U c h w a ł a   Nr IV/40/03
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 10 lutego 2003r.

w sprawie powołania członków Kapituły do przyznania medalu  „Zasłużony dla Gminy Dopiewo” oraz „Honorowy Obywatel Gminy”.

Na podstawie art. 18 ust.2 , pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. 142 z 2001r. poz. 1591 z 2001r.z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 62 ust.5  Statutu Gminy Dopiewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 128 poz. 2491 z dnia 18 października 2001r. z późniejszymi zmianami  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W skład Kapituły  powołuje się niżej wymienionych Radnych :

Panią Joannę Bocian – Sobkowską

Pana Zbigniewa Nowickiego

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dopiewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia