P r o t o k ó ł   Nr L/10

Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 31maja 2010 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

  Sesji przewodniczyła:                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1415, a zakończono o godz. 1930.

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia L sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1415 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 11 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał                       i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  L sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie L sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad L sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Przyjęcie protokołu XLIX uroczystej sesji Rady Gminy Dopiewo.

6.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

8.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. Druk 364

9.      Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/394/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 382/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372. Druk 365

10.  Projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały nr XLV/345/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, rejon ulic Pocztowej i Orzechowej. Druk 366

11.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka, teren między drogą powiatową Skórzewo-Dąbrówka, a linią kolejową Warszawa-Berlin. Druk 367

12.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, rejon ul. Komornickiej na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz działkach o nr ewid. 585/1, 585/2. Druk 368

13.  Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2010 (przewidywane terminy ich zakończenia).

14.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

15.  Zapytania i wnioski radnych.

16.  Wolne głosy.

17.  Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.

 

Wójt Gminy: wnioskuję o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pcim na usuwanie skutków powodzi. Powyższe wynika z zaistniałej powodzi w naszym kraju. Pojawiły się apele ze strony różnych instytucji, aby gminy, które nie zostały dotknięte tym kataklizmem wspomogły innych w potrzebie. Zrobiliśmy rozeznanie sytuacji - które gminy najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi –          i otrzymaliśmy informację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, że jedną z najbardziej dotkniętych powodzią gmin jest Pcim. Dlatego postanawia się udzielić pomocy finansowej Gminie Pcim w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi z zakresu infrastruktury drogowej. Wystosowaliśmy także apel do naszych mieszkańców, aby  wspomogli powodzian poprzez zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy typy: środki chemiczne, żywność nie psująca się i składowali je w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie. Pojawiła się także inicjatywa rolników, aby przeznaczyć ziarno dla poszkodowanych.

Drugi wniosek dotyczy przesunięciu punktu dotyczącego sprawozdania ze stopnia zaawansowania wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2010 na początek porządku obrad ze względu na niedyspozycję głosową Pana Wasielewskiego.

O godz. 14.20 na posiedzenie sesji przybyła Pani radna M. Walich, Aktualny stan obecności wynosi 12 radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy: przystępujemy do głosowania: kto jest za dodaniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pcim na usuwanie skutków powodzi.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 11 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” dodała do porządku obrad projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pcim na usuwanie skutków powodzi.

Przewodnicząca Rady Gminy: przystępujemy do głosowania drugiego wniosku: kto jest za przesunięciem punktu dotyczącego sprawozdania ze stopnia zaawansowania wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2010 na początek porządku obrad przed omawianiem uchwał.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 12 głosami „za”, postanowiła przesunąć temat dotyczący sprawozdania ze stopnia zaawansowania wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2010 z pkt 13 na pkt 8.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych przyjęła jednogłośnie porządek obrad L Sesji Rady Gminy.

 

Wobec powyższego zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.      Otwarcie L sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad L sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Przyjęcie protokołu XLIX uroczystej sesji Rady Gminy Dopiewo.

6.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

8.      Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2010 (przewidywane terminy ich zakończenia).

9.      Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pcim na usuwanie skutków powodzi.

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. Druk 364

11.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/394/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 382/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372. Druk 365

12.  Projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały nr XLV/345/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, rejon ulic Pocztowej i Orzechowej. Druk 366

13.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka, teren między drogą powiatową Skórzewo-Dąbrówka, a linią kolejową Warszawa-Berlin. Druk 367

14.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, rejon ul. Komornickiej na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz działkach o nr ewid. 585/1, 585/2. Druk 368

15.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

16.  Zapytania i wnioski radnych.

17.  Wolne głosy.

18.  Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy i  zapytała, czy są uwagi do protokołu.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XLVIII nadzwyczajnej sesji.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 10 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi”, przyjęła protokół XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia  17 maja 2010 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Przyjęcie protokółu XLIX uroczystej sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XLIX uroczystej sesji Rady Gminy i  zapytała, czy są uwagi do protokołu.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XLIX uroczystej sesji.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 12 głosami „za”, przyjęła protokół XLIX uroczystej sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia  24 maja 2010 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali w materiałach na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 7.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła ustną informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo, Przewodnicząca Rady zajmowała się m.in. przygotowaniem nadzwyczajnej i uroczystej sesji Rady Gminy, przygotowaniem propozycji dotyczącej utrzymania dróg powiatowych na lata 2012-15, przygotowaniem porządku obrad komisji, organizowaniem imprezy integracyjno-kulturalnej Młodzieżowej Rady Gminy, sprawą zalań w gminie (wizja lokalna w Skórzewie).

Na zadane pytania odpowiedzi udzielała Przewodnicząca Rady Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 7 do protokółu sesji.

O godz. 15.10 na posiedzenie sesji przybył Pan radny H. Kapciński. Aktualny stan obecności wynosi 13 radnych.

 

Do pkt. 8.

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2010 (przewidywane terminy ich zakończenia).

 

Kierownik Referatu Infrastruktury Pan Adama Wasielewski przedstawił sprawozdanie ze stopnia zaawansowania wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2010 według poniższego wzoru:

Ad.1. Nazwa zadania

Ad.2. Kwota zabezpieczona w budżecie

Ad.3. Kwota kosztorysowa/przetargowa

Ad.4. Stopień zaawansowania

Ad.5  Termin wykonania

Ad. 6 Inne uwagi

 

Zestawienie inwestycji kubaturowych

 

Ad.1. Modernizacja mieszkań komunalnych

wykonanie wewn. instal.c.o. wod-kan, gaz w mieszkaniach w szkole w Dopiewcu

Ad.2. 50 000 zł

Ad.3. 41 798,91 zł

Ad. 4 umowa podpisana

Ad.5  termin wykonania do 15.06.br

 

Ad.1. Budowa szkoły w Dąbrówce (projekt)

Ad.2. 2 900 000 zł

Ad.3  180 000 zł szkoła + 80 000 zł sala gimnastyczna

Ad.4. 07.05.br otrzymano pozwolenie na budowę

          W związku z korespondencją otrzymaną do tut. Urzędu wstrzymano procedurę

          przetargową

 

Ad.1. Budowa przedszkola w Dopiewie

Ad.2. 100 000

Ad.3  

Ad.4 - 16.04.br uzyskano decyzję o warunkach zabudowy

         -  22.04.br wystąpiono ( na podst.pkt.5 decyzji)do Powiatowego Konserwatora

             Zabytków z zapytaniem czy działka (nr ewid.513/4) na której planowana

              jest inwestycja znajduje się na obszarze archeologicznym

          - 13.05.br przygotowo wniosek o udzielenie zamówienia na wykonanie   

             dokumentacji na przebudowę kolidujących urządzeń energetycznych, który został

             przekazany do działu ZP ( termin wykonania 7 m-cy od daty podpisania umowy)

 

Ad.1. Budowa przedszkola w Konarzewie

Ad.2. 1 400 000 zł

Ad.3  1 660 625,25 zł najkorzystniejsza oferta w przetargu na inwestycję kubaturową.

          Oferenci poproszeni o uzupełnienie dokumentów. Termin wykonania inwestycji 5 m-cy

          od daty podpisania umowy

Ad.4.  13.05.br przygotowano wniosek o udzielenie zamówieni na wykonanie dokumentacji

             na przebudowę kolidujących urządzeń energetycznych, który został przekazany do 

             działu ZP ( termin wykonania 7 m-cy od daty podpisania umowy)

Ad.5  5 m-cy od daty podpisania umowy

 

Ad.1 modernizacja placu zabaw w Konarzewie

Ad.2. 20 000 zł

Ad.3. w kwocie zabezpieczonej budżetem

Ad.4. uzgodniono wyposażenie placu z p. Sołtys oraz lokalizację lampy. Przekazano wniosek

o udzielenie zamówienia na wyposażenie placu i montaż lampy i przekazano do działu ZP

Ad.5. Wykonanie 1 m-c od daty podpisania zlecenia/umowy

 

Ad.1. budowa placu zabaw w Lisówkach

Ad.2. 15 000 zł

Ad.3  w kwocie zabezpieczonej budżetem

Ad.4. uzgodniono wyposażenie placu z  Panem Sołtysem. Zlecenie podpisane i przekazane do firmy wykonawczej. 

Ad.5. Wykonanie 1 m-c od daty przekazania tj. od dnia 20.05.br

 

Ad.1. Budowa boiska do koszykówki w Palędziu przy remizie

Ad.2. 14 800 zł

Ad.3  w kwocie zabezpieczonej budżetem

Ad.4  zgodnie z życzeniem p. Sołtysa zostanie wykonane po remoncie świetlicy

 

Ad.1. Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gołuskach

Ad.2. 15 700 zł

Ad.3. 18 300 zł

Ad.4  przeprowadzono negocjacje cenowe z wykonawcami (najtańsza oferta 18 300 zł, która

          przekracza budżet). W związku z powyższym wrócono się do ZUK z prośbą o wycenę.

 

Ad.1. Modernizacja budynku przy ul. Konarzewskiej

Ad.2. 908 996 zł ( niewygasające)

Ad.3.

Ad.4. zadanie wykonano, uzyskano pozwolenie na użytkowanie

          W dniu 05.05.br firma Lepiko złożyła ofertę na wykonanie izolacji podszybia  

          windowego (jest to izolacja Firmy Schomburg w postaci izolacji ciężkiej Aquafin 1K

          odpornej na ciśnienie negatywne oraz następnych dwóch warstw Aquafin 2K/M oraz

          dodatkowej warstwy masy uszczelniającej FIX10S. Koszt 1850 zł netto.

          Zlecenie na wykonanie izolacji podszybia oraz montaż pochwytów dla

          niepełnosprawnych zostało podpisane i przekazane Wykonawcy w dniu

          19.05.2010.Termin wykonania 20 dni od daty otrzymania zlecenia.

 

Ad.1. Wykonanie instalacji c.o. w pałacu w Dąbrówce

Ad.2. 150 000 zł

Ad.3. wartość kosztorysowa 158 798,14 zł

Ad.4. 05.05.br przygotowałam  wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, został 

          zaakceptowany i przekazany wraz z całą dokumentacją do przetargu do działu ZP.

 Ad.5  wykonanie prac w sezonie letnim od 28.06.br

 

Ad. 1. Zespół szkolno – przedszkolny w Dopiewie modernizacja (budowa schodów )

Ad.2  45 000 zł

Ad.3. 27 996,45 zł

Ad.4. wykonawca podpisał  umowę w dniu 12.04.br. Termin wykonania 3 m-ce.                       

         ( Wykonawca przekroczył termin wykonania). W dniu 26.05.br poinformował

          telefonicznie o zakończeniu prac.

Ad.5. termin wykonania prac 3 tyg. od daty podpisania tj. 03.05.br

 

Ad.1. Budowa wiaty biesiadnej ze zbiornikiem bezodpływowym wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką pozostałości budynku gospodarczego w Żarnowcu

Ad.2 

Ad.3. kosztorys inwestorski 190 968,53 

Ad.4 uzyskano pozwolenie na budowę

 

Ad.1 Wykonanie koncepcyjnego zagospodarowania terenu parku w Skórzewie

Ad.2

Ad.3. 5 900 zł zlecenie za wykonanie koncepcji programowo- przestrzennej

Ad.4  koncepcja została uzgodniona z Konserwatorem Zabytków i przekazana do Urzędu

 

Radny Dziembowski: czy wykonanie przedmiotowej koncepcji było z kimś uzgodnione?

Pan Wasielewski: koncepcja była uzgadniana w Urzędzie Gminy.

 

Ad.1. Zabezpieczenie p. pożarowe strażnicy OSP w Dopiewie

Ad.2.

Ad.3. 40 859,62 zł

Ad.4. zabezpieczenie p.poż. wykonano

Ad.5. 30 dni od daty podpisania umowy

          W dniu 28.05.br ST.kpt. Michał Szymaniak Naczelnik Wydziału Kontrolno

          Rozpoznawczego KMPSP w P-niu sporządził notatkę służbową, z której wynika,

          że wszystkie nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli w dniu 06.10.2009r

          zostały usunięte.

 

ad.1 Dopiewo ul. Konarzewska 12 termomodernizacja

ad.2  430 000,00  

ad.3  wartość kosztorysowa  596 836,90 zł

ad.4  26.05.br dokumentacja przetargowa wraz z zaakceptowanym wnioskiem o udzielenie

         zamówienia została przekazana do działu ZP.

ad.5  zakończenie prac 3 m-ce od daty podpisania umowy

 

ad.1  Dopiewo budynek OSP termomodernizacja

ad.2.  85 000,00

ad.3  357 791,29 + regulacja c.o. 28 927,19 zł

ad.4  dokumentacja przetargowa jest przygotowana. Po akceptacji wniosku o udzielenie

         zamówienia) zostanie  przekazana do działu ZP

ad.5  Zakładana realizacja zadania ok. 2 miesięcy   

 

ad.1 Dopiewiec szkoła podstawowa termomodernizacja

ad.2  186 000,00

ad.3. 244 960,00 + regulacja c.o. 25 478,65 

ad.4  wystąpiono do Konserwatora Zabytków o opinię dokumentacji projektowo –

         wykonawczej. Po jej otrzymaniu dokumenty przetargowe zostaną przekazane do działu

         ZP.

ad.5  Realizacja zadania ok. 1 miesiąca  

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proszę o konsultowanie wszelkich spraw w tym temacie ze mną.

 

ad1. Budowa przedszkola w Skórzewie

ad.2 Kwota w budżecie 1 500 000

ad.3 W dniu 29.03.2010 zostały przekazane decyzje administracyjne f-mie LINEA

ad.4 Z informacji uzyskanych z firmy Linea wynika, że prace projektowe są kontynuowane

 

Radna Walich: czy podpisano umowę na wykonanie projektu przedszkola w Skórzewie.

 

Pan Wasielewski: nie podpisano umowy bo Linea zobowiązała się do wykonania projektu nieodpłatnie.

 

Wójt Gminy: firma Linea deklaruje wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę do końca lipca br.

 

Ad.1. Palędzie remont świetlicy

Ad.2. 90 000 zł

Ad.3. wartość kosztorysowa: prace budowlane  113 635,47 zł + 65 920,10 zł  

Ad.4. przygotowana jest dokumentacja przetargowa i  wniosek o udzieleniu zamówienia. Po

          akceptacji zostanie przekazany do  działu ZP

Ad.5. wykonanie 2 m-ce od daty podpisania umowy

 

Ad.1. Dąbrówka ul. Parkowa wymiana stolarki okiennej

          ( Kontynuacja prac z roku poprzedniego )

Ad.2. 43 000 zł

Ad.3. wartość zlecenia  28 975 zł + nadzór konserwatorski i kierownik budowy

Ad.4. 14.05.br wniosek o udzielenie zamówienia został przekazany do działu ZP.

          28.05.br otrzymałam informację z działu ZP o konieczności przygotowania przetargu

          na wymianę okien.

Ad.5. wykonanie do 30.08.br

 

Ad. 1. Dąbrówka - plac zabaw (ogrodzenie, naprawa urządzeń zabawowych,  

           doposażenie Placu ( z sołeckich )

Ad. 2. 3 000 zł

Ad. 3. naprawa huśtawki + tablica z regulaminem 512,40 zł.

Ad. 4. Ogrodzenie w trakcie wyceny przez ZUK.

           Zlecenie na naprawę huśtawki i tablicę z  regulaminem zostało przekazane firmie

           Wykonawczej w dniu 20.05.br. Termin wykonania 14 dni od daty przekazania.

 

Zestawienie inwestycji sieciowych

 

Ad. 1 Kanalizacja sanitarna w Dopiewcu

Ad.2     -  578 500zł

Ad.3   - Zgodnie z umową 429301,80 zł  pierwszy etap został już rozliczony na kwotę  141844,01zł

Ad.4  - obecnie jesteśmy na etapie wykonywania koncepcji dla Dopiewca, W dniu 26.05.2010r zostało podpisane porozumienie o obopólnym rozwiązaniu zawartej umowy z firmą Juma- kwota do zapłaty tj.151135,36 zł brutto.

Ad. 5  -  planowane zakończenie opracowania koncepcji - 13.06.2010- koncepcja.

Ad. 6 – celem zadania jest dopasowanie projektu kanalizacji do aktualnych potrzeb z uwzględnieniem planów rozwojowych miejscowości, ponieważ obecny projekt nie spełnia tych założeń.

 

Ad. 1- Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie

Ad. 2     688 676zł

Ad.3.     Zgodnie z umową 944 900 brutto pomniejszone o wartość realizacji I etapu 260266,1 brutto + 89741,14 zł –roboty dodatkowe.

Ad.4.  Roboty zostały przerwane ze względu na brak możliwości uzgodnienia projektu organizacji ruchu przez Wykonawcę. Obecnie zostało przekazane Wykonawcy ponowne uzgodnienie i Wojewódzki Zarząd Dróg Miejskich wydał zgodę na ponowne rozpoczęcie prac.

Ad.5.  według umowy  czerwiec br.- wykonawca złożył wniosek o aneks do końca roku  2010r

Jest także przygotowywana inwestycja kanalizacyjna w rejonie ul. Sosnowej.

 

Ad. 1 Kanalizacja sanitarna w Więckowicach

Ad. 2     600 000,0 zł

Ad. 3    598 543,36 brutto – wartość kosztorysowa

Ad.4   

Ad.5 

Ad.6  inwestycja została wstrzymana w związku z  planami przejęcia ścieków sanitarnych od dewelopera który planuje nowe  osiedle pomiędzy Bukowską a Tarnowska (Więckowice)

 

Ad. 1 Kanalizacja sanitarna w ul. Stawnej, Poznańskiej (odcinek B) w Skórzewie

Ad.2       1000000,0

Ad.3    Projektant do chwili obecnej nie przekazał dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami zarówno na ul. Stawną jak i na odcinek B w ul. Skórzewskiej

Wstępnie można skalkulować koszt budowy ul. Stawnej na kwotę 1,8 mln zaś z projektu B prawdopodobnie trzeba będzie wykonać około 250 mb kanału aby zejść z zakresu budowy ronda w Skórzewie, co daje kwotę około 250 000,0 zł

Ad.4   Od 18.03.2010r. projekt  na ul. Stawną wraz z przyległymi ulicami jest w Starostwie powiatowym w Poznaniu celem wydania pozwolenia na budowę. Na odcinek B dokumentacja została już uzgodniona w Zarządzie Dróg Miejskich i obecnie jest na etapie wydawania pozwolenia na budowę.

 

Ad.5   ul. Stawna do końca Listopada.- realizacja.

Ad.6   chociaż nie dysponujemy kosztorysem z szacunków pobieżnych wynika że kwota w budżecie jest nie wystarczająca.

 

Ad.1  Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie ( Etap I+II) wraz z odcinkiem A

Ad. 2      4000 000, 0 zł

Ad.3       5 400 000,0 zł- wartość kosztorysowa

Ad.4      przetarg został ogłoszony , otwarcie ofert 10.06.2010r

Ad.5    Koniec października br.

Ad.6. 

 

Ad1. Kanalizacja Sanitarna w Dopiewie ul. Akacjowa , Wysoka, Majcherka

Ad.2     740940,0zł

Ad.3     729 990,0brut   +   9683,44brut  wartość robót dodatkowych

Ad.4    zakończona budowa

Ad.5   

Ad.6  

 

Ad.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie ul. Młyńskiej

Ad.2     608 674 0 zł.

Ad.3   zgodnie z umową 599 998,0 brutto  + roboty dodatkowe  4199,96 brutto.

Ad.4   Zakończona budowa

Ad.5 

Ad.6 

 

Ad.1  budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Etap I

Ad.2   4500 000,

Ad.3   2 193 817,42 brutto-umowa

Ad.4  trwają prace

Ad.5  zgodnie z umową koniec Września br.

 

Ad. 1 budowa kanalizacji sanitarnej w Palędziu Etap I

Ad.2   4500 000,0

Ad.3     1 935920,0 brutto- umowa

Ad.4  trwają prace

Ad.5   zgodnie z umową koniec   październik br.

 

Radny Dorna: chcę wyjaśnić pewne sprawy związane z budową kanalizacji w Zakrzewie. Kanalizacja ulicy Gajowej i Poznańskiej to jest inwestycja ubiegłoroczna, która została wstrzymana ze względu na budowę trasy S11, bo tamtędy przejeżdżał ciężki transport. Na zebraniu wiejskim informowano, że po zakończeniu inwestycji związanej z S11 budowa kanalizacji będzie kontynuowana, ale do tej pory nic się nie dzieje.

Natomiast budowa kanalizacji w ul. Sosnowej to inwestycja tegoroczna. Z tego jednak co słyszę, to nie ma szans na jej realizację w najlepszym czasie pogodowym tj. latem. U nas wszystko zawsze musi być realizowane zimą gdy śnieg spadnie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: podobnie sytuacja przedstawia się w Dopiewcu, wnioskuje, aby prace kanalizacyjne w Dopiewcu wykonywać latem, projekt jest gotowy.

 

Pan Wasielewski: projekt jest, ale musi być on przebudowany i wymaga nowego pozwolenia na budowę.

 

Radny Dorna: kiedy kanalizacja ul. Sosnowej się zacznie a kiedy skończy?

 

Pan Wasielewski: dziś nie odpowiem, po analizie dokumentów i aktualizacji kosztorysu przekażę informację o orientacyjnych terminach.

 

Radny Dorna: to kiedy będzie informacja o tych terminach?

