Uchwała Nr XXIX/180/08

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 27 października 2008 r.

 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dopiewo

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 15, poz. 1298 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1.       Niniejsza uchwała reguluje warunki i tryb udzielania przez Gminę Dopiewo wsparcia na projekty z zakresu sportu kwalifikowanego.

§ 2.       Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)     Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dopiewo;

2)     Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dopiewo;

3)     sporcie kwalifikowanym – należy przez to rozumieć określoną w art. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29.11.2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. nr 15, poz. 1298 z późn. zm.) formę aktywności człowieka związaną z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym jako indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji osób zmierzających do uzyskania właściwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów, stanowiącej współzawodnictwo organizowane lub prowadzone w tej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia;

4)     klubie sportowym – należy przez to rozumieć klub sportowy, posiadający licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy, lub którego zawodnicy posiadają takie licencje, działający w formie stowarzyszenia, zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez starostwo powiatowe lub zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym;

5)     dotacji – należy przez to rozumieć dotację, o której mowa w art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) udzieloną klubowi sportowemu, na warunkach i w trybie przewidzianych w niniejszej uchwale;

6)     beneficjencie – należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu na warunkach i w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na dofinansowanie projektu;

7)     projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, które bezpośrednio przyczyni się do rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Dopiewo.

§ 3.       1 Gmina udziela klubom sportowym wsparcia finansowego w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zgłaszanych projektów do wysokości 40% planowanych kosztów realizacji projektu.

2.    Maksymalne wsparcie finansowe dla jednego klubu sportowego, bez względu na liczbę złożonych projektów, wynosi łącznie w roku 50.000 zł.

3.    Dotacja może zostać przeznaczona na dofinansowanie wydatków klubu sportowego związanych w szczególności z:

1)   zatrudnieniem trenerów i instruktorów;

2)   szkoleniem i treningami zawodników;

3)   przewozem zawodników na zawody lub mecze sportowe;

4)   udziałem drużyny lub zawodnika w zawodach oraz rozgrywkach  sportowych w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego (m.in.: obsługa sędziowska, obsługa medyczna, ubezpieczenie sportowe zawodników, opłaty startowe, ochrona);

5)   organizacją i udziałem w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek (m.in. koszty transportu, wyżywienia, noclegów, wynajmu obiektów do treningów, opieki medycznej);

6)   zakupem sprzętu sportowego i strojów sportowych dla klubu służącego uprawianiu sportu kwalifikowanego;

7)   utrzymaniem i remontem obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu kwalifikowanego.

4.    Z dotacji nie mogą być dofinansowane wydatki z tytułu:

1)     wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

2)     wypłaty stypendiów;

3)     transferu zawodników;

4)     kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

5)     zobowiązań klubu sportowego wynikających zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

6)     zadań i zakupów inwestycyjnych;

7)     kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 4.       1. Wspieranie finansowe klubów sportowych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

2.     Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację projektów do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok ich realizacji. Ogłoszenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej.

3.     Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać w szczególności informacje o:

1)   rodzaju zadania,

2)   wysokości środków publicznych zabezpieczonych w projekcie uchwały budżetowej przeznaczonych na realizację zadania,

3)   zasadach przyznawania dotacji,

4)   terminach i warunkach realizacji zadania,

5)   terminie składania ofert,

6)   terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert.

4.     Ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje określa corocznie Rada Gminy Dopiewo w uchwale budżetowej.

5.     Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

1)   znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy;

2)   wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs ofert;

3)   przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;

4)   koszty projektu, w tym wysokość wkładu własnego wnioskodawcy oraz udział innych źródeł finansowania;

5)   możliwość realizacji projektu przez klub sportowy;

6)   dotychczasową współpracę klubu sportowego  z Gminą.

6.     Oceny ofert dokonuje Komisja powołana przez Wójta.

7.     Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu, w tym ustalenia wysokości przyznanych dotacji dokonuje Wójt  w drodze zarządzenia.

8.     Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku klub sportowy może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

§ 5.       1. Otrzymanie wsparcia finansowego następuje na podstawie zawartej umowy.

2.    Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok budżetowy.

3.    Integralnymi elementami umowy są załączone do niej:

1)   zaakceptowany przez Wójta, ostateczny projekt przedsięwzięcia z kosztorysem,

2)   wzór sprawozdania.

4.    W treści umowy zamieszcza się postanowienia:

1)    dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu;

2)   przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym koszcie całkowitym projektu.

5.    W umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu projektu.

§ 6.       Dotacja może być przekazana po podpisaniu umowy o dofinansowanie na zasadach w niej określonych, na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta.

§ 7.       1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu.

2.    Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy o dofinansowanie oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.

3.    Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania półrocznego i końcowego z realizacji projektu w terminach:

1)   półroczne - 15 dni po zakończeniu półrocza;

2)   końcowe - 30 dni po zakończeniu realizacji projektu.

4.    W przypadku wykorzystania na realizację projektu tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w ciągu 15 dni od określonego w umowie dotacji dnia zakończenia realizacji projektu.

5.    Beneficjent nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację projektu na cele inne, niż określone w umowie.

§ 8.       1. Wójt Gminy dokonuje kontroli realizacji projektu.

2.    Czynności kontrolnych dokonuje osoba wyznaczona przez Wójta.

3.    Zakres kontroli obejmuje w szczególności:

1)   udokumentowanie rzeczowe i finansowe zrealizowanego projektu;

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania projektu;

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację projektu;

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

4.    Kontrolujący ma prawo żądania udzielania informacji o przebiegu wykonania projektu, wszelkich dokumentów związanych z jego realizacją i wydatkowaniem dotacji oraz wglądu do dokumentacji księgowej.

5.    Kontrola może być przeprowadzana w siedzibie beneficjenta.

§ 9.       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 10.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.