Uchwała Nr XXXIII/216/09

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 2 lutego 2009 r.

 

w sprawie powołania członków Kapituły do przyznania medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo” oraz tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dopiewo”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 oraz art. 7 ust. 1 pkt 18 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz 1591 z późn zm.) .) oraz     § 142 ust 4 i 142 ust 9 Statutu Gminy Dopiewo, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXII/202/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004r.  w sprawie ustalenia Statutu Gminy Dopiewo, opublikowanej dnia 25 maja 2004 r. w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego z 2004 r., nr 74, poz. 1607 z późn. zm. Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje.

 

§ 1. W skład Kapituły powołuje się niżej wymienionych Radnych:

 

Zofia Dobrowolska

Piotr Dziembowski

Wojciech Dorna

Andrzej Radzik

Henryk Kapciński           

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dopiewo.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.