P r o t o k ó ł   Nr XLVIII/10

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 17 maja 2010 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie

 

  Sesji przewodniczyła:                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1515, a zakończono o godz. 1630.

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1515 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 12 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał                       i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 3

4.      lista obecności gości – zał. nr 4

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

 

Porządek obrad  XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XLVIII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Gminy Dopiewo”. Druk 358

6.      Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Gminy Dopiewo”. Druk 359

7.      Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Gminy Dopiewo”. Druk 360

8.      Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Gminy Dopiewo”. Druk 361

9.      Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Gminy Dopiewo”. Druk 362

10.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Dopiewie. Druk 363

11.  Omówienie organizacji sesji uroczystej planowanej na 24.05.10 r.

12.  Zapytania i wnioski radnych.

13.  Wolne głosy.

14.  Zakończenie obrad XLVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.

 

Wobec braku uwag i wniosków Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych przyjęła jednogłośnie porządek obrad XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy (salę obrad na moment opuścił radny Pan J. Przybył).

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XLVII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XLVII sesji Rady Gminy i  zapytała, czy są uwagi do protokołu.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XLVII sesji.

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych (salę obrad na moment opuścił radny Pan J. Przybył), 11 głosami „za” przyjęła protokół XLVII sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 kwietnia 2010 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

O godz. 15.15 na posiedzenie komisji przybyła Pani radna K. Mikołajczak, Aktualny stan obecności wynosi 13 radnych.

 

Do pkt. 5.

Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Gminy Dopiewo”.

 

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy, która poinformowała, że z wnioskiem o jego przyznanie Ks. Stanisławowi Kozierowskiemu - Proboszczowi Parafii w Skórzewie w latach 1910 – 1929; współorganizatorowi Powstania Wielkopolskiego; wyróżnienie pośmiertne - wystąpiła grupa radnych. Przyznanie medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo Gminy”  jest uznaniem dla długoletniej pracy na rzecz społeczności Gminy Dopiewo.

Wniosek o nadanie medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo Gminy”  został jednogłośnie zaakceptowany przez członków Kapituły w dniu 4 maja 2010 r. w głosowaniu tajnym, stąd zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały. Przewodnicząca Rady poinformowała, że w biurze rady można się zapoznać z obszerniejszym wnioskiem dotyczącym Ks. Kozierowskiego.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radny Dziembowski: dwa lata temu odbyła się szersza dyskusja na temat osoby Ks. Stanisława Kozierowskiego kiedy nazwaliśmy jego imieniem jedną z ulic w Skórzewie.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych (salę obrad na moment opuścił radny Pan J. Przybył), 12 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XLVIII/358/10 w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Gminy Dopiewo”.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 5 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 6.

Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Gminy Dopiewo”.

 

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy, która poinformowała, że z wnioskiem o jego przyznanie Ks. Janowi Laskowskiemu  - organizatorowi strajku dzieci wrzesińskich, Proboszczowi Parafii w Konarzewie w okresie przedwojennym; wyróżnienie pośmiertne - wystąpiła grupa radnych. Przyznanie medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo Gminy”  jest uznaniem dla długoletniej pracy na rzecz społeczności Gminy Dopiewo.

Wniosek o nadanie medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo Gminy”  został jednogłośnie zaakceptowany przez członków Kapituły w dniu 4 maja 2010 r. w głosowaniu tajnym, stąd zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały. Przewodnicząca Rady poinformowała, że w biurze rady można się zapoznać z obszerniejszym wnioskiem dotyczącym Ks. Laskowskiego.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych (salę obrad na moment opuścił radny Pan J. Przybył), 12 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XLVIII/359/10 w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Gminy Dopiewo”.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 6 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 7.

Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Gminy Dopiewo”.

