Uchwałą Nr IV/41/03
Rady Gminy Dopiewo
z
dnia 10 lutego 2003r.

 w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2003r.

 Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. 142 z 2001r. poz. 1591 z 2001r.z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego zał. nr 5 do  Statutu Gminy Dopiewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 128 poz. 2491 z dnia 18 października 2001r. z późniejszymi zmianami  Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1

 Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej w 2003r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 §  3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.