U c h w a ł a   Nr IV/36/03
Rady Gminy Dopiewo

z dnia 10 lutego 2003r.

 w sprawie powołania Skarbnika Gminy – Głównego Księgowego Budżetu

       Na podstawie art. 18 ust.2 , pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 142 z 2001r. poz. 1591 z 2001r.z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuję:

 § 1

 Rada Gminy Dopiewo powołuje na  stanowisko Skarbnika Gminy – Głównego Księgowego Budżetu Panią mgr Elżbietę Dziembowską.

 § 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 § 3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.