Zamknij okno Drukuj dokument

Dotyczy postępowania na zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy Dopiewo

Dopiewo, dnia 2009.01.05

Zp/341/30/08

 

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zbiórkę odpadów komunalnych  na terenie Gminy Dopiewo.

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223 , poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp  , Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, z najwyższą liczbą 100  punktów , w przedmiotowym postępowaniu wybrał :

a) dla zadania nr 1 Zbiórka i  opróżnianie  pojemników   siatkowych na odpady typu PET – ofertę Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, z ceną ofertową : 5.457,00 zł brutto / ryczałt za 1 miesiąc,

b) dla zadania nr 3 Zbiórka odpadów wysegregowanych przez mieszkańców, odbieranych bezpośrednio sprzed posesji – „zbiórka u źródła” -  ofertę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, z ceną ofertową : 18.832,00 zł brutto / ryczałt za 1 miesiąc,

c) dla zadania nr 4 Likwidacja dzikich wysypisk  - ofertę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, z ceną ofertową : 317,79 zł brutto / za 1 tonę

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty :

1) oferta nr 1 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo – ilość pkt. :

- dla zadania nr 2 : 100 pkt.

- dla zadania nr 3 : 100 pkt.

- dla zadania nr 4 : 100 pkt.

2) oferta nr 2 Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. ul. Zachodnia 4,       62-080 Tarnowo Podgórne – ilość pkt. :

- dla zadania nr 1 : 100 pkt.

3) oferta nr 3 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dopiewie ul. Łąkowa 7, 62-070 Dopiewo –

ilość pkt. :

- dla zadania nr 1 : oferta została odrzucona – nie podlegała ocenie

 

- dla zadania nr 2 : oferta została odrzucona – nie podlegała ocenie

- dla zadania nr 3 : oferta została odrzucona – nie podlegała ocenie

- dla zadania nr 4 : oferta została odrzucona – nie podlegała ocenie

 

2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 powołanej wyżej ustawy, Zamawiający informuje, że z postępowania została odrzucona oferta Spółdzielni Kółek Rolniczych ul. Łąkowa 7, 62-070 Dopiewo – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp , ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu . Wykonawca nie złożył w  terminie do 2008.12.30 do godz. 12.00 na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp  niezbędnych dokumentów potwierdzających spełniane warunków udziału w postępowaniu.

 

3. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy, Zamawiający informuje, że z  postępowania została wykluczona Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Łąkowa 7,                   62-070 Dopiewo – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 Pzp , ponieważ Wykonawca nie złożył w  terminie do 2008.12.30 do godz. 12.00 na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp  niezbędnych dokumentów potwierdzających spełniane warunków udziału w postępowaniu.

 

4. Na podstawie art. 93 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, Zamawiający informuje, że postępowanie w części dla zadania nr 2 - Zbiórka odpadów gromadzonych w koszach ulicznych zlokalizowanych przy drogach, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp , ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W przedmiotowym postępowaniu po wykluczeniu z postępowania Spółdzielni Kołek Rolniczych w Dopiewie , najkorzystniejszą ofertą jest oferta Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie Sp. z o.o. z ceną  : 3.745,00 zł brutto / ryczałt za 1 miesiąc , co daje roczną wartość dla tego zadania 44.940,00 zł brutto , natomiast  kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego  zamówienia wynosi 36.000,00 zł brutto rocznie . W związku z powyższym unieważnienie przedmiotowego postępowania jest zasadne .

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:2009-01-06 14:10:05
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2009-01-06 14:10:24
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2009-01-06 14:11:05
Ostatnia zmiana:2009-01-06 14:11:48
Ilość wyświetleń:1357