Uchwała Nr X / 104 /03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 16 czerwca 2003r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002r. dotyczącej budżetu na 2003 rok.

Na podstawie art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 §1

I     Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:                                            367.327                         

      do wysokości                                                                                                         18.749.855

w tym:

  1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

      bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych

      zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę                                                      11.812

      do wysokości                                                                                                        642.800

(Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały)

 II   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                                                           367.327

     do wysokości                                                                                                          20.369.876

w tym:

     1.   Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę                                                                 367.327                                               

            do wysokości                                                                                                   14.108.841

w tym:

      -    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę                       2.000

            do wysokości                                                                                                    6.868.090      

   -    wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

   rządowej zleconych gminom zwiększa się o kwotę                                               11.812                        

   do wysokości                                                                                                        642.800

 (Zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały)

 § 2

Plan przychodów i wydatków dla gminnych jednostek organizacyjnych i środków specjalnych stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 § 3

Pozostałe punkty i paragrafy Uchwały Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/37/03 z dnia 10 lutego 2003 r., zmienionej Uchwałą Nr VI/49/03 z dnia 31 marca 2003 r., zmienionej Uchwałą  Nr VIII/80/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/89/03 z dnia 26 maja 2003r. pozostają bez zmian.

 § 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.