Uchwała Nr XXXIII/219/09

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 2 lutego 2009 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej Miastu Poznań w formie dotacji celowej w kwocie 21.000 zł na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.

§ 2. 1. Dotacja zostanie przekazana w następujących transzach: do dnia 31 marca 2009 r. kwota 8.400 zł, do dnia 31 marca 2010 r. kwota 8.400 zł oraz do dnia 31 marca 2011 r. kwota 4.200 zł.

§ 3. Szczegółowe zasady współpracy i finansowania w zakresie realizacji zadania określi porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Poznań i Gminą Dopiewo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminy mogą sobie wzajemnie udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Udzielenie Miastu Poznań pomocy finansowej w kwocie 21.000 zł umożliwi dofinansowanie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego, prowadzonych przez Centrum Badań Metropolitalnych afiliowane przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Centrum to zajmuje się transferem wyników badań naukowych do szeroko pojętej praktyki politycznej, społecznej i gospodarczej. Przekazanie środków zostanie poprzedzone zawarciem umowy z Miastem Poznań. Miasto Poznań bezpłatnie będzie udostępniało wszystkie prace będące efektem działalności Centrum Badań Metropolitalnych.

Z uwagi na powyższe, wnosi się o podjęcie uchwały, która umożliwi udzielenie przedmiotowej pomocy finansowej Miastu Poznań.