Uchwała Nr IX/92/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 26 maja 2003 r.

 w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Palędzie, rejon ul. Nowej, działki nr 172/10, 172/19, 177, 181, 182, 183, 218/4, 218/27 oraz część działek 172/20, 178, 189, 217/2, 217/4.

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 15 poz. 139 z 1999 r.) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 13.12.2001 r. Nr 142 poz. 1591) po rozpatrzeniu zarzutu wniesionego do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Palędziu, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

 Rada Gminy Dopiewo odrzuca zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie złożony przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

 § 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.