Uchwała nr XL/286/09

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 28 września 2009 r

 

w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Więckowice

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. Nr 19 poz.115 z późn.zm), Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

§ 1.

1.Nadaje się następującą nazwę drodze wewnętrznej położonej we wsi Więckowice obejmującej  działkę o numerze ewidencyjnym nr 30/18 nazwę „Cedrowa”

2.Szczegółowe położenie drogi wymienionej w § 1 ust.1 przedstawia szkic stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwalona nazwa drogi podlega naniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną wsi Więckowice

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym   Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzją Nr RB 7430/64/2007 z dnia 2007.06.18 oraz Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30 w wyniku, czego powstała działka nr 30/18 przeznaczona pod drogę wewnętrzną - proponowana nazwa ulicy Cedrowa. Zgodnie z art.8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właściciel drogi wewnętrznej oraz Rada Sołecka w Więckowice wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy.