U c h w a ł a   Nr VI/62/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 31 marca 2003r.

 w sprawie uznania  skargi dot. ustalenia ceny biletu miesięcznego z miejscowości Skórzewo do Poznania za bezzasadną.

 Na podstawie  art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 z 2001r. poz. 1591 z 2001r., ze zmianami)  oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego zał.  nr 5 do Statutu Gminy Dopiewo ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 128 poz. 2491 z dnia 18 października 2001r. Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1

 Po rozpatrzeniu skargi z dnia 28.01.003r. nadesłanej  przez  Panią Krystynę Paschilke i Panią Barbarę Brocką zam. w Skórzewie  w sprawie niezadowolenia z ceny  biletu miesięcznego  za przejazdy pasażerskie środkami  komunikacji gminnej, ustalonych Uchwałą Nr III/25/02 Rady Gminy  Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002r. ,  uznaje się skargę za bezzasadną.

 § 2

 O załatwieniu skargi należy powiadomić skarżącego, podając uzasadnienie do  sposobu załatwienia skargi.

 § 3

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

 § 4

 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.