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodnicząca Rady Gminy, która poinformowała, że z wnioskiem o jego przyznanie Panu Pułk. Andrzejowi Kopie - Podpułkownikowi WP, dowódcy 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich, organizatorowi Powstania Wielkopolskiego na terenie powiatu zachodnio – poznańskiego i Gminy Dopiewo; wyróżnienie pośmiertne - wystąpiła grupa radnych. Przyznanie medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo Gminy”  jest uznaniem dla długoletniej pracy na rzecz społeczności Gminy Dopiewo.

Wniosek o nadanie medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo Gminy”  został jednogłośnie zaakceptowany przez członków Kapituły w dniu 4 maja 2010 r. w głosowaniu tajnym, stąd zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały. Przewodnicząca Rady poinformowała, że w biurze rady można się zapoznać z obszerniejszym wnioskiem dotyczącym Płk. Kopy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych (salę obrad na moment opuścił radny Pan J. Przybył), 12 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XLVIII/360/10 w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Gminy Dopiewo”.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 8.

Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Gminy Dopiewo”.

 

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy, która poinformowała, że z wnioskiem o jego przyznanie Pani  Elżbiecie Nowickiej - długoletniej dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie - wystąpili mieszkańcy gminy (ponad 180 podpisów). Przyznanie medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo Gminy”  jest uznaniem dla długoletniej pracy na rzecz społeczności Gminy Dopiewo.

Wniosek o nadanie medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo Gminy”  został  zaakceptowany przez członków Kapituły w dniu 4 maja 2010 r. w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów: 3 „za”, 1 „wstrzymujący”, 1 „przeciw”, stąd zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Danielewski: w stosunku do powyższej kandydatury były rozbieżności członków Kapituły, dlaczego?

 

Przewodnicząca Rady Gminy: głosowanie członków Kapituły było tajne, nikt nie uzasadniał swojego głosu.

 

Radny Danielewski: odczuwam pewien dyskomfort gdy zestawimy tak zacne postacie, o których była mowa wcześniej z dyrektorem Biblioteki. Nie powinniśmy tego stawiać na jednym podium. Na przyszłość proszę, aby nie stawiać na jednej szali ludzi bardzo zasłużonych ze zwykłymi obywatelami, którzy w moim odczuciu specjalnie się nie wyróżnili. Może powinno wręczyć się te medale w różnym czasie, na różnych uroczystościach.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: z wnioskiem o nadanie medalu może wystąpić m.in. grupa 6 radnych oraz 50 mieszkańców. Wpłynął wniosek, więc obowiązkiem Kapituły było jego rozpatrzenie. Trudno rzeczywiście porównać dokonania Pani Nowickiej z osobami, o których rozmawialiśmy wcześniej, ale to radni dziś mają wspólnie  o tym zadecydować.

 

Radna Jamont: rzeczywiście w przyszłości należy się zastanowić, czy osoby, które wykonują dobrze swoje obowiązki, ale są to obowiązku służbowe, wykonywane za wynagrodzeniem, powinny być nagradzane medalem. Uważam, że wyróżnienia powinno się przyznawać za zasługi ponad standardowe. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: uważam, że do zasług ponad standardowych Pani Elżbiety Nowickiej można zaliczyć zorganizowanie Klubu Seniora i Teatru Baj.

 

Radny Kapciński: uważam, że procedura przyznawania medali była prawidłowa. Głosowanie członków Kapituły nie było jednomyślne, ale to Rada Gminy na dzisiejszej sesji ma ostatecznie zadecydować.

 

Radny Dziembowski: w związku z faktem, że nie ma regulaminu przyznawania odznaczeń, proponuję, aby Kapituła jeszcze raz się zebrała i opracowała taki regulamin, który byłby także załącznikiem do statutu.

 

Sekretarz Gminy: w ustawie o nadawaniu odznaczeń i medali jest zapis, że medale powinno się przyznawać osobom żyjącym po zakończeniu określonej pracy, ale powyższa sytuacja nie odnosi się do naszych zapisów w statucie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: dlatego zasadnym jest stworzenie takiego regulaminu jako załącznika do statutu, o co wnioskuję.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 7 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 4 głosami „wstrzymującymi” podjęła Uchwałę nr XLVIII/361/10 w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Gminy Dopiewo”.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Gminy Dopiewo”.

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodnicząca Rady Gminy, która poinformowała, że z wnioskiem o jego przyznanie Pani Eligiuszowi Tomkowiakowi - regionaliście, autorowi lub współautorowi wielu opracowań historycznych, w tym dotyczących Gminy Dopiewo - wystąpiła grupa radnych. Przyznanie medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo Gminy”  jest uznaniem dla długoletniej pracy na rzecz społeczności Gminy Dopiewo.

Wniosek o nadanie medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo Gminy”  został  zaakceptowany przez członków Kapituły w dniu 4 maja 2010 r. w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów: 4 „za”, 1 „wstrzymujący”, 1, stąd zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały. Przewodnicząca Rady poinformowała, że w biurze rady można się zapoznać z obszerniejszym wnioskiem dotyczącym Pana E. Tomkowiaka.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 8 głosami „za” 2 głosami „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi” podjęła Uchwałę nr XLVIII/362/10 w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Gminy Dopiewo”.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Dopiewie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: zgodnie z § 45 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Dopiewie Wójt Gminy Dopiewo powołuje Opiekuna Rady, którego zatwierdza Rada Gminy. Zadaniem Opiekuna jest zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a organami samorządowymi Gminy i Urzędem Gminy w Dopiewie. Opiekun wykonuje funkcję odpłatnie na podstawie stosownej umowy cywilnej. Opiekunem Młodzieżowej Rady zgodziła się zostać Pani Katarzyna Macudzińska. Pani  Katarzyna Macudzińska mieszka w Skórzewie i pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego w Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Dopiewie. Jest przez młodzież bardzo lubiana i zaangażowała się w działania na rzecz utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Dopiewo, m. In. przygotowała młodzież gimnazjalną z Dopiewa do wyborów, uczestniczyła w pracach Gminnej Komisji Wyborczej, wsparła działania integrująco – warsztatowe przygotowujące młodzież do odbycia I Sesji MRG. Pani Katarzyna posiada umiejętność nawiązywania dobrych relacji z młodzieżą i swoją postawą może doprowadzić do integracji zróżnicowanych środowisk młodzieży naszej Gminy. Przedmiotowa sprawa została uzgodniona z Wójtem, który wyraził zgodę na zawarcie umowy z Panią Macudzińską na sprawowanie funkcji opiekuna MRG.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Danielewski: jak długo chcemy jeszcze rozdmuchiwać administrację, podwójna obsługa prawna, konsultant ds. środków unijnych, teraz opiekun młodzieżowej rady.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: jak dużo pracy jest przy obsłudze dorosłej rady gminy może powiedzieć Państwu Pan Damian. Podobną pracę trzeba wykonać także przy młodzieżowej radzie gminy. Tu również odbywają się spotkania, które trzeba zorganizować, odbywa się praca w zespołach roboczych, sporządzić należy protokoły w posiedzeń sesji, zespołów roboczych, wysłać zawiadomienia, przygotować projekty uchwał. Ponadto młodzież planuje zorganizowanie imprezy plenerowej w gimnazjum w Skórzewie, z którą również będzie się wiązało dużo pracy organizacyjnej. Wszystkie ww. sprawy będzie wykonywać - lub pomagać organizować – Pani Macudzińska, która po prostu „spadła nam z nieba”. Natomiast co do ilości zatrudnienia w Urzędzie Gminy, to może należy się temu przyjrzeć.

 

Skarbnik Gminy: w uchwale jest zapis, że Wójt powołuje opiekuna, gdyby tego nie zrobił nie wykonałby uchwały Rady Gminy, a więc w tym przypadku to Rada powoduje zwiększenie zatrudnienia.

 

Radny Dziembowski: ile osób jest zatrudnionych w Urzędzie Gminy?

 

Skarbnik Gminy: około 50 osób.

 

Radny Nowaczyk: znam Panią Macudzińską, jest to osoba wyjątkowo otwarta, kontaktowa, jak najbardziej trafiona osoba na stanowisko opiekuna dla młodzieży. Ale temat jest głębszy, powołaliśmy młodzieżową radę, ale zapomnieliśmy młodzież przygotować do wyborów. Przy dyskusji na ten temat nie było mowy o wzmocnieniu etatów, ale to nie jest wszystko. Słyszę tutaj o imprezie masowej, która pochłonie kolejne środki, poza tym młodzież sobie takiej imprezy sama nie zorganizuje. Apeluję, aby trzymać nasz budżet w ryzach, bo będzie tylko gorzej z finansami.

 

Radna Walich: młodzieżowa rada dopiero powstaje i my powinniśmy im pomóc, tak jak pomaga rada rodziców. Poza tym dzieci to najważniejsza inwestycja w życiu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: nie podcinajmy skrzydeł młodzieżowej radzie, bo to są rzeczywiście nadzwyczajne osoby, które społecznie pracują pod okiem opiekuna, są bardzo samodzielni, sami przygotowali plan działania. Zaczynają od imprezy plenerowej, żeby młodzież mogła się poznać, integrować ze sobą. Co do kosztów: w tej chwili mówimy tylko o technicznej obsłudze młodzieżowej rady, ale chcę wrócić do jednej sprawy. Na poprzedniej sesji zapytałam Panią E. Nowicką, co się stało z kwotą 40 000 zł, które zabezpieczyliśmy na koordynatora ds. kultury. Pani Nowicka wyjaśniła, że połowa tej kwoty została wydana na występ Stachurskiego w zeszłym roku, a w sumie występ tego artysty kosztował ok. 40 000 zł. A my tutaj rozmawiamy o imprezie, na którą potrzeba 200 zł – wynagrodzenie DJ. To ma być impreza, na której młodzież chce pokazać, że można bawić się bez używek, organizują konkurs „mam talent”, zapraszają wszystkie młodzieżowe stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy. A koszty funkcjonowania młodzieżowej rady na pewno będą większe, bo oni będą wnioskować o różne sprawy. Młodzież jest naszą przyszłością i musimy jej stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju i funkcjonowania.

 

Radny Nowaczyk: ja będę głosował za zatwierdzeniem tej Pani na opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy, ale jeszcze raz powtarzam: nic nie dzieje się za darmo, uczmy młodzież pracy bezinteresownej.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 10 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła Uchwałę nr XLVII/363/10 w sprawie zatwierdzenia opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Dopiewie.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 11.

Omówienie organizacji sesji uroczystej planowanej na 24.05.10 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: 24 maja br. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy „Ocalić od zapomnienia”. Ubolewam jednak nad tym, że w zaproszeniu nie znalazł się porządek obrad sesji. Następnie Pani Przewodnicząca przeczytała porządek obrad uroczystej sesji.

 

Radny Dziembowski: na spotkaniu z Wójtem uzgodniliśmy, że medale, które nadaliśmy pośmiertnie powinny wisieć w ramkach w kościołach, dlatego powinniśmy zawiadomić zainteresowanych księży, żeby byli obecni na sesji i byli przygotowani na odbiór medali.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: skoro program uroczystej sesji nie został zamieszczony w zaproszeniach, to wnioskuje o zamieszczenie go na stronie internetowej gminy i wykonanie kilku plakatów, promujących to wydarzenie. Zaproszenia powinny także otrzymać szkoły oraz Młodzieżowa Rada Gminy. Dobrze byłoby zorganizować dowóz młodzieży na sesję.

 

Sekretarz Gminy: można zorganizować dowóz, ale kiedy była organizowana I Sesja MRG to z dowozu skorzystała tylko jedna szkoła.

 

Do pkt. 12.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Brak

 

Do pkt. 13.

Wolne głosy.

 

Brak

 

Do pkt. 14.

Zakończenie obrad XLVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 10 załączników.

 

Protokół zawiera 9 stron, ponumerowane od 1 do 9.

 

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska