski: Chciałbym zwrócić uwagę na wysokość deficytu. Czy nie jest to poziom graniczny? Nie możemy już więcej się zapożyczać. Gmina musi to kiedyś spłacić. Ile lat potrzeba na wyrównanie tego deficytu z dochodów własnych gminy? Nie możemy lekceważyć tego problemu i zostawiać go dla radnych następnej kadencji.

Skarbnik: To zwiększenie deficytu będzie pokryte wolnymi środkami, więc nie będzie miało wpływu na poziom zadłużenia Gminy. Planowane dochody własne Gminy na ten rok wynoszą 41.000.000 zł. Nadwyżka operacyjna Gminy kształtuje się na poziomie 12 – 14 mln zł rocznie.

Radny Danielewski: Czy pan wlicza do dochodów pensje nauczycieli?

Skarbnik: Ta kwota przychodów nie obejmuje subwencji oświatowej, z której pensje nauczycielskie są finansowane.

Radny Nowaczyk: Proszę rozjaśnić sprawę odszkodowań, w jakiej wysokości, za co.

Skarbnik: Są to środki zabezpieczane na konkretne wypłaty z decyzji wojewody, które już zostały wydane. Są to odszkodowania za grunty przejęte pod roboty drogowe.

Radny Nowaczyk: O jakich regionach i kwotach tu mówimy? Które to dokładnie grunty?

Skarbnik: Odszkodowania za grunty w miejscowości Gołuski, możemy poruszyć dokładniej tą kwestię na komisjach.

Przewodnicząca: Proponuję aby rzeczywiście temat odszkodowań pojawił się na następnych komisjach.

Radny Kurpiewski: Z czego wynika przesunięcie środków na utwardzenie ulic w Skórzewie?

Wójt: Te ulice miały być utwardzone na początku 2010. Jednak realizacja prowizorycznego rozwiązania nie jest celowa. Problem stanowiłaby gromadząca się woda. Chcemy zlecić wykonanie dokumentacji na utwardzenie z odwodnieniem. Wiemy, że czas realizacji się wydłuży ale chcemy zrealizować to zadanie solidnie.

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

Rada Gminy w obecności 11 radnych, 8 głosami „za” przy 3 radnych wstrzymujących się od głosu podjęła Uchwałę nr LII/375/10 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 7 do protokołu sesji.

Do pkt. 8.
Projekt uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, działka nr ewid.: 510.

Projekt uchwały przedstawił projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mgr inż. Bartosz Burzyński.

Pan Łakomy: Proponuję stawkę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radny Dziembowski: Jaka jest odległość linii zabudowy od linii wysokiego napięcia?

Pan Burzyński: Odległość najbliższej linii od budynku wynosi 25 metrów.

Radny Dziembowski: Jeśli chodzi o przedszkole, czy jest to bezpieczne dla dzieci?

Pan Burzyński: Wg operatora sieci elektrycznej bezpieczna odległość wynosi 15 metrów. Pozostałe linie idą w jednym ciągu, tyle że w odległości jeszcze większej. Nowa linia 400 kV będzie utworzona poprzez modernizację już istniejących, więc nie ma tu zagrożenia.

Radny Danielewski: Uważam, że tworzone przedszkole na tej działce nie powinno być obciążone żadnymi dodatkowymi opłatami. Czy Gmina musi zarabiać na przedszkolu?

Wójt: Wpisana stawka w uchwale nie przesądza o natychmiastowym wpływie środków do Gminy. Podstawą do wyznaczenia tej opłaty jest sprzedaż tej działki. Poza tym, wzrost wartości działki będzie minimalny i tym samym opłata będzie niewielka.

Radny Danielewski: Ale czy nie lepiej uchwalić stawkę zerową? Bo ktoś z zewnątrz może nie znać szczegółów, o których pan wójt mówi.

Wójt: Stawka jest obligatoryjnym elementem w uchwale. Stawka może być mniejsza jeśli radni takową zaproponują.

Radny Kurpiewski: Proszę pamiętać, że ta stawka dotyczy właściciela, który zamierza odpłatnie wynająć nieruchomość inwestorowi pod przedszkole, a nie najemcy. To nie będzie miało bezpośredniego wpływu na przedszkole.

Radny Danielewski: Wpłynie to na podwyższenie kosztów dzierżawy a tym samym na wysokość opłat za przedszkole.

Radny Kurpiewski: Proszę pamiętać, że mówimy przede wszystkim o funkcji usługowej. Przedszkole może nie wypalić i wtedy będzie zlokalizowana tam inna działalność.

Radny Danielewski: Chodzi mi o to, aby obniżać koszty zakładania przedszkoli, by uformował się rynek. Wtedy konkurencja wymusi obniżkę opłat.

Przewodnicząca: Czy ktoś z radnych jest za obniżeniem stawki procentowej?

Za obniżeniem stawki procentowej opowiedział się radny Danielewski.

Przewodnicząca stwierdziła, że radni nie przychylili się do wniosku o obniżenie stawki.

Radny Grządzielewski: Panie projektancie, wiedząc, że tak blisko znajdują się słupy wysokiego napięcia, posłałby pan swoje dzieci do tego przedszkola?

Pan Burzyński: Przedszkole to wybór inwestora. Ustawa przewiduje wymogi bezpieczeństwa jakie muszą spełniać przedszkola.

Przewodnicząca: Tam również zlokalizowane jest duże osiedle mieszkaniowe.

Wójt: Ludzie osiedlali się w tym rejonie już po powstaniu linii. Strefa wyłączona z użytkowania obejmuje 15 metrów od linii. Zabudowania znajdują się w odległości przynajmniej 19 metrów, więc wszystkie wymogi prawa są spełnione.

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

Rada Gminy w obecności 11 radnych, 9 głosami „za” przy 2 radnych wstrzymujących się od głosu, podjęła Uchwałę nr LII/376/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, działka nr ewid.: 510.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 8 do protokołu sesji. 

Do pkt. 9.
Projekty uchwał ws. podziału gminy Dopiewo na okręgi i obwody wyborcze.

Przewodnicząca zwróciła uwagę, że w tym punkcie porządku obrad znajdują się 2 uchwały dotyczące wyborów samorządowych. Będziemy głosowali każdą z nich osobno.

Radny Kurpiewski: Czy w trosce o ważność uchwał, nie powinniśmy przegłosować zmiany porządku obrad, ze względu na umieszczenie dwóch uchwał w jednym punkcie porządku?

Pan Kublicki: Porządek obrad mówi o projektach uchwał, więc nie widzę tutaj niezgodności.

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Dopiewo na okręgi wyborcze przedstawił Sekretarz Gminy, pan Władysław Ślisiński, informując, że komisarz wyborczy w Poznaniu po analizie liczby ludności w Gminie podjął decyzję o konieczności zmiany okręgów wyborczych w Gminie. Stwierdził, że należy dopisać mandat w miejscowości Dąbrówka, ze względu na duży przyrost ludności, a zdjąć mandat w miejscowości Więckowice, która posiada najmniejszą liczbę mieszkańców w Gminie. Zgodnie z tymi informacjami opracowaliśmy propozycję uchwały, którą komisarz zaopiniował pozytywnie.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radny Bartkowiak: Moim zdaniem najwięcej tracą na nowym podziale Dopiewo i Więckowice. W Dopiewie przypada o wiele więcej osób na jeden mandat niż w Dąbrówce. Skąd taki podział?

Sekretarz: Norma przedstawicielska w Gminie wynosi 1085,7. Liczbie mieszkańców najbliższej tej normie przysługuje mandat.

Radny Grządzielewski: Ale propozycję podziału, zgodnie z uzasadnieniem, komisarzowi przedstawiła Gmina, tak?

Sekretarz: Uchwałę musi podjąć Gmina. Jeśli takiej uchwały nie podejmie komisarz może podjąć decyzję ws. okręgów wyborczych w miejsce uchwały. Projekt naszej uchwały został oparty o informacje uzyskane od komisarza. Inaczej nie zostałby przez niego zaakceptowany.

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

Rada Gminy w obecności 11 radnych, 7 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 2 radnych wstrzymujących się od głosu, podjęła Uchwałę nr LII/377/10 w sprawie podziału gminy Dopiewo na okręgi wyborcze.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 9 do protokołu sesji.

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Dopiewo na stałe obwody głosowania przedstawił Sekretarz Gminy, pan Władysław Ślisiński, informując, że według przepisów ordynacji wyborczej obwód wyborczy ustanawia się wtedy, gdy liczba mieszkańców przekracza 500. Jeśli liczba mieszkańców w danym obwodzie sięga 3.000 musi powstać nowy obwód. Jeżeli liczba mieszkańców spadnie poniżej 500, obwód ulega likwidacji. Po zmianie okręgów wyborczych w Gminie, w okręgu dopiewskim muszą powstać 2 obwody. Ze względu na warunki geograficzne i możliwości komunikacyjne, proponuje się utworzenie obwodu wyborczego w Więckowicach. Dodatkowo, nowy obwód powinien zostać utworzony w nowym okręgu wyborczym w Dąbrówce.

Sekretarz: Pojawiła się także sugestia, aby obwód wyborczy w Skórzewie podzielić na dwa obwody. Jeden w szkole podstawowej, a jeden w gimnazjum. Doszliśmy do wniosku, że stworzyłoby to zbyt dużo zamieszania wśród mieszkańców, dlatego obwód skórzewski nie powinien ulegać zmianie.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Radni dyskusji nie podjęli, więc Przewodnicząca zarządziła głosowanie uchwały.

Rada Gminy w obecności 11 radnych, 8 głosami „za” przy 3 radnych wstrzymujących się od głosu, podjęła Uchwałę nr LII/378/10 w sprawie podziału gminy Dopiewo na stałe obwody głosowania.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 10 do protokołu sesji.

Do pkt. 10.
Projekt uchwały ws. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo rejon ul. Batorowskiej, działki o nr ewid. 1020-1043.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Budownictwa, pan Maciej Łakomy, informując, że z wnioskiem o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Skórzewie wystąpiła Spółdzielnia Produkcji Rolnej Agrofirma w Skórzewie.  Wykonanie planu na obszarze opracowania ma  na  celu  uporządkowanie zagospodarowania na przedmiotowym terenie.  Opracowywany plan miejscowy jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radny Kurpiewski: Czy już po uchwaleniu planu będzie można dzielić działki na mniejsze?

Pan Łakomy: Podział na działki budowlane będzie determinowany przez Radnych, podczas dyskutowania projektu uchwały ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na komisjach Rady. Możliwość podziału tych działek na mniejsze jest przewidziana ustawą o gospodarce nieruchomościami. Jeśli zachodzą ustawowo przewidziane przesłanki, właściciel gruntu ma prawo podzielić działkę niezależnie od ustaleń planu.

Radny Moskalik: Panie Macieju, dlaczego mamy opracowywać plan dla terenów tak daleko położonych. Spółdzielnia posiada także teren tuż za Ławicą.

Pan Łakomy: Plany miejscowe nie rodzą obowiązku wykonania infrastruktury. Agrofirma wnioskuje o opracowanie planu na tych właśnie terenach a nie na granicy z Dąbrową, ponieważ tu posiadają działki siedliskowe rozdzielone między członków spółdzielni.

Radny Dziembowski: Już na Komisji Budżetu podejmowałem temat myślenia perspektywicznego i próby zabezpieczenia terenu pod przyszłe centrum aglomeracji w naszej Gminie. Prosiłem o dokument w tym temacie. Czy coś się dzieje w tej kwestii?

Wójt: Nie możemy liczyć, że uzyskamy kilka hektarów za darmo. Właściciele spółdzielni mają prawo samodzielnie gospodarować tymi gruntami. Moim zdaniem, ten teren jest za daleko od centrum Skórzewa, na granicy Gminy. W planie Studium jest już wskazany lepszy teren pod takie centrum.

Radny Dziembowski: Musimy pamiętać, że Dąbrowa i Skórzewo ulegną połączeniu i powinniśmy zaplanować jakieś centrum w tym właśnie miejscu.

Radny Danielewski: Czy Gmina ma jakiś biznes do prowadzenia aby starać się o pozyskanie gruntu? Czy Gmina zamierza prowadzić działalność w centrum handlowym?

Radny Kurpiewski: Jeżeli Gmina w planie zabezpieczy teren pod centrum, prywatni inwestorzy szybko wykupią działki i sami rozpoczną działalność.

Przewodnicząca: Najłatwiej będzie to osiągnąć w planie Studium, tak jak wskazał wójt.

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

Rada Gminy w obecności 11 radnych, 9 głosami „za” przy 2 radnych wstrzymujących się od głosu, podjęła Uchwałę nr LII/379/10 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo rejon ul. Batorowskiej, działki o nr ewid. 1020-1043.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 11 do protokołu sesji.

Do pkt. 11.
Projekt uchwały ws. nadania nazw ulicom we wsi Dopiewo.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Budownictwa, pan Maciej Łakomy, informując, że że w wyniku podziałów  oraz planowanej zabudowy zostały wydzielone  drogi wewnętrzne. W związku z tym zaistniała potrzeba nadania nazw przedmiotowym ulicom. Zgodnie z art.8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których są one zlokalizowane. Działki o nr ewid. 343/13 i 343/47 są własnością osoby fizycznej, natomiast droga dla której zaproponowano nazwę „Świętojańska” składa się z działek należących zarówno do Gminy jak i do osoby fizycznej. Właściciele działek wyrazili zgodę na nadanie tym drogom wskazanych w uchwale nazw, które zaakceptowała też Rada Sołecka w Dopiewie.

Przewodnicząca: Razem z radnym Bartkowiakiem składamy WNIOSEK o publikację planów miejscowości w Gminie wraz z wyróżnieniem ulic w „Echu Dopiewa”. Najlepiej na kolorowej wkładce. O każdej nowo-nazwanej ulicy należy również powiadamiać mieszkańców ze wskazaniem graficznym.

Radny Bartkowiak: Proponuję nawet 2 lub 3 małe miejscowości na jednej kartce wyrysować.

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

Rada Gminy w obecności 11 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę nr LII/380/10 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dopiewo.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 12 do protokołu sesji.

O godz. 1730 Przewodnicząca zarządziła 10-minutową przerwę w posiedzeniu Rady.

O godz. 1740 posiedzenie Rady zostało wznowione.

Do pkt. 12.
Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała podsumowania korespondencji, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i ustosunkowała się do sposobu jej realizacji. Wykaz obejmuje także pisma wysłane z Rady Gminy.

Protokół Przewodniczącej Rady Gminy ze spotkania ws. zagospodarowania parku w Skórzewie.

Wniosek OSP Dopiewo o zabezpieczenie środków na organizację obchodów 80-lecia OSP Dopiewo. (do: Wójt Gminy, dw: Rady Gminy)

Wniosek OSP Dopiewo o zakup uzupełniającego sprzętu ratownictwa drogowego ze środków pozostałych z zakupu kompletu podstawowego. (do: Wójt Gminy, dw: Rady Gminy)

Pismo Wójta o udzieleniu zgody na udostępnienie szkolnego autobusu w celu odbycia wycieczki Szlakiem Piastowskim.

Zaproszenie Wicemarszałka Województwa na spotkanie dot. Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski.

Pismo Urzędu Zamówień Publicznych ws. zamówień na gimnazjum skórzewskie, oczyszczalnię w Dopiewie, ul. Malinową w Palędziu.

Wniosek Pana Dziembowskiego ws. budowy chodnika przy ul. Nad Potokiem w Skórzewie. (do: Wójt Gminy, dw: Rady Gminy)

Wniosek Pana Dziembowskiego ws. rozważenia uruchomienia nocnej linii autobusowej. (do: Wójt Gminy, dw: Rady Gminy)

Cztery wnioski OSP Dopiewo o nadanie medalu Honorowy Obywatel.

Pismo mieszkańców ul. Ogrodowej ws. budowy progów zwalniających. (do: Wójt Gminy i Rada Gminy)

Pismo Pani Dyrektor SP Dopiewiec ws. zwiększenia środków na remont poddasza. (do: Wójt Gminy, dw: Komisji Oświaty)

Pismo Pani Dyrektor SP Dopiewiec ws. zwiększenie środków na doposażenie oddziału przedszkolnego. (do: Wójt Gminy, dw: Komisji Oświaty)

Wniosek Pana Dziembowskiego o wytyczenie przebiegu ul. Nad Potokiem na odcinku Truskawkowa-Zielna. (do: Wójt Gminy, dw: Rady Gminy)

Prośba Pana Dziembowskiego o zgodę na przesadzenie drzew w Skórzewie. (do: Wójt Gminy, dw: Rady Gminy)

Wniosek mieszkańców ul. Osiedle, Wierzbowej, Jesionowej o budowę kanalizacji na ul. Osiedle. (do: Wójt Gminy, dw: Rady Gminy)

Pismo Naczelnika US Jeżyce ws. analizy oświadczenia majątkowego Pani Leciejewskiej.

Pismo Pana Cegłowskiego do Pani Jamont ws. inwestycji w Dąbrówce. (dw: Rady Gminy)

Pismo mieszkańców ul. Morelowej w sprawie uciążliwego sąsiedztwa zakładu rzeźnictwa dr Maryniak.

Wniosek Pana Wawrzynów o przywrócenie sołectwa Lisówki.

Wniosek Pana Wawrzynów o budowę latarni na ul. Trzcielińskiej.

Wniosek Pana Wawrzynów o budowę schodów na plac zabaw w Lisówkach.

Wniosek Pana Wawrzynów o wydzielenie terenu pod boisko, centrum integracji, park.

Wniosek Pana Wawrzynów o wsparcie inicjatywy gazyfikacji Lisówek.

Wniosek Pana Wawrzynów o budowę wiaty przystankowej na ul. Trzcielińskiej.

Wiadomość od Straży Gminnej ws. osób spożywających alkohol na plaży w Zborowie (publikacja na serwisie MojeDopiewo)

Pismo Wójta ws. wniosku do firmy SKANSKA o usunięcie piasku i naprawę studzienki na ul. Długiej.

Pismo Pani Dyrektor SP Dopiewiec z uwagami ws. przetargu na termomodernizację szkoły. (do: Wójt Gminy, dw: Rady Gminy)

Pisma Wójta ws. wniosków Radnych:

-          Przejęcie Vitalii

-          Wydzierżawienie gruntu pod parking przy Poznańskiej

-          Ochrona terenów zalewowych przy cieku wodnym w Konarzewie

-          Kanalizacji w Dopiewie

-          Termomodernizacji w Dopiewcu

-          Nasadzeń w Gminie

Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęły również odpowiedzi Urzędu Gminy na postulaty radnych, z którymi Radni mogą się zapoznać. Niektóre pisma będą tematem posiedzeń komisji w VIII br.

Przewodnicząca poinformowała, że w materiałach na sesję został Radnym przesłany projekt Statutu Gminy. Radni powinni zapoznać się z projektem, który będzie omawiany w czasie sierpniowych posiedzeń komisji. Radni otrzymają dodatkowo projekty załączników do Statutu – regulaminów regulujących działalność Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej oraz  funduszu sołeckiego.

Do pkt. 13.
Zapytania i wnioski radnych.

Radny Dziembowski: WNIOSKUJĘ o ustawienie kilku koszy w parku skórzewskim. Chciałbym aby współgrały kompozycyjnie z otoczeniem. Chciałbym także, aby Straż Gminna zwróciła uwagę na osoby parkujące w parku, czy czynią to prawidłowo.

Pan Łakomy: Kosze przydrożne są już zamówione. Sołtys i Rada Sołecka Skórzewa mają wskazać lokalizację koszy. Można byłoby połączyć to z prośbą pana Dziembowskiego.

Radny Dziembowski: Czy 2 przetarg na Orlika już się zakończył?

Sekretarz: W środę odbędzie się otwarcie ofert.

Radny Dziembowski: Jak wygląda sytuacja przedszkola w Skórzewie?

Pan Wasielewski: Jest już ostateczne pozwolenie na budowę. Czekamy na projekt wykonawczy. Gdy zostanie wykonany, jest możliwe, że przetarg ruszy w sierpniu.

Przewodnicząca: Czy akcją „Kosze” objęte są wszystkie sołectwa?

Pan Łakomy: Na razie jedynie Skórzewo i Dąbrówka. Można wnioskować o kolejne miejscowości.

Radny Bartkowiak: Proszę także wymienić uszkodzone kosze w Dopiewie.

Pan Łakomy: Proponuję zgłosić się do pani Ewy Brzezińskiej z Referatu Budownictwa.

Przewodnicząca: Młodzieżowa Rada Gminy wnioskuje o ustawienie koszy na boiskach i zielonych placach.

Radny Dziembowski: Kiedy pojawią się te kosze?

Pan Łakomy: Realizacja trwa ok. 2 tygodnie, więc na dniach powinny być.

Radny Moskalik: Straż powinna także zająć się osobami spożywającymi alkohol na placu w parku skórzewskim. Otrzymuję telefony od mieszkańców Skórzewa, w sprawie konieczności wyznaczenia przejścia przez ul. Poznańską przy ul. Działkowej. W tej chwili aby dostać się na przystanek mieszkańcy muszą cofać się do przejścia przy Chacie Polskiej. Proszę wystosować pismo do starostwa aby wyznaczyli takie przejście. Chciałbym także zwrócić uwagę na konieczność usunięcia linii telekomunikacyjnej na ul. Działkowej. Od wielu lat istnieje już tam instalacja podziemna. Trzeba wystosować pismo do Telekomunikacji.

Sekretarz: To leży w kompetencji Telekomunikacji Polskiej. Możemy jedynie sugerować usunięcie tych kabli.

Radny Moskalik: Na jakim etapie są projekty oświetlenia ulic?

Pan Wasielewski: Jesteśmy w fazie projektów. Konieczne są jeszcze decyzje w starostwie.

Radny Moskalik: Proszę także o wyczyszczenie przepustu na ul. Poznańskiej. Sobotnie podtopienia były spowodowane zapchanym przepustem.

Sekretarz: Chodzi raczej o przepusty na ul. Stawnej od ul. Nizinnej.

Pan A. Napierała: Przepust pod ul. Poznańską był drożny. Zapchane są 2 przepusty na ul. Stawnej, pierwsze 2 mostki od ul. Nizinnej. Podtopienia wystąpiły także w rejonie firmy Good Food, gdzie nie wytrzymała komora retencyjna na wody opadowe.

Radny Moskalik: Niech Urząd Gminy wystąpi do właścicieli rowów aby zainstalowali odpowiednie przepusty.

Wójt: Podtopienia sobotnie wystąpiły wskutek intensywnych opadów. Pewne rzeczy są już zrobione. Na ul. Nizinnej jest już wykonana instalacja melioracyjna, po porozumieniu z 2 właścicielami nieruchomości zostanie wykonany 2 etap. Całość będzie poszerzana przy udziale właścicieli gruntów. Jest już poprawa w stosunku do stanu sprzed paru miesięcy. Będziemy rozmawiać ze Spółką Wodną, co wyjaśni bardziej niektóre sprawy. Problemem był brak przepływu przez niektóre przepusty na ul. Stawnej.

Przewodnicząca: Czy uda się uregulować całość w najbliższym czasie?

Wójt: Jeśli firma Good Food doprowadzi rury do ul. Stawnej, będzie przebudowywać 2 przepusty. Nie poprawi to jednak sytuacji, bo niedrożne przepusty znajdują się wyżej.

Radny Dziembowski: Pojawia się problem stawu przy ul. Nad Potokiem. Gdy przepust pod ul. Poznańską jest zapchany, podwyższa się poziom w stawie o metr. Może trzeba by zainstalować kratę przed przepustem?

Wójt: Obawiam się, że zator utworzy się na kracie. Porozmawiamy o tym ze Spółką Wodną.

Przewodnicząca: Czy sprawa podtopień na ul. Miętowej jest związana z problemem przepustów pod ul. Poznańską? Tak tłumaczy Spółka Wodna.

Wójt: Raczej nie. Zalania na ul. Zielnej mieszkańcy tłumaczą zasypaniem stawu przy kościele. Miało to spowodować wybicie wody w piwnicach.

Radny Moskalik: To nie jest staw. Było to wyrobisko po wyrobie wapna do kościoła. Ten zbiornik nigdzie nie figuruje jako staw. Odległość od ul. Zielnej i tak jest za duża, aby to miało wpływ.

Radny Bartkowiak: Kiedy ruszy inwestycja na ul. Łąkowej?

Pan Wasielewski: W tym tygodniu ma być pozwolenie na budowę.

Radny Bartkowiak: Dokończenie ul. Bukowskiej miało być wykonane w sierpniu.

Nowaczyk: Dołączam się do tego pytania.

Pan Wasielewski: Posiadają panowie błędne informacje. Wiem o terminie wrześniowym.

Przewodnicząca: W wykazie sierpień wskazany jest jako miesiąc rozpoczęcia a wrzesień zakończenia inwestycji.

Radny Grządzielewski: Znów WNIOSKUJĘ o wycięcie krzaków na ul. Jasnej.

Sekretarz: ZUK otrzymał zlecenie. Krzaki niewymagające pozwolenia na wycinkę znikną w tym tygodniu.

Radny Nowaczyk: Czy informacja o możliwości składania wniosków o wyróżnienie jest ogólnie dostępna?

Radny Dziembowski: Informacja znajduje się w statucie. Nie prowadzimy akcji informacyjnej.

Radny Nowaczyk: Czy nie warto poinformować mieszkańców aby złożyli wnioski w podobnym terminie abyśmy mogli dokonać odznaczeń na jednej uroczystej sesji?

Przewodnicząca: Zgodnie ze statutem wnioski można składać zawsze. Organizacja posiedzeń komisji statutowej leży w gestii tej komisji. Byłoby zasadne wprowadzenie ogłoszenia o przyjmowaniu wniosków abyśmy mogli w okolicach września dokonać nadania wyróżnień.

Radny Nowaczyk: Panie Wójcie, czy dotychczasowe tereny zielone także będą pod opieką po podpisaniu umowy czy dotyczy to wyłącznie nowych terenów zielonych?

Wójt: Ta informacja dotyczy kwestii rozstrzygnięcia postępowania ws. tzw. nasadzeń i uzupełnień drzew. Wykonawca tego zadania będzie zobowiązany do realizacji we wrześniu i październiku. Część zakresu obejmuje pielęgnację wcześniej zrealizowanych nasadzeń. Pozostałe tereny zielone objęte są opieką Rad Sołeckich, które mogą zlecać takie zadania. Tereny zielone przy drogach gminnych to już zadanie Gminy w zakresie utrzymania dróg.

Radny Nowaczyk: Czy istnieje jakiś plan terenów zielonych?

Wójt: Plan jest. Jest określony przydział na miejscowości.

Radny Nowaczyk: Czy przy przedszkolu w Konarzewie będzie sala dostępna na spotkania dla mieszkańców? Taki pomysł podejrzeliśmy w gminie partnerskiej w Niemczech.

Wójt: W ramach realizacji budynku była planowana jedynie sala z wyposażeniem dla przedszkolaków. Nie zabezpieczaliśmy tego aby istniała sala wielofunkcyjna.

Radny Nowaczyk: Dzierżawca gruntu przedszkolnego wykosił ok. pół hektara niedojrzałej pszenicy, która mogła być zużytkowana. Mam jeszcze pytanie, czy z racji wyborów samorządowych kandydaci do Rady będą mogli bezpłatnie ogłaszać się w Echu Dopiewa?

Pan Kublicki: Rozważać można jedynie kwestię ogłoszeń płatnych. Bezpłatnych raczej nie.

Radny Kurpiewski: Chciałbym podziękować panu Wójtowi, za przekonanie Radnych do pomysłu Orlika w Skórzewie. Mam zastrzeżenie, że przypisuje Pan sobie ten pomysł na łamach gazety gminnej.

Wójt: Teren pod boisko został zabezpieczony jeszcze przed pańską kadencją, natomiast nikt nie zaprzecza, że lobbował pan za utworzeniem tego boiska. Koncepcję budowy Orlika zgłosiłem ja po zapoznaniu się z możliwościami uzyskania środków z województwa.

Przewodnicząca: Myślę, że pomysł zainteresowania się możliwością wybudowania kolejnego Orlika na terenie gminy wyszedł od radnego Kapcińskiego. Wójt natomiast zbadał możliwości uzyskania środków.

Sekretarz: Decyzja zapadła w kwietniu, ja podjąłem się realizacji. Okres przyznany na budowę jest bardzo krótki, uda się go dotrzymać jedynie jeśli procedury będą przebiegać idealnie. A nie przebiegają. Aby otrzymać środki z urzędu marszałkowskiego musimy wybudować boisko w listopadzie. Ogrom zapytań w procedurze przetargowej opóźnił procedurę. Firma wyłoniona w pierwszym przetargu zaproponowała niewłaściwe materiały. Przetarg został unieważniony, drugi przetarg trwa. Technologia budowy wymaga temperatury powyżej 10 stopni, co może być trudne w listopadzie.

Przewodnicząca: Zamykam kwestię Orlika. Proszę przenieść dyskusję na grunt prywatny lub posiedzenia komisji.

Przewodnicząca: Na poprzedniej sesji zgłosiłam wniosek o bieżące aktualizowanie wykazu inwestycji pod kątem dalszego ich zaawansowania. Proszę, aby w Echu Dopiewa ukazała się stosowna informacja – na wzór Tarnowa Podgórnego, co w danym temacie się dzieje.

Radny Dorna: Popieram ten wniosek. W ten sposób na bieżąco i łatwo mieszkańcy mogą sprawdzić sobie stopień zaawansowania inwestycji.

Przewodnicząca: Co z budową chodnika na ul. Szkolnej w Konarzewie? Ta inwestycja pojawiła się w rezerwie majątkowej. Na ten temat nie ma mowy w tym wykazie.

Skarbnik: Powiat nie wyraził zgody na przekazanie do wykonania tego zadania bez istniejącej koncepcji. Koncepcja wykazała duże koszty realizacji. Trzeba podjąć decyzję czy Gmina ma podjąć się realizacji tego zadania.

Przewodnicząca: Czy to jest element koncepcji ścieżki pieszo-rowerowej z Dopiewca do Konarzewa? Czy nie wystarczy tam projekt chodnika?

Skarbnik: Uchwała Rady mówi o ścieżce pieszo-rowerowej.

Przewodnicząca: To jest bardzo pilna kwestia do omówienia na środowym spotkaniu.

Wójt: Tu nie będzie od razu chodnika, lecz najpierw będzie utwardzone pobocze, które umożliwi pieszym dojście do centrum Konarzewa. W tym roku ścieżki wykonać się nie da. Do końca wakacji uda się utwardzić pobocze.

Przewodnicząca: Chciałabym, aby udało nam się wykorzystać całe środki przeznaczone na budowę ścieżek, jakie zabezpieczyliśmy na ten rok.

Wójt: Koncepcja jest, czekamy na zgodę. „Na dziko” budować nie możemy.

Radny Grządzielewski: Czy utwardzenie pobocza na ulicy Szkolnej w Konarzewie to nie jest wyrzucanie pieniędzy, tak jak na ścieżkę między Dąbrową a Skórzewem. Z tej ścieżki ludzie nie korzystają, korzystają z jezdni.

Wójt: Mieszkańcy nie chcą tu opóźnień, ponieważ drogą Konarzewo-Dopiewiec chodzą dzieci do szkoły, więc utwardzone pobocze umożliwi im bezpieczną podróż.

Przewodnicząca: Czy oświetlenie dla Gołusek będzie wprowadzone do zadań inwestycyjnych?

Skarbnik: Zostało wprowadzone zadanie wykonania projektu.

Przewodnicząca: Czy już jest jakiś projekt lub zlecenie ws. placów zieleni dla młodzieży?

Pan A. Napierała: Jest zamówionych 30 ławek. Powinny być w następnym tygodniu.

Radny Moskalik: W Skórzewie, w parku proszę ustawiać ławki przy głównym ciągu pieszym.

Radny Dziembowski: Co dzieje się w sprawie chodnika na ul. Wiejskiej, odcinkiem realizowanym przez Gminę?

Skarbnik: W tym roku będzie dokumentacja. W grudniu powinno być pozwolenie.

Radny Grządzielewski: Co dzieje się w sprawie nakładki na ul. Więckowskiej?

Wójt: Pan Cegłowski brał udział w ustaleniach. Ponoć są już jakieś terminy.

Radny Danielewski: WNIOSKUJĘ aby ścieżkę przy ul. Wiejskiej ZUK wygładził walcem.

Radny Dorna: Słyszałem, że na tym pasie firmy nie chcą położyć nakładki, bo podłoże jest za słabe, co grozi utratą gwarancji. Pamiętam, że Gmina nie potrafiła dojść swoich roszczeń z innych gwarancji. Proponuję aby nałożyć nakładkę i zrezygnować z gwarancji.

Wójt: Pomysł był aby kłaść nakładkę na obecne podłoże, ale firmy nie chcą wtedy przystąpić do przetargu. Firmy twierdzą, że jest konieczna wymiana podbudowy.

Radny Dorna: Moim zdaniem ta podbudowa wystarczy. Ogłośmy przetarg rezygnując z gwarancji.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Do pkt. 14.
Wolne głosy.

Sołtys Czekalski: Chciałbym podziękować Wójtowi i Radzie Gminy – Pani Przewodniczącej - za zrealizowanie mojej prośby ws. samodzielnego okręgu wyborczego w Zakrzewie, o co wnioskowałem na zebraniu wiejskim.

Pan D. Menesiak: Jestem właścicielem skupu złomu przy ul. Poznańskiej w Skórzewie. Chciałbym odnieść się do wypowiedzi Pani A. Folaron na poprzedniej sesji Rady Gminy. Zarzuty pani Folaron są nieprawdziwe i niesłuszne. W 2000 roku nabyliśmy prawo władania przedmiotową działką. W 2003 roku uzyskaliśmy decyzję na odpady, tj. prowadzenie obecnej działalności gospodarczej. Kupując działkę w 2000 roku mieliśmy za sobą wytwórnię pasz, która jest niewątpliwie uciążliwą i szkodliwą działalnością. Wtedy nie było tu bloków, a my kupiliśmy tą działkę z myślą o prowadzeniu tej działalności.

Pani J. Menesieak: W protokole zarzuca nam się, że nasza działalność jest uciążliwa, szkodliwa dla środowiska oraz że wytwarza duży hałas. Tymczasem, nasza firma spełnia wszystkie przepisy ws. ochrony środowiska. Pani Folaron sprawia wrażenie, że szuka na nas haków i zwraca się wszędzie gdzie może z prośbą o zamknięcie naszego zakładu. Codziennie nasz zakład wizytuje Straż Gminna, czujemy się szykanowani. Napisaliśmy w tej sprawie skargę do Wójta. Nasza działalność nie jest zbyt piękna, ale wszelkie inspekcje komplementują nasz zakład w zakresie spełnianych wymogów.

Pan D. Menesiak: Wydaje się, że niektórzy nie mają pojęcia o ochronie środowiska. To wygląda jak zamach na swobodę działalności gospodarczej. Mam wrażenie, że Pani Przewodnicząca wyraźnie opowiada się po stronie Pani Folaron. Oczekujemy możliwości spokojnego prowadzenia działalności w okresie ważności pozwolenia, tj. do 2013 roku. Cały nasz zakład oraz dom jest inwigilowany. Każdy samochód jest odnotowywany, sfilmowany lub sfotografowany. Zaczepiani są kierowcy a klienci się od nas odwracają.

Przewodnicząca: Czy Państwo nie uważają, że ta lokalizacja nie jest odpowiednia?

Pan D. Menesiak: Gdy lokowaliśmy swoją działalność, tam była jedynie wytwórnia pasz. Pojawiały się tam od 6. rano samochody ciężarowe, które ładowały paszę. To było bardzo uciążliwe.

Przewodnicząca: Chodziło nam o to, aby w tej sprawie wypowiedziały się kompetentne i właściwe organy.

Pan D. Menesiak: Ta procedura administracyjna już trwa. Pełno urzędów jest w tą sprawę już zaangażowanych od października 2009 roku.

Przewodnicząca: Rada wysłuchała argumentów obu stron, z tego co wiem wójt wysłał pismo do SKO aby zbadała tą sprawę.

Pani J. Menesiak: Skoro takie pisma były, to powinniśmy być powiadomieni. Jesteśmy stroną w tej sprawie.

Pan Łakomy: Pani Folaron złożyła wniosek do SKO o stwierdzenie nieważności postanowienia opiniującego wójta Gminy Dopiewo odnośnie zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, w tym miejscu. Postępowanie w tym zakresie prowadzi SKO a nie wójt. Urząd Gminy przesyła do SKO jedynie dokumentację. Odbyło się ok. kilka tygodni temu.

Pan D. Menesiak: Skąd Pani Folaron uzyskała dokumentację archiwalną, która nie jest dostępna w Internecie?

Pan Łakomy: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Pani Folaron przedstawiała tą sprawę na poprzedniej sesji.

Pani J. Menesiak: My tu winy nie ponosimy. Jeżeli to błąd urzędników Gminy lub starostwa to będziemy to wyjaśniać.

Przewodnicząca: Proszę powiedzieć coś o stawie i o drzewach.

Pani J. Menesiak: Stawu, gdy lokowaliśmy działalność, już nie było. Działka była niezabudowana. Na wycinkę drzew mieliśmy odpowiednią decyzję. Pani Folaron tą decyzję widziała. Później w piśmie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska twierdziła, że drzewa wycięliśmy bez pozwolenia. Studio wizażu Pani Folaron znajduje się po drugiej stronie drogi, za drogą, a jednak to Pani Folaron nasz zakład przeszkadza.

Pan Menesiak: Mam tu protokół z poprzedniej sesji. Chciałbym zapytać Pana Wiktora Danielewskiego o jego wypowiedź w sprawie mojej działalności. 

Radny Danielewski: Chciałbym sprostować swoją wypowiedź z poprzedniej sesji. Miałem na myśli doprowadzenie do sytuacji gdy Państwo z Panią Folaron między sobą się dogadają.

Radny Moskalik: Ja wizytowałem ten skup złomu i muszę powiedzieć, że jest prowadzony tak solidnie jak żaden inny. Czy ktoś jeszcze składał na Państwa skargi?

Pan D. Menesiak: Nie.

Przewodnicząca: Nie da się jednak zaprzeczyć, że nie jest to działalność hałaśliwa.

Radny Dorna: Spróbujmy wytonować atmosferę. Razem z radnym Danielewskim chcieliśmy doprowadzić do tego, aby znaleźć płaszczyznę porozumienia. Aby doszło do porozumienia, każda ze stron musiałaby poczynić ustępstwa i odrzucić dumę. Będę Państwa gorąco namawiał, abyście się porozumieli z Panią Folaron.

Radny Nowaczyk: Czy Państwo mieli już okazję rozmawiać z sąsiadką na posiedzeniu Rady lub Komisji.?

Pani J. Menesiak: Nie, nie mamy żadnego kontaktu. Zjawilibyśmy się na poprzedniej sesji, gdybyśmy wiedzieli, że Pani Folaron poruszy tą sprawę.

Radny Kurpiewski: Moim zdaniem Gmina może jedynie próbować doprowadzić do rozmów między stronami. Nie może natomiast zabierać stanowiska po jednej ze stron czy odnosić się do tej sprawy.

Radny Nowaczyk: Mam prośbę do prezydium aby ten temat poruszony był na posiedzeniach komisji lub Rady.

Przewodnicząca Rady Gminy: Wysłuchaliśmy stanowiska Pani Folaron, teraz wysłuchaliśmy Pana. Myślę, że zasadne będzie kontynuowanie sprawy na posiedzeniu komisji. Zamykam dyskusję w tym temacie.

Wójt: Chciałbym jeszcze przekazać dwa pozytywne komunikaty. Po pierwsze, nasza Gmina zajęła 2. miejsce w Wielkopolsce a 24. w kraju w rankingu gmin gazety Rzeczpospolita. Po drugie, w wyniku naboru na stanowisko dyrektora GOSiR-u wyłoniona została kandydatura Pana Marcina Napierały, któremu gratuluję i życzę powodzenia.

Pan M. Napierała: Moje wcześniejsze doświadczenia związane są z UM Poznania, gdzie uczestniczyłem w wielu zadaniach, również w staraniach o Euro 2012. Przez 3 lata prowadziłem ośrodki sportu w gminie Czerwonak. Gdy tylko pojawiła się okazja, aby pracować w naszym GOSiR-ze od razu z tej okazji skorzystałem, jako że są to moje rodzinne strony.

Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała Panu M. Napierale wygrania konkursu na stanowisko dyrektora GOSiR i złożyła mu życzenia sukcesów w realizacji zadań dla dobra mieszkańców i rozwoju Gminy Dopiewo.

Do pkt. 15.
Zakończenie obrad LI Sesji Rady Gminy Dopiewo.

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia LII sesji Rady Gminy Dopiewo.

Protokół zawiera 12 załączników.

Protokół zawiera 20 stron, ponumerowane od 1 do 20.

Protokołował

Pracownik Biura Rady Gminy

Maciej Meller