uchwała Nr IV/31/03

Rady Gminy Dopiewo

z 10 lutego 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Wiejskiej i Leśnej, działki oznaczone numerami geodezyjnymi 361 do 363, 366 do 369, 451/1, 451/4, 451/5, 451/7 do 451/10, 452/1, 472 oraz część działki nr 359/1.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999 r. Nr 15 poz. 139. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XLV/394/01 Rady Gminy Dopiewo z 26.11.2001 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 Rozdział IPrzepisy ogólne

 §1.

 1.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Wiejskiej i Leśnej, działki oznaczone numerami geodezyjnymi 361 do 363, 366 do 369, 451/1, 451/4, 451/5, 451/7 do 451/10, 452/1, 472 oraz część działki nr 359/1 o powierzchni ok. 9 ha.

2.      Granice obszaru planu o którym mowa w ust.1 określa rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  §2.

 1.      Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1)      wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objętych zmianą planu,

2)      umożliwienie pełnienia nowych funkcji przy jednoczesnej ochronie interesów publicznych i lokalnych,

3)      wyznaczenie zasad podziału terenów,

4)      wyznaczenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

5)      ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej w tym wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikających z nowego sposobu zagospodarowania terenu.

2.      Przedmiotem ustaleń planu są:

1)      tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, oznaczone na rysunku planu symbolem MJ;

2)      tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z zabudową usługową, oznaczone na rysunku planu symbolem MJ/U;

3)      tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;

4)      tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem KD;

5)      zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną;

6)      zasady ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi, w tym ochrony akustycznej;

7)      zasady kształtowania sfery przestrzenno – wizualnej.

3.   Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)   planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w §1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo o ile z treści  przepisu nie wynika inaczej,

3)   rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

4)   przedstawieniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie,

5)         przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć taki rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, które uzupełnia i wzbogaca przewidywaną funkcję podstawową,

6)         przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć taki rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia i nie koliduje z warunkami i wymogami przewidywanej funkcji podstawowej,

7)         funkcji terenu – jest synonimem przeznaczenia podstawowego,

8)         funkcji dopuszczalnej – jest synonimem przeznaczenia dopuszczalnego,

9)   terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10)     linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian  budynków,

11)     działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

12)     przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi,

 §3.

 1.      Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2.      Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)   granica opracowania i uchwalenia planu,

2)   symbole oznaczające przeznaczenie terenów,

3)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

4)   nieprzekraczalne linie zabudowy;

5)   klasyfikacja ulic, szerokość linii rozgraniczających ulic, odległość linii zabudowy.

 Podziały terenów na działki budowlane pozostawia się do ustalenia w „Projektach podziałów terenów na działki budowlane” pod warunkiem minimalnej szerokości działki w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej – 20,0 m.

 §4.

 Na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MJ, ustala się:

1.      Prawo do lokalizowania jednego budynku mieszkalnego, wolnostojącego, na każdej działce, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

2.      Zabudowę należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów szczególnych i odrębnych oraz następujących warunków:

1)      minimalna powierzchnia działek zabudowy mieszkaniowej – 600 m2,

2)      powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wraz z dobudowanym pomieszczeniem gospodarczym nie może przekraczać 35% powierzchni działki,

3)      wysokość budynku mieszkalnego – dwie kondygnacje z poddaszem użytkowym (mieszkalnym), max. 9,0 m do kalenicy dachu,

4)      poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego na wysokości – maksimum 0,5 m nad poziom terenu,

5)      dachy o spadkach połaci dachowych od 250 do 450, kalenice równoległe do drogi lokalnej, poszycie dachu – dachówka ceramiczna lub materiały dachówko podobne, np. blacha imitująca dachówkę z zasypką ceglaną,

6)      prawo do lokalizacji jednokondygnacyjnego budynku garażowego, o wysokości kalenicy max. 4,0 m od poziomu przylegającego terenu, z możliwością łączenia dwóch sąsiednich budynków,

7)      dla budynku garażowego dobudowanego do budynku mieszkalnego zaleca się cofnięcie min.1,2 m od głównego lica budynku mieszkalnego,

8)      obowiązek zapewnienia dojazdu do posesji z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej,

3.      Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane:

1)      ustala się podział terenu na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu,

2)      dopuszcza się możliwość zmiany układu granic i powierzchni działek, pod warunkiem, że:

a)    zalecana szerokość działki nie będzie mniejsza niż 20,0 m,

b)   powierzchnia działki nie będzie mniejsza niż 600 m2.

3)      Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

4)      W ramach nieruchomości należy przewidzieć miejsca postojowe dla przyjezdnych.

5)      Dopuszcza się możliwość łączenia dwóch sąsiednich działek stanowiących własność jednego właściciela, z zachowaniem zasad zagospodarowania terenu, na którym leżą działki i pod warunkiem nie powodowania dysfunkcji zagospodarowania terenu.

6)      Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających ulic dojazdowych KD.

 §5.

 1.      Dla terenu tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z zabudową usługową, oznaczone na rysunku planu symbolem MJ/U ustala się:

1)      Gabaryty nowych budynków mieszkalnych i pomocniczych jak w §6 pkt. 1 – 7.

2)      W budynkach mieszkalnych pomieszczenia usługowe, np. małe lokale handlu detalicznego, małą gastronomię, biura, różnego typu agencje, punkty usługowe, rzemiosło usługowe (fryzjer, szewc, itp.) i inne, nieuciążliwe dla otoczenia, związane bezpośrednio z obsługą mieszkańców, z zakazem produkcji;

3)      Pomieszczenia usługowe w budynkach mieszkalnych należy lokalizować od strony ulicy i nie mogą one być większe niż 1/3 ogólnej powierzchni budynku,

4)      Budynki pomocnicze na działce mogą pełnić funkcje: garaży, pawilonów ogrodowych, altan, a także lokali usługowych, nieuciążliwych dla otoczenia, związanych bezpośrednio z obsługą mieszkańców, z zakazem produkcji;

5)      Wprowadza się zakaz lokalizacji usług w innej formie niż określona powyżej,

6)      Nieprzekraczalny, maksymalny procent zabudowy terenu ustala się w wysokości 40%.

2.      Dla terenu zabudowy usługowej U ustala się:

1)      Następujące sposoby zagospodarowania, zabudowy i użytkowania:

a)      realizacja obiektów mieszczących usługi handlu detalicznego, gastronomii, kultury lub rzemiosła usługowego nieuciążliwego,

b)      budowę i rozbudowę urządzeń towarzyszących: dojść, dojazdów, parkingów, obiektów małej architektury, zieleńców i ogrodzeń na granicy posesji.

2)      Ustalenia zawarte w pkt. 1 muszą być realizowane w nawiązaniu do określonego rysunkiem planu układu przestrzennego sieci ulicznej i aktualnej struktury własności gruntów z zachowaniem następujących zasad gospodarowania przestrzenią:

a)      uciążliwości wynikające z funkcjonowania usług nie mogą przekraczać granic działki lub zespołu działek o podobnym przeznaczeniu,

b)      zabudowa musi być sytuowana w odniesieniu do wyznaczonych linii zabudowy;

c)      dopuszczalna, maksymalna powierzchnia zainwestowania wynosi 50%,

d)      dopuszczalna, maksymalna wysokość budynków usługowych wynosi 1 kondygnację z poddaszem użytkowym, jednak nie więcej niż 9,0 m do kalenicy dachu stromego,

e)      parkowanie pojazdów (w tym klientów) oraz dowóz towaru należy zapewnić w granicach własnej działki lub zespołu działek,

f)        wjazdy na działki narożne należy lokalizować w maksymalnej odległości od skrzyżowania ulic,

3.      Dla terenów komunikacji ustala się:

1)      Wyznacza się przebieg dróg dojazdowych zgodnie z rysunkiem planu - KD o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających,

2)      Tereny komunikacji stanowią przestrzeń do realizacji urządzeń podziemnych.

3)      Dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z potrzebami danej funkcji.

 §6.

 W zakresie obsługi infrastrukturą techniczną ustala się:

1.      Wodociąg – zaopatrzenie w wodę nastąpi z istniejącego wodociągu gminnego.

2.      Kanalizacja sanitarna – docelowo podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, w rozwiązaniu czasowym dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych.

3.      Kanalizacja deszczowa – docelowo odprowadzenie ścieków deszczowych nastąpi poprzez kanalizację deszczową w projektowanych ulicach.

4.      Energetyka – ustala się obsługę terenu w energię elektryczną z istniejącej linii energetycznej, poprzezprojektowane stacje transformatorowe typu miejskiego (stacje małogabarytowe), na podstawie warunków technicznych przyłącza, które wyda E.P.S.A. na etapie opracowania planu zagospodarowania poszczególnych działek. Dla obiektów stacji transformatorowych nie obowiązują wyznaczone linie zabudowy. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

5.      Zaleca się stosowanie do celów grzewczych gazu z dopuszczeniem paliw płynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego wraz z promowaniem nowych niekonwencjonalnych źródeł energii.

6.      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

7.      Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

8.      Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

9.      Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy.

10.  W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

 §7.

 Dla terenu strefy ochronnej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV, ustala się:

1)      Strefę ochronną obowiązującą zgodnie z przepisami szczegółowymi.

2)      Możliwe zmniejszenie strefy po uzyskaniu zgody gestora sieci.

 §8.

 Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi w tym ochrony akustycznej:

1)      Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. – Dz. U. Nr 93, poz. 58 szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi lub innych, odpowiadających im zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

2)      Ustala się zasady ochrony akustycznej wg obowiązujących norm.

 §9.

 Z dniem wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowości Dąbrowa, traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z 01.02.1993 r. w części objętej w/w planem miejscowym.

 §10.

 Określa się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

 §11.

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 §12.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.