Uchwała Nr XXX/195/08

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 24 listopada 2008 roku

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/49/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, przy ul. Leśnej i Rolnej, działki nr ewid. 346, 347 oraz część działek nr ewid. 348, 372.

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. J. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.J. Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.  Zmienia się uchwałę Nr VIII/49/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2007 r.                 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, przy ul. Leśnej i Rolnej, działki nr ewid. 346, 347 oraz część działek nr ewid. 348, 372, polegającą na wyłączeniu z obszaru opracowania planu terenu części działek o nr ewid. 346, 347 i 372, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Granice obszaru objętego planem, pozostającego w opracowaniu, przedstawiono na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości       w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu       w miejscowości Dąbrowa, przy ulicy Leśnej i Rolnej, działki o nr ewid. 346, 347 oraz część działek nr ewid. 348, 372, podjętego uchwałą Nr VIII/49/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania ww. miejscowego planu, podlega umniejszeniu obszaru opracowania planu w części działek o nr ewid. 346, 347, 372, na wniosek właścicieli gruntów działek nr ewid. 346 i 347.

 

            W związku z powyższym odstępuje się od kontynuacji opracowania planu w jego północno-wschodniej części obszaru, w części działek nr 346, 347 i 372.