 

Pan Wasielewski: ul. Gajowa – firma dostała polecenie realizacji zadania, ale tego nie wykonuje, a z premedytacją przystępuje do kolejnych przetargów.

 

Radny Dorna: proszę o informację na piśmie o terminach realizacji powyższych inwestycji w Zakrzewie.

 

Radny Danielewski: kto wykonywał koncepcję kanalizacji w Dopiewcu, skoro trzeba już ją zmieniać.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: co z odcinkiem kanalizacji na ul. Więckowskiej w kierunku Fiałkowa?

 

Pan Wasielewski: po rozmowach z Powiatowym Zarządem Dróg okazało się, że nie ma potrzeby realizacji tego odcinka. Nie wiem jak to ostatecznie zostało rozwiązane, bo rozmowy w tym temacie prowadził Pan Cegłowski.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proszę o informację jak to zostało rozwiązane. Czy kanalizacja w Skórzewie obejmie również ulicę Łanową i Nizinną. Proszę także o wykaz ulic kanalizacji w Dąbrowie.

 

Pan Wasielewski: tak osiągnęliśmy w tej sprawie porozumienie z mieszkańcami. Ponadto chcę powiedzieć, że kanalizacja w Skorzewie dzieli się na trzy etapy: a) Poznańska, od ronda do Stawnej – 93 m; b) Skórzewska do ronda; c) Skórzewska, Poznańska, Stawna – pozostałe odcinki. Punkty b i c nie mają pozwoleń na budowę. Etap unijny kanalizacji w Skórzewie obejmuje ulice Poznańską i Skórzewską w kierunku zachodnim sięgającym ul. Batorowskiej.

 

Radny Dorna: co z ul. Graniczną w Zakrzewie, tam kanalizacja dochodzi do trasy S11. Na zebraniu mieszkańcy ul. Granicznej mieli się zobowiązać czy chcą kanalizacji cz nie. Okazało się, że przy budowie kanalizacji część mieszkańców została podłączona, a część nie. Pytałem się już o tą sprawę na Komisji Budżetu i Sekretarz Gminy odpowiedział mi, że nie będzie problemu z podłączeniem, ale dopiero po zakończeniu inwestycji. W Zakrzewie jak realizowano kanalizację to projektant zapytał wszystkich mieszkańców czy chcą się przyłączyć czy nie. W przypadku ul. Granicznej nie zostało to należycie wykonane projektant nie zweryfikował wszystkiego w terenie. A teraz będziemy robić to od nowa.

 

Sekretarz Gminy: nie wiem dlaczego pewne posesje nie zostały podłączone, ale ul. Graniczna była włączona do wniosku o środki unijne, w którym musieliśmy podać szczegółowy wykaz posesji do podłączenia. Być może wtedy wszyscy mieszkańcy nie wyrazili zgody na podłączenie do kanalizacji.  Jednak po zakończeniu inwestycji każdy będzie mógł się podłączyć, administratorem kolektora będzie Zakład Usług Komunalnych, który zrealizuje te prace.

 

Radny Dorna: w Zakrzewie wcześniej przy budowie kanalizacji również składano wniosek o dofinansowanie zewnętrzne i wtedy nie było problemu z poinformowaniem wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

 

Radny Danielewski: czy w Dąbrowie projekt przewiduje poprowadzenie kanalizacji przez las.

 

Pan Wasielewski: od ul. Leśnej w Dąbrowie w kierunku ul. Granicznej kanalizacja idzie lasem przez S11.

 

Wójt Gminy: z Dąbrowy ścieki są prowadzone w kierunku Dąbrówki gdzie znajduje się przepompownia – tak to zostało zaprojektowane, ale firma budująca S11 musi zostawić przepusty dla rurociągu.

 

Radny Dorna: taka sytuacja jest związana z brakiem nadzoru inwestycji.

 

Radny Danielewski: tutaj krąży pismo, że Wójt ma zabezpieczyć 4 000 000 zł, o co tu chodzi?

 

Radny Dziembowski: ja puściłem pismo w obieg, bo dziś jest ostatni dzień składania wniosków do Planu Rozwoju Lokalnego. O zmianie PRL będziemy dyskutować na komisjach.

 

Radny Dorna: ale w tym piśmie była wyszczególniona ul. Łanowa i Nizinna, a Pan Adam twierdził przed chwilą, że te ulice będą objęte kanalizacją.

Wnioskuję o przerwanie dyskusji na ten temat i przełożenie omawiania powyższego sprawozdania na kolejnej sesji, ale z dokumentami, którymi dysponuje Pan Wasielewski.

 

Radny Nowaczyk: popieram wniosek Pana Dorny, słyszę także o możliwości składania wniosków do PRL, czy wiedzą o tym radni z Dopiewa.

 

Skarbnik Gminy: wspominałem o tym na każdej komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: wnioskuję o przedłużenie terminu składania wniosków do aktualizacji PRL o jeden tydzień tj. do 7 czerwca br.

 

Radny Kapciński: uważam, że nie powinniśmy przerywać tej dyskusji, bo w ten sposób odwlekamy w czasie omówienie tego sprawozdania. Na kolejnym posiedzeniu również będą pytania, wątpliwości.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: poddaję pod głosowanie wniosek Pana Dorny dotyczący przesunięcia omawiania przedmiotowego tematu na posiedzenia komisji po otrzymaniu przez radnych materiałów pisemnych.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” przesunęła omawianie sprawozdania ze stopnia zaawansowania wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2010 na posiedzenia komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Panu Wasielewskiemu za przygotowanie powyższego sprawozdania, któremu następnie przekazała schemat według którego powyższe sprawozdanie ma zostać przygotowane w terminie do 7 czerwca br.

 

Radny Dziembowski: sprawdziłem, które ulice w Skórzewie obejmuje wniosek unijny dotyczący kanalizacji, nie wśród nich ulic: Łanowej i Nizinnej.

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pcim na usuwanie skutków powodzi.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że postanawia się udzielić pomocy finansowej Gminie Pcim w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi z zakresu infrastruktury drogowej. Powyższe wynika z zaistniałej powodzi w naszym kraju. Pojawiły się apele ze strony różnych instytucji, aby gminy, które nie zostały dotknięte tym kataklizmem wspomogły innych w potrzebie. Zrobiliśmy rozeznanie sytuacji, które gminy najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi, otrzymaliśmy informację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, że jedną z najbardziej dotkniętych powodzią gmin jest Pcim, składająca się z 3 sołectw, którą zamieszkuje 10 300 mieszkańców. Przez Gminę przepływa rzeka Raba o szerokości 20-25 metrów. W czasie powodzi rzeka miała szerokość 400-500 metrów.

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła Uchwałę nr L/364/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pcim na usuwanie skutków powodzi.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji. 

 

Sekretarz Gminy, Pan Ślisiński: w piątek był w Urzędzie Gminy Prezes Kółek Rolniczych, który poinformował, że gdyby było zainteresowanie dostarczeniem paszy dla powodzian, to można ją składować na terenie Zakładu Usług Komunalnych.

 

Radny Danielewski: ja deklaruję podstawienie takiego auto-magazynu, który może zebrać tą paszę, trzeba tylko określić kiedy to zrobić.

 

Sekretarz Gminy: to ustalmy, że ci co mają możliwość przekazania paszy niech przekażą taką deklarację sołtysom, a my później za pośrednictwem firmy Pana Danielewskiego zbierzemy ją od mieszkańców. Poinformujemy o tym także w lokalnych mediach.

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, który poinformował, że w pozycji:

 

             I.      DOCHODY

Dział 010, 751, 801, 852   Wprowadzono przyznane dotacje celowe z budżetu państwa.

Dział 600   Zmniejszono o kwotę 150.000 zł dochody z tytułu sprzedaży biletów autobusowych – w związku z podpisaniem porozumienia z Miastem Poznaniem w sprawie współdziałania w zakresie komunikacji autobusowej.

Dział 758   Zwiększono o kwotę 100.000 zł odsetki od lokat bankowych oraz o kwotę 179.470 zł wpływy z kar umownych.

Dział 900   Zwiększono o kwotę 111.620 zł dochody związane z likwidacją GFOŚiGW.

          II.      WYDATKI

Rozdział 01095 – Wprowadzono w kwocie 78.315 zł wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – środki z dotacji z budżetu państwa. 

Rozdział 60004 – Zmniejszono wydatki na komunikację autobusową o kwotę 150.000 zł, przesunięto kwotę 350.000 zł z wydatków na usługi na dotacje celowe dla Miasta Poznania.

Rozdział 60016 – Wprowadzono w kwocie 5.856 zł wydatki na budowę barierek przy ul. Kolejowej w Skórzewie, zwiększono o kwotę 9.000 zł wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę chodników i dróg, w tym: ul. Sportowa w Dopiewie, Krótka w Więckowicach, Nowa w Palędziu. 

Rozdział 70005 – Zwiększono o kwotę 1.780.000 zł wydatki na odszkodowania za grunty.

Rozdział 71004, 71014, 71095 – Dokonano przesunięć między rozdziałami. 

Rozdział 75095 – Wprowadzono wydatki w kwocie 6.541 zł na obsługę Młodzieżowej Rady Gminy.

Rozdział 75107 – Wprowadzono w kwocie 17.011 zł wydatki na przeprowadzenie wyborów prezydenckich – środki z dotacji z budżetu państwa. 

Rozdział 75412 – Zwiększono wydatki na termomodernizację OSP Dopiewo o kwotę 230.000 zł, przesunięto z dotacji celowych na zakup urządzeń kwotę 25.000 zł, wprowadzono w kwocie 50.000 zł wydatki na modernizację i rozbudowę OSP Zakrzewo i OSP Palędzie, w tym Zakrzewo 30.000 zł (modernizacja inst. gazowej, dobudowanie magazynku), Palędzie 20.000 zł (dobudowa garażu).

Rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 85401, 85412  – Zwiększono wydatki SP Dopiewiec o kwotę 5.000 zł na wyposażenie nowoutworzonego oddziału przedszkolnego, zwiększono o kwotę 4.000 zł wydatki na zakup dygestorium dla Gimnazjum w Dopiewie, wprowadzono w kwocie 17.968 zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (środki z dotacji z budżetu państwa); dokonano przesunięć między kategoriami wydatków i między działami. 

Rozdział 85219, 85295 – Wprowadzono w kwocie 14.976 zł wydatki na pomoc społeczną – środki z dotacji z budżetu państwa. 

Rozdział 85395 – Wprowadzono w kwocie 1.761 zł wydatki na zwrot niewykorzystanej w 2009 r. dotacji. 

Rozdział 90004, 90013 – Wprowadzono w kwocie 11.400 zł wydatki na rozbudowę przytuliska dla psów; dokonano przesunięć między kategoriami wydatków. 

Rozdział 92601 – Zwiększono wydatki na budowę kompleksu sportowego w ramach projektu "Moje Boisko ORLIK 2012" w Skórzewie o kwotę 1.000.000 zł. Przesunięto z wydatków bieżących na zakup urządzeń kwotę 8.845 zł.

       III.      DEFICYT, PRZYCHODY, ROZCHODY

Zwiększono deficyt o kwotę 3.152.468 zł do kwoty 17.590.918 zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych o kwotę 3.152.468 zł do kwoty 6.227.126 zł.

 

W związku z podjęciem uchwały w sprawie pomocy dla Gminy Pcim nastąpi jedna autopoprawka do budżetu zwiększająca wydatki o 50 000 zł.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Grządzielewski: co z zakupem sprzętu dla OSP Dopiewo, bo na Komisji Budżetu był wniosek, aby kupić sprzęt za całą wnioskowaną kwotę przez strażaków.

 

Skarbnik Gminy: na komisjach były różne stanowiska w przedmiotowej sprawie, np. Komisja Rolnictwa pozostawiła decyzję w tej sprawie w gestii Wójta, dlatego przesunięto 25 000 zł z dotacji celowej na zakup urządzeń.

 

Wójt Gminy: taka sytuacja wynika z tego, że w ostatnim czasie pojawiło się wiele wydatków w strażach pożarnych wcześniej nie planowanych np. przygotowanie magazynku na paliwo w Zakrzewie, czy dobudowanie garażu w Palędziu.

 

Radna Walich: wnioskuje w imieniu mieszkańców o zakup pompy do brudnej wody, bo gdyby nasza straż posiadała taką pompę, to w rejonie ul. Stawnej w Skórzewie byłby mniejszy problem z zalaniami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: popieram powyższy wniosek i wnoszę także o zakup urządzeń dla straży w Dopiewie o jaki wnioskowała OSP w pierwotnym wniosku, żeby później nie mówili, że ich środki poszły na inne jednostki.

 

Wójt Gminy: wtedy będzie trzeba dołożyć środków, ja to traktuję jako swoistą próbę sił, kto postawi  na swoim. Proponuję, aby wszystkich traktować jednakowo, a wydaje mi się, że w tym przypadku jedna jednostka próbuje uzyskać więcej bocznymi drzwiami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: mam pytanie do Pana Dorny – naszego eksperta, jaki sprzęt zakupiła OSP Zakrzewo w ramach środków sołeckich, czy to co zakupiliście jest ważne czy nie?

 

Radny Dorna: nie jestem ekspertem tylko praktykiem. My zakupiliśmy podstawowy sprzęt, który miał być bazą do rozbudowy, żeby to było mobilne: 1 cylinder krótki, nożyce do pedałów, osłony na poduszki airbag. Gdyby przeliczyć wszystkie środki, które gmina wydaje na straże proporcjonalnie do ilości mieszkańców w skali roku, to okaże się, że to są grosze. Najważniejszy w tym nie jest sprzęt, tylko ludzie. Jednostka w Zakrzewie ma stare pompy z lat 70-tych, które nie nadają się do brudnej wody. Ja uważam, że jednostki powinny mieć wyposażenie na porównywalnym poziomie, aby obsługiwać mieszkańców w podobnym standardzie. Dlatego jeżeli wyposażymy jednostkę w Dopiewie w dodatkowy sprzęt, wyposażmy podobnie także inne jednostki, albo dajcie nam środki na inny sprzęt.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ja szanuje, ze Rada Sołecka w Zakrzewie przekazała środki na straż, ale dlaczego takie posunięcie ma blokować zakup urządzeń dla innej jednostki, to samo dotyczy wyposażenia ogródków jordanowskich.

 

Radny Bartkowiak: straż w Dopiewie w czasie dzielenia funduszu sołeckiego nie złożyła wniosku o przyznanie środków, więc żadnych środków nie przekazaliśmy straży, mimo, że wcześniej Rada Sołecka takie środki zabezpieczała.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: wnioskuję o wyposażenie OSP Dopiewo w dobry sprzęt do ratowania życia ludzkiego, taki o jaki wnioskowali, żeby czuli się dowartościowani.

 

Skarbnik Gminy: każda jednostka OSP miała w budżecie zabezpieczone 15 000 zł więcej niż w latach ubiegłych i każdy zarząd powinien podjąć decyzje o właściwych zakupach dla jednostki. My nic nikomu nie zabieramy, była mowa o tym, aby kupić sprzęt w standardzie porównywalnym do jednostki w Zakrzewie i to zrobiliśmy. To, że Rada Sołecka w Zakrzewie zakupiła dodatkowe elementy dla straży to jest ich sprawa. Poza tym miejmy na uwadze fakt, że mamy ochotniczą straż, nie zawodową, na którą rocznie wydajemy ok. 470 000 zł. Jak na ochotnicze straże, to są wydatki bardzo duże, porównując to z innymi gminami.

 

Radny Nowaczyk: musimy sobie zdać sprawę z jednego, że Wójt odpowiada za podstawową ochronę przeciw pożarową, ale nikt nie określi co to znaczy. Mamy ochotnicze straże, ale wydatki mamy jedne z największych w województwie. Nie dzielmy ludzi, zacznijmy zdroworozsądkowo podchodzić do tematu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proponuje do czasu rozstrzygnięcia ile ten sprzęt będzie kosztował nie przesuwać tych 25 000 zł z dotacji na wydatki majątkowe.

 

Skarbnik Gminy: to przesunięcie jest konieczne, bo dodatkowy sprzęt i tak byłby kupowany przez Urząd Gminy.

 

Radny Nowaczyk: gdyby była zgodność pomiędzy naszymi strażami i między Wójtem a Radą, to nie byłoby potrzeby wyposażania straży w te same elementy, wyposażenie powinno być różne, wtedy globalnie straż miałaby więcej sprzętu.

 

Radny Kapciński: zastanawiam się, gdzie jest kres tej walki, dlaczego nie ma człowieka, który koordynowałby te zakupy, dlaczego Pan Łuczyk o tym nie decyduje?

 

Wójt Gminy: Pan Łuczyk jest komendantem gminnym straży pożarnej, ale wszystkie jednostki są autonomicznymi stowarzyszeniami, które mają swojego naczelnika, prezesa. Komendant straży jednoosobowo nie decyduje o wszystkim, bo jest wiele drobnych zakupów, napraw i uznaliśmy, że jednostki powinny same o tych sprawach decydować.

 

Radny Danielewski: uważam, że zakup pomp do brudnej wody jest nieporozumieniem. Trzeba założyć dwa kręgi, perforowane rury i woda powinna odchodzić sama.

 

Radny Dorna: jeżeli nie będę w stanie pomóc mieszkańcom w jakiejś akcji, to będę musiał im powiedzieć, że Rada Gminy nie zabezpieczyła środków na zakup danego urządzenia.

 

Radny Danielewski: nie widzę w budżecie sumy 300 000 zł, które firma Grzegorczyk miała wpłacić na budowę Orlika w Skórzewie.

 

Wójt Gminy: nie możemy tego pokazać w budżecie, bo nie mamy jeszcze podpisanego porozumienia z developerem, ale on cały czas podtrzymuje swoją deklarację o wpłacie tej kwoty do końca lipca br. Otrzymałem przed chwilą informację, że Sejmik Województwa przyznał nam swoją część środków, pozostaje jeszcze czekać na decyzję administracji rządowej.

 

Sekretarz Gminy: do połowy czerwca br. musimy mieć gwarancję państwa, że otrzymamy te środki, jeżeli chcemy zrealizować tą inwestycje do końca roku, co jest warunkiem otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego.

 

Radny Dziembowski: z czym jest związana kwota 8 000 000 zł po stronie dochodów?

 

Skarbnik Gminy: ta kwota obejmuje sprzedaż mienia, dotacje na budowę kanalizacji sanitarnej, niewykorzystane wydatki niewygasające.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 8 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi” podjęła Uchwałę nr L/365/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji. 

O godz. 17.30  posiedzenie sesji opuścił Pan radny L. Nowaczyk. Aktualny stan obecności wynosi 12 radnych.

 

Do pkt. 11.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/394/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 382/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który poinformował, że część działek objęta miejscowym planem, wywołanym uchwałą Nr XLIX/394/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r., położona jest w pasie terenu przewidzianego pod linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 400kV relacji Plewiska – Mogilno – Bydgoszcz Zachód. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. miejscowego planu większość właścicieli gruntu wyraziła sprzeciw wobec przebiegu tej linii. W następstwie sprzeciwu Urząd Gminy podjął negocjacje z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – Zachód Sp. z o.o. w sprawie wskazania zamiennego przebiegu linii. W związku z przeciągającymi się negocjacjami z zarządcą sieci elektroenergetycznej i jednocześnie wobec związania terminami wykonania planu decyzja o ograniczeniu zakresu opracowania jest zasadna. Temat był już omawiany na komisjach w miesiącu kwietniu br., ale został wycofany z porządku obrad sesji, bo jeden z wnioskodawców złożył wniosek, żeby jego terenu nie wyłączać z opracowania planu. W związku z powyższym wyłączamy wąski pas, w którym mogłaby przebiegać linia 400 kV i nie wykazujemy tej linii. Na Komisjach padały argumenty, aby pokazać linię 400 kV, żeby nie było później pretensji do Urzędu Gminy, że próbowaliśmy coś ukryć. To nie końca jest prawda, bo każdy kupujący działkę raczej przychodzi wcześniej do Urzędu i my go wtedy poinformujemy o tym rezerwowym pasie. W przedmiotowej sprawie procedura włożenia planu będzie musiała zostać powtórzona.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych (salę na chwilę opuścił  radny Pan Dorna) , 10 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła Uchwałę nr L/366/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/394/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 382/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji. 

O godz. 17.40  posiedzenie sesji opuścił Pan radny W. Dorna (akcja powodziowa). Aktualny stan obecności wynosi 11 radnych.

 

Do pkt. 12.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/345/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, rejon ulic Pocztowej i Orzechowej.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który
poinformował
, że w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym i możliwością wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy na działce o nr ewid. 119 położonej w Palędziu odstępuje się od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego m.in. w/w działkę. W związku z powyższym uchylenie uchwały nr XLV/345/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 marca 2010 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu dla działek o nr ewid. 114-119 w Palędziu jest zasadne. 

Mimo podjęcia przedmiotowej uchwały wnioskodawca nadal podtrzymywała wolę wydania decyzji o warunkach zabudowy, wystąpiła ze skargami do Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewody, w związku z powyższym chcemy odstąpić od uchwały w sprawie planu. Koszty planu miały być po stronie Gminy (około 20 000 zł), ale  po co mamy angażować publiczne środki, skoro wnioskodawca otrzyma być może to samo poprzez decyzje o warunkach zabudowy. SKO nas zobligowało do wydania decyzji o warunkach zabudowy, twierdząc, że mamy się nie przejmować szerokością drogi, najwyżej wnioskodawca nie otrzyma pozwolenia na budowę. Uważam, że jeżeli odstąpimy od tego planu to i tak należałoby uregulować sprawę szerokości tej drogi.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję i poinformowała, ze uchylenie uchwały jest zasadne, bo w wyniku wywołania planu gmina musiałaby ponosić koszty planu oraz koszty poszerzenia drogi, a ze strony wnioskodawcy nie ma współpracy.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych, 11 głosami „za” podjęła Uchwałę nr L/367/10 w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/345/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, rejon ulic Pocztowej i Orzechowej.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 13.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka, teren między drogą powiatową Skórzewo-Dąbrówka, a linią kolejową Warszawa-Berlin.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który
poinformował
, że z wnioskiem o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrówce wystąpiono celem stworzenie interesujących terenów dla działalności gospodarczej w pobliżu zjazdu z trasy ekspresowej S-11 mających zachęcić potencjalnych inwestorów do lokalizacji przedsiębiorstw na terenie Gminy Dopiewo. Plan ma umożliwić stworzenie parku technologicznego z łatwym dostępem do obwodnicy miasta Poznania.  Opracowywany plan miejscowy jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: czy tereny, które mają być przedmiotem planu należą do Spółdzielni?

 

Pan Łakomy: tak RSP Dąbrówka.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w wyniku wywołania tego planu zwiększy się wartość gruntu, czy w zamian za to Spółdzielnia nie byłaby skłonna przekazać gminie parku w Dąbrówce.

 

Wójt Gminy: prowadzę rozmowy w tej sprawie, ale sam Prezes nie może podjąć takiej decyzji, ale jest otwarty na propozycje, gdyby miało być to użyczenie to nie byłoby problemu, w przypadku przekazania na własność musimy poczekać.

Przy okazji omawiania przedmiotowego tematu chcę poinformować o drodze serwisowej od strony parku w Dąbrówce w kierunku Skórzewa, która w przyszłości ma umożliwić połączenie dróg powiatowych: Dąbrówka-Skórzewo i Gołuski-Plewiska. Prowadzę także rozmowy w sprawie włączenia do inwestycji budowy trasy S11 budowy wiaduktu, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oczekuje od nas zrzeczenia się opłat za grunty przejęte pod budowę tej trasy, ok. 300-400 000 zł. Uzgodniłem, że jeżeli inwestor zbuduje dodatkowy wiadukt to podpiszemy porozumienie w tej sprawie. Zadeklarowałem także, że gmina jest zainteresowana przejęciem i utrzymaniem tej drogi serwisowej. Ma to być droga 6-metrowa  o wzmocnionej konstrukcji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie następujący wniosek: czy gmina powinna zrzec się opłat za grunty przejęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pod budowę trasy S11 i w zamian żądać budowy dodatkowego wiaduktu oraz czy radni wyrażają wolę przejęcia i utrzymania drogi serwisowej łączącej drogi powiatowe: Dąbrówka-Skórzewo i Gołuski-Plewiska.

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych, 11 głosami „za” przegłosowała powyższy wniosek.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych, 11 głosami „za” podjęła Uchwałę nr L/368/10 w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka, teren między drogą powiatową Skórzewo-Dąbrówka, a linią kolejową Warszawa-Berlin.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 14.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, rejon ul. Komornickiej na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz działkach o nr ewid. 585/1, 585/2.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który
poinformował
, że z wnioskiem o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. od 427 do 584 i 585/2, 585/2 położonych w Dąbrówce wystąpiła Spółka Nickel Development, choć pisemny wniosek  nie wpłynął. Opracowaniem planu objęta została również działka gminna nr ewid,. 585/2. Opracowanie planu umożliwi racjonalne zagospodarowanie terenów w miejscowości Dąbrówka z zachowaniem ładu przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren objęty opracowaniem planu jest przewidziany pod tereny z wiodącą funkcją mieszkaniową.

Przy okazji wywołania tego planu możemy tam zaplanować przebieg ścieżki rowerowej, tereny zielone, plac zabaw. Plan nam uporządkuje ład przestrzenny na przedmiotowym terenie, przy warunkach zabudowy tych rzeczy nie uzyskamy. Na przedmiotowym gruncie są najprawdopodobniej jakieś wykopaliska archeologiczne i zanim uchwalimy ten plan będziemy musieli zapytać o zdanie Konserwatora Zabytków.

Pan Łakomy dodał, że co prawda nie ma pisemnego wniosku inwestora, ale w rozmowie telefonicznej przedstawiciel firmy Nickel zapewnił, że jest zainteresowany wywołaniem przedmiotowego planu i zadeklarował poniesienie kosztów jego opracowania. Przyjął także do wiadomości informację, że gmina postuluje zabudowę skoncentrowaną w centrum przedmiotowego terenu oraz zabudowę rozproszoną jednorodzinną na jego obrzeżach.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych, 10 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym”  podjęła Uchwałę nr L/369/10 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, rejon ul. Komornickiej na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz działkach o nr ewid. 585/1, 585/2.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 15.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i ustosunkowała się do sposobu jej realizacji:

 

1.      Pismo Pana Marka Trybusia z Konarzewa w sprawie przyjęcia do projektu studium wniosku pod zabudowę mieszkaniową terenu w miejscowości Sierosław (pismo skierowane do Wójta Gminy; do wiadomości: Rada Gminy) – wniosek wydaje się zasadny, można go rozpatrzyć na etapie wyłożenia studium.

2.      Pismo Zakładu Usług Komunalnych dotyczące opróżniania pojemników na psie odchody (pismo skierowane do Wójta Gminy; do wiadomości: Rada Gminy).

3.      Skarga mieszkańców ulic: Łanowej, Nizinnej, Winoroślowej w Skórzewie na działalność Wójta Gminy w sprawie nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie gminnym – w tej sprawie odbyła się wizja lokalna w terenie oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej z udziałem mieszkańców, sprawa jest na dobrej drodze do rozwiązania.

4.      Pismo Państwa Pauszek ze Skórzewa w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w Skórzewie przy ul. Stawnej, Spokojnej, Jarzynowej, Oliwkowej, Łanowej, Winoroślowej – pismo przekazano do Wójta w celu ustosunkowania się.

5.      Pismo mieszkańców ulicy Brzozowej w Dąbrowie w sprawie modernizacji ww. ulicy – mieszkańcy sygnalizują, że utwardzenie odbywa się niewłaściwym materiałem.

6.      Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w sprawie dofinansowania zagospodarowania ternu boiska (pismo skierowane do Wójta Gminy; do wiadomości: Rada Gminy).

7.      Notatka urzędowa Straży Gminnej w sprawie zdewastowania huśtawki na placu zabaw w Dopiewcu – wnioskuję o naprawę szkód w sposób pilny.

8.      Pismo MSWiA w sprawie zmiany statutu Związku z Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” (pismo skierowane do Wojewody Wielkopolskiego; do wiadomości: Rada Gminy).

9.      Pisma mieszkańców ul. Miętowej w Skórzewie w sprawie ustalenia kwoty odszkodowania z powodu zalania posesji.

 

Radny Moskalik: ul. Miętowa jest na terenie Spółdzielni Ławica-Zachód.

 

Wójt Gminy: odwodnienie przedmiotowego terenu leży po stronie Spółdzielni, nie gminy. Projekt jak i wykonawstwo było po stronie Ławicy-Zachód.

 

Prezes ZUK, Pan Napierała: wszystkie spusty w tym terenie są drożne, ta sytuacja była spowodowana gwałtownymi opadami deszczu, instalacja, która tam się znajduje nie byłą przygotowana na tak duży odbiór wody.

 

Do pkt. 16.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radna Mikołajczak: w sytuacji gdy gmina oddaje wykonawcy plan budowy czy jest ktoś  odpowiedzialny ze strony Urzędu Gminy za nadzór nad dana inwestycją. Ja sama dzwoniłam do wykonawcy budowy kanalizacji w Palędziu, który obiecał, że lada chwila wejdzie na plac budowy, ale nie dotrzymał słowa. On wygrywa kolejne przetargi i później nie jest w stanie realizować poszczególnych inwestycji.

 

Wójt Gminy: nie ma możliwości obdzielenia inwestycjami poszczególnych wykonawców, przepisy tego zabraniają. Każda inwestycja jest przypisana do konkretnego pracownika w urzędzie Gminy, jest też inspektor nadzoru i oni powinni pilnować wykonawcę. Uczulę pracowników, aby częściej dyscyplinowali wykonawców.

 

Radny Moskalik: wnioskuję o naprawę dziur wokół kościoła w Skórzewie, to samo dotyczy wyrw na ul. Batorowskiej w kierunku ul. Leśnej w Dąbrowie.

 

Prezes ZUK Pan Napierała: jak tylko pogoda pozwoli zaczniemy naprawiać dziury.

 

Radny Moskalik: wnioskuję o wyczyszczenie studzienek kanalizacyjnych na ul. Batorowskiej na odcinku od kościoła do ul. Kwiatowej, studzienki są zapchane piaskiem i woda nie odpływa.

 

Wójt Gminy: wpłynęła skarga mieszkańców z Osiedla Ławica, że z powodu zakopania stawu przy kościele ul. Kwiatowa jest notorycznie zalewana.

 

Radny Moskalik: jest to spowodowane faktem, że studzienki są położone wyżej od asfaltu i woda do nich nie spływa. Nie położono nowego asfaltu, a studzienki zamontowano wyżej właśnie z myślą o nowym dywaniku.

 

Radny Bartkowiak: końcówka ul. Młyńskiej w Dopiewie jest notorycznie zalewana i mieszkańcy ulic Kasztanowej i Klonowej nie mogą wyjść ze swojej posesji. Wnioskuję o położenie kratki ściekowej, budowę 20 m rurociągu  i połączenie odwodnienia ulicy Młyńskiej z ww. ulicami.

Wnioskuję o obniżenie kratki ściekowej na ul. Ks. Majcherka na wysokości posesji Pani Siwczak – teren notorycznie zalewany.

Wnioskuję o podniesienie studni burzowej z deklem na ul Młyńskiej na wysokości posesji Pana Kowalczyka.

 

Radny Kapciński: czy wydano już decyzje o warunkach zabudowy dla działek w pobliżu łąk w Konarzewie.

 

Pan Łakomy: jeszcze nie.

 

Sekretarz Gminy: ja bym się wstrzymał z wydaniem decyzji , bo obecnie do sejmy wpłynął projekt uchwały zabraniający budowy na terenach zalewowych, z tego co wiem, to ma być on rozpatrywany w trybie pilnym.

 

Radny Kapciński: wnioskuję o powrót tematu ochrony łąk w Konarzewie na posiedzenia komisji.

 

Radny Grządzielewski: na jakim etapie jest budowa ul. Łąkowej w Dopiewie,

- wnioskuję o odnowienie znaku „zakaz wjazdu” przy poczcie w Dopiewie,

- wnioskuję, aby w lokalnej prasie ukazywały się informacje na temat wyjazdów straży pożarnej.

 

Pan Lewicki, redaktor Echa Dopiewa: nie wszystkie straże zgłaszają swoje wyjazdy mimo licznych próśb.

 

Radny Danielewski: po co chcemy przejąć park w Dąbrówce? Staw w Skórzewie zakopała moja firma na prośbę sołtysa, Jeżeli zajdzie taka potrzeba  to zobowiązuję się do jego odkopania.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: odzyskanie parku jest nam potrzebne, aby złożyć wniosek o środki unijne na jego rewitalizację. Mamy koniec maja: wnioskuję o podjęcie tematu akcji LATO, zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, skonkretyzowanie kwestii obozu żeglarskiego, przygotowanie plaży w Zborowie oraz ścieżek pieszo-rowerowych.

 

Radny Dziembowski: od kiedy będą kursowały autobusu z Poznania do Dopiewa w ramach aglomeracji, co z naszą umową z ZUK Komorniki?

 

Sekretarz Gminy: miasto Poznań podjęło już uchwałę w tej sprawie, Wójt Gminy podpisał porozumienie, a Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił już przetarg na prowadzenie linii 718 i 719, jeżeli nie będzie odwołań to transport zacznie obowiązywać od lipca br. Z ZUK Komorniki mamy podpisaną umowę do końca lipca br.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: nie widzę żeby coś się działo w gminie w sprawie wykaszania rowów, skwerów itp.

 

Sekretarz Gminy: przetarg na to zadanie wygrał Zakład Usług Komunalnych, a rady sołeckie dysponują środkami na te zadania, z tego co wiem to rady podpisują umowy z wykonawcami na realizację tych zadań, ale mogą też podpisać umowy z ZUK.

Prezes ZUK Pan Napierała: otrzymałem dzisiaj telefon od Sołtysa Dopiewca i przed Bożym Ciałem boisko i skwery zostaną tam wykoszone.

 

Do pkt. 17.

Wolne głosy.

 

Wójt Gminy: chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów na temat budowy szkoły w Dąbrówce. Zleciliśmy wykonanie projektu firmie z Rawicza. Kiedy projekt trafił do Starostwa pojawiły się protesty mieszkańców. W projekcie były też inne elementy, które moim zdaniem były nieuzasadnione np. otwarty zbiornik na wodę, która miała być wypompowywana do rowu. W związku z tymi elementami zwróciliśmy się do firmy Linea, która zobowiązała się do wykonania projektu szkoły w Dąbrówce na wzór Gimnazjum w Skórzewie nieodpłatnie. Termin wykonania projektu – koniec lipca br. Aby obniżyć koszty budowy w projekcie znajdzie się mniej elementów żelbetowych, a więcej tradycyjnych. Cała powierzchnia zabudowy wraz z salą gimnastyczną to około 0,5 ha.

Chcę zwrócić Państwa uwagę na jedna istotną rzecz: przestrzeń w środku tzw. hol – został on wykonany na wzór Gimnazjum w Skórzewie, ale w projekcie w Dąbrówce tworzy się wnęka, która jest stratą miejsca, bezpowrotnie straconego. Dlatego proponuję powiększyć ten hol, żeby wykorzystać go na różne imprezy osiedlowe dla mieszkańców, bo obecnie ta powierzchnia jest o 100m2 mniejsza niż w Skórzewie. Na ostatnim spotkaniu w Urzędzie Gminy pojawili się przedstawiciele mieszkańców Dąbrówki, którzy zaaprobowali powyższe rozwiązania. Dodatkowo Linea zadeklarowała wykonanie 4 projektów przedszkoli nieodpłatnie.

 

Rada Gminy zaakceptowała propozycje przedstawione przez Wójta Gminy.

 

Do pkt. 18.

Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia L sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 13 załączników.

 

Protokół zawiera 24 strony, ponumerowane od 1 do 24.

 

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska