P r o t o k ó ł   Nr XXIV/08

sesji Rady Gminy Dopiewo  odbytej w dniu 26 maja  2008 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

 

  Sesji przewodniczyła:                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1510, a zakończono o godz. 1850

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia Radca Prawny, Pan Henryk Kuligowski.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XXIV sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1510, dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 15 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XXIV sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokółu XXII sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Przyjęcie protokółu XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.

6.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

8.       Wolne głosy.

9.      Projekt uchwały w sprawieprzyjęcia programu gospodarczego dla Gminy Dopiewo na lata 2008-2010.Druk nr 153

10.  Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Fryderyka Chopina w Skórzewie.Druk nr 154

11.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej. Druk nr 155

12.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.Druk nr 156

13.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gołuski.Druk nr 157

14.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Skórzewo.Druk nr 158

15.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r. Druk nr 159

16.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

17.  Zapytania i wnioski radnych.

18.  Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad. Uwag i wniosków nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do jego realizacji.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XXII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XXII sesji Rady Gminy i  zapytała czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję,  że można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XXII sesji.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym”, głosów „przeciw” nie było przyjęła protokół XXII sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 kwietnia 2008 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Przyjęcie protokółu XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy i  zapytała czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję,  że można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XXIII sesji.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 13 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw” nie było przyjęła protokół XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 12 maja 2008 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali przed sesją.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał  Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 7.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali przed sesją.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielała Przewodnicząca Rady Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 7 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 8.

Wolne głosy.

 

Brak

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawieprzyjęcia programu gospodarczego dla Gminy Dopiewo na lata 2008-2010.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Komisja Doraźna wypracowała program na kadencję. Na posiedzeniu końcowym dyskutowano kwestię utworzenia lub nie straży gminnej uzależniając ten zamiar od wzorowego utrzymania w czystości nieruchomości gminnych. Komisja Doraźna zakończyła swoją pracę spisaniem protokołu końcowego, w którym znalazły się  następujące uwagi:

 

 1. Dopisano do programu zadanie budowy chodnika na ul. Długiej w Zakrzewie.
 2.  Wprowadzono korektę w określeniu czasu budowy poszczególnych zadań w budowie infrastruktury drogowej (załącznik nr 1 do protokołu).
 3. Pkt 17 otrzymuje nowe brzmienie: „Realizacja innych zadań zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców i możliwościami realizacyjnymi według wniosków złożonych od początku kadencji” (pomoc w aplikowaniu o środki unijne).
 4. Pkt V nr1 otrzymuje brzmienie: „Rozważenie powołania Straży Gminnej”.
 5. Stwierdzono potrzebę podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania od gminy utrzymania obiektów gminnych we wzorowym porządku. Komisja potwierdziła bałagan w miejscach publicznych, w rowach przydrożnych, lasach itd. W obecnej chwili odczuwa się bezradność gminy w rozwiązywaniu powyższych problemów. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę na punkt V. 4, w którym zakłada się opracowanie programu „Czysta, ekologiczna gmina”. Daje to możliwość wprowadzenia zasad, reguł i sposobów poprawy stanu czystości i porządku w gminie. Działania w zakresie powołania straży gminnej i poprawy czystości w gminie powinny być prowadzone równolegle.
 6. Wprowadzenie otrzymuje brzmienie: Dążymy do stanu, w którym po upływie V kadencji Rady Gminy można było stwierdzić: Gmina Dopiewo jest przyjazna dla wszystkich ludzi oraz inwestorów ma uregulowane prawo lokalne pozwalające na zrównoważony rozwój, miło w niej żyć i pracować oraz uczyć się i odpoczywać.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że program uzyskał akceptację Komisji Doraźnej ds. opracowania programu Rady Gminy na kadencję, następnie został zaprezentowany komisjom w formie projektu uchwały. Komisje kwietniowe zaopiniowały pozytywnie Projekt Programu na Kadencję. Projekt zbudowany jest z następujących działów:

 1. Wprowadzenie (czyli zasady, którymi będzie kierowała się Rada Gminy V Kadencji).
 2. Charakterystyka Rady Gminy V Kadencji.
 3. Podsumowanie działalności Rady Gminy za okres od początku kadencji do marca 2008 roku.
 4. Priorytety na lata 2008 – 2010 z podziałem na różne dziedziny życia, a w tym:
 1. Prawo lokalne.
 2. Uporządkowanie ładu przestrzennego i strategii rozwoju gminy.
 3. Wypracowanie modelu ruchu.
 4. Priorytety w budowie infrastruktury drogowej.
 5. Realizacja zadań istotnych dla rozwoju całej gminy, o znaczeniu ponadlokalnym.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała także, że zgodnie z wnioskiem z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy ostateczny kształt stylistyczno - językowy Programowi nadał Przewodniczący Komisji Oświaty, Pan Kurpiewski. Radni mieli możliwość zapoznania się z poprawionym programem, otrzymując go wraz z materiałami na sesję. Po konsultacji z panem Kurpiewskim do programu został dopisany punkt VI w brzmieniu: „Sposób realizacji i finansowania inwestycji”. Ponadto Pan Wójt wniósł następujące uwagi:

-          Pkt IV  ppkt 1 „Priorytety w budowie infrastruktury drogowej”: budowa ronda w Skórzewie nie jest zadaniem własnym gminy, propozycja zapisu: „Pomoc finansowa w budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej - Skórzewskiej – Malwowej w Skórzewie 2008”,

-           Pkt IV  ppkt 5 „Priorytety w budowie infrastruktury drogowej”: należy rozdzielić budowę chodnika od sygnalizacji świetlnej, propozycja zapisu: „Budowa chodnika (2008 r.) i sygnalizacji świetlnej przy gimnazjum w Skórzewie”.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Nowaczyk: co z wyceną tych inwestycji,

-    Pkt C, ppkt 9 – nie zgadzam się z tezą, że warunkiem zakończenia konfliktu ze Stowarzyszeniem „Dla Przyszłości” było przejęcie zespołu pałacowo parkowego w Dąbrówce.

-          Jakie jest zdanie Pana Mecenasa na temat tej uchwały, chodzi mi głównie o odpowiedzialność za wykonanie uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy: proponuję wykreślić z  punktu Pkt C, ppkt 9 wyrazy: „tym samym”.

Mecenas Kuligowski: ten projekt różni się od tego który ja parafowałem. Obecny projekt oceniał pod względem prawnym inny radca prawny, zasady etyki zawodowej nie pozwalają mi się wypowiedzieć na temat tego projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy: dopisany punkt VI w brzmieniu: „Sposób realizacji i finansowania inwestycji” rozwiązuje problem finansowania inwestycji. Program można przyjąć, bo w jego trakcie  będziemy szukać środków na realizację. Nigdzie nie jest napisane, że program musi być zrealizowany w 100%. Jest on ambitny i będziemy dążyć do jego realizacji, mam nadzieję, że zmobilizuje on wszystkich urzędników i radnych do pracy. O szczegółowych rozwiązaniach będziemy mówić wkrótce. W związku z przyjęciem tego programu będziemy zmieniać Program Rozwoju Lokalnego, który nam się nie podobał już w momencie jego przyjęcia. Będzie okazja, żeby te 2 programy zsynchronizować. Otrzymałam od Pana Horyńskiego wycenę tych inwestycji, ale celowo jej nie upubliczniałam, gdyż uważam, ze wiele z tych inwestycji można wykonać znacznie taniej.  

 

Radny Bartkowiak: nie ma w programie punktu dotyczącego budowy kanalizacji na ulicy Młyńskiej i Stawnej w Dopiewie, a pozwolenie na budowę kończy się w lipcu tego roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: dla mnie jest jednoznaczne, że jeżeli kończy się ważność pozwolenia na budowę to inwestycja musi być realizowana. Na Komisji Budżetu sformułowano wniosek, aby Urząd Gminy przygotował wykaz wszystkich pozwoleń na budowę, będziemy się tym zajmować szczegółowo na komisjach w czerwcu br. Jeżeli uważacie Państwo żeby dopisać do programu zadanie, o którym wspominał Pan Bartkowiak to proponuję następujące brzmienie : „Finalizacja zadań dla których kończą się pozwolenia na budowę”.

 

Radny Przybył: w pkt VI ppkt 2 jest już taki zapis.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: rzeczywiście, czyli ten punkt jest niepotrzebny.

 

Wójt Gminy: chciałbym zwrócić uwagę na zapis dotyczący uruchomienia szynobusów. To nie my możemy je uruchomić tylko Urząd Marszałkowski. Proponuję brzmienie: „Wspieramy działania gminy w sprawie uruchomienia podmiejskiej  linii szynobusów”.

Ponadto pkt VI ppkt 4 powinien brzmieć: „Maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie stwarza Unia Europejska na lata 2007 – 2013.

Radny Dorna: nie ma tutaj mecenasa, który tą uchwałę opiniował, nanieśliśmy tutaj wiele poprawek, czy to wszystko jest zgodne z prawem.

Przewodnicząca Rady Gminy: opinia dotyczyła przede wszystkim projektu uchwały, mniej samego programu. Uważam, że dzisiejsze poprawki są natury kosmetycznej i nie ma niebezpieczeństwa w ich przyjęciu.

Radny Danielewski: zabezpieczyliśmy 25 000 zł na ogrodzenie szkoły w Dopiewie, okazuje się, że potrzeba 150 000 zł, czy to jest kosmetyka.

Przewodnicząca Rady Gminy: w dniu 16 maja br. odbyła się wizja lokalna tego terenu, być może uda się poszukać tańsze rozwiązanie.

Radny Dziembowski: w programie jest zapis, że „zostało zabezpieczone 25 000 zł”, nie, że zostanie zabezpieczone. To jest forma dokonana, fakt historyczny.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji w kwietniu br. uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 10 głosami „za”, 5 głosami  „wstrzymującymi”,  głosów „przeciw”  nie było, podjęła Uchwałę nr XXIV/153/08 w sprawie przyjęcia programu gospodarczego dla Gminy Dopiewo na lata 2008-2010.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Fryderyka Chopina w Skórzewie

 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, który poinformował, że zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół za zgodą kuratora oświaty. Kurator wydał zgodę na rozwiązanie Zespołu Szkół w Skórzewie.

Uchwała ma charakter porządkowy. Rozwiązuje się z dniem 31 sierpnia 2008 r.  Zespół Szkół im. Fryderyka Chopina w Skórzewie. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zespołu począwszy  od 1 września 2008 r. mają zapewnione spełnianie obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Skórzewie oraz   w Gimnazjum w Skórzewie.

Uchwała nie wywoła żadnych dodatkowych kosztów gdyż zgodnie z § 4 przedmiotowego projektu majątek Zespołu i jego pracownicy związani z działalnością Szkoły stają się majątkiem i pracownikami tej Szkoły, a majątek i pracownicy Zespołu  związani z działalnością Gimnazjum stają się majątkiem i pracownikami tego Gimnazjum.

Sekretarz poinformował o autopoprawce: w § 3 ust. 1 po wyrazach: „Likwiduje się” należy dopisać: „z dniem 31 sierpnia 2008 r.”.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Nowaczyk: Zespół Szkół był nazwany im. F. Chopina. Czy nadanie tego imienia szkole podstawowej jest zgodne z prawem.

 

Mecenas Kuligowski: to Państwo nadajecie nazwy szkołom, nie widzę błędu w tym projekcie uchwały.

 

Radny Nowaczyk: ale wtedy nadawaliśmy imię Zespołowi Szkół specjalną uchwałą.

 

Radny Dziembowski: Pani Płuciennik na jednej z komisji wspominała, że zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie z wnioskiem o nadanie nazwy szkole występuje rada. Dlatego mam wątpliwość, czy  jako Rada możemy narzucić szkole podstawowej w Skórzewie /po rozwiązaniu Zespołu Szkół/ nadanie imienia F. Chopina. Czy nie powinno nastąpić jedynie rozwiązanie Zespołu Szkół a z nadaniem patrona poczekać na wystąpienie Rady Pedagogicznej.

 

Mecenas Kuligowski: ale tej rady jeszcze nie ma, nie widzę przeciwwskazań żeby w tej uchwale zachować nazwę dla szkoły podstawowej. My nie tworzymy od nowa tej szkoły, zmieniamy tylko organizację, to jest ciągły proces.

 

Radny Danielewski: o ile będzie drożej lub taniej kiedy powstanie ta druga szkoła.

 

Wójt Gminy: ten Zespół Szkół będzie rozdzielony na dwie placówki, każda placówka będzie miała swojego dyrektora, jest to lepsze rozwiązanie techniczne, niż gdybyśmy utrzymywali jednego dyrektora. Same koszty utrzymania na pewną będą wyższe, bo przybędzie nam nowy budynek.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIV/154/08 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Fryderyka Chopina w Skórzewie.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 11.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej.

 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy i poinformował, żewzrost opłat dodatkowych za przejazd bez biletu normalnego ulgowego, przewóz bagażu lub psa, oraz spowodowanie zatrzymania środka transportu (autobusu) bez uzasadnionej przyczyny podyktowany jest urealnieniem opłat do aktualnie obowiązujących cen za przejazdy.

Podobną uchwałę podjęła gmina Komorniki. W związku z faktem, że komunikację gminną w Gminie Dopiewo zapewnia Zakład Usług Komunalnych w Komornikach zasadnym wydaje się ustanowienie takich samych zasad postępowania w  ww. sprawach.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 13 głosami „za”, 1 głosie  „przeciw” i 1 „wstrzymującym”, podjęła Uchwałę nr XXIV/155/08 w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 12.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy i poinformował, że Rada Gminy w Dopiewie na posiedzeniu z dniu 28 stycznia 2008 r. przyjęła uchwałę o przystąpieniu doZwiązku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. W dniu 22 lutego 2008 r. Zgromadzenie Związku przyjęło uchwały o przyjęciu Gminy Dopiewo w poczet uczestników związku oraz o zmianie Statutu Związku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla uczestnictwa nowo przyjmowanej gminy w Związku  koniecznym jest przyjęcie przez nią  uchwały o przyjęciu Statutu Związku.

Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących Związek w dziedzinie gospodarki odpadami, w szczególności polegające na:

-    zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych z uczestnikami Związku instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

-    organizowaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałaniu z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

-       inicjowaniu wprowadzenia przez uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania porządku i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

-     prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej w powyższym zakresie.

 

Wójt poinformował, że dobrze byłoby przyjąć ten statut bez korekt ze względu na fakt, że w takiej samej formie muszą go przyjąć wszystkie gminy należące do Związku.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: § 28 ust. 2 – koszty działalności Związku, czy wiadomo ile będziemy płacić proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

 

Wójt Gminy: nie pamiętam ile. 

 

Radny Dziembowski: § 28 ust. 4 – o jakie straty tu może chodzić.

 

Wójt Gminy: trudno mi powiedzieć, nie było większej dyskusji na ten temat.

 

Radny Dziembowski: § 29 – czy my już jesteśmy członkiem tego Związku.

 

Wójt Gminy: uczestniczymy w Związku, ale bez prawa głosu, bo nie przyjęliśmy jeszcze statutu.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 13 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIV/156/08 w sprawie przyjęcia Statutu Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 13.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gołuski.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że decyzją Nr RB 7430/121/2007 z dnia 19.03.2007 r. Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału w wyniku czego powstała działka nr 24/3 przeznaczona pod drogę wewnętrzną – proponowana nazwa Sowia. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właścicieli drogi wewnętrznej wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy ww. ulicy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIV/157/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gołuski.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 14.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Skórzewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że Rada Sołecka ze Skórzewa wspólnie z jednym z radnych zaproponowała nadać nazwę jednej z ulic imieniem Księdza Stanisława Kozierowskiego. W związku z faktem, że przy nadawaniu nazw ulic na część osób nieżyjących jest wymagane uzasadnienie oraz życiorys takiej osoby, wystąpiliśmy do Rady Sołeckiej o uzupełnienie ich wcześniejszego wniosku o powyższe dane.

Rada Sołecka dostarczyła życiorys Ks. Kozierowskiego, który jest także uzasadnieniem do projektu uchwały.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radny Dziembowski: obecnie na tej ulicy nie ma żadnej osoby zameldowanej, nadanie nazwy nie pociągnie za sobą żadnych kosztów.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIV/158/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Skórzewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 15.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, który poinformował, że w pozycji:

 

 

             I.      DOCHODY

 

Rozdział 01095 – Zwiększono o kwotę 124.664 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu.

Rozdział 60016 – Zwiększono o kwotę 31.500 zł dochody z tytułu dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z FOGR (ul. Jeziorna w Więckowicach).

Rozdział 75621 – Zwiększono o kwotę 333.500 zł dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdział 75814 – Zwiększono o kwotę 9.000 zł różne dochody.

Rozdział 80101 – Zwiększono o kwotę 65.800 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Rozdział 85295 – Zwiększono o kwotę 12.340 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

 

          II.      WYDATKI

 

Rozdział 01095 – Zwiększono o kwotę 124.664 zł wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu.

Rozdział 60016 – Wprowadzono wydatki w kwocie:

1)      350.000 zł na budowę ul. Jeziornej w Więckowicach,

2)      350.000 zł na budowę ul. Młyńskiej w Konarzewie: w 2008 r. 15.000 zł na dokumentację, w 2009 r. 335.000 zł na wykonanie,

3)      41.500 zł na budowę chodnika w Dąbrówce.

Rozdział 75412 – Dokonano przesunięć między paragrafami (w związku z koniecznością wyposażenia nowego samochodu pożarniczego), w tym zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 4.500 zł. 

Rozdział 75818 – Zmniejszono o kwotę 32.500 zł rezerwę na wydatki majątkowe.

Rozdział 80101-80146 – Zwiększono o kwotę 65.800 zł wydatki na naukę języka angielskiego (w związku z otrzymaną dotacją), w tym wprowadzono dotację w kwocie 6.580 zł dla niepublicznej szkoły podstawowej  w Dąbrówce; dokonano przesunięć między paragrafami.

Rozdział 85295 – Zwiększono o kwotę 12.340 zł (w związku z otrzymaną dotacją) wydatki na dożywianie.

       III.    Wydatki jednostek pomocniczych

Wprowadzono zmiany w wydatkach Sołectwa Palędzie.

      IV.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Wprowadzono zadanie pn. Budowa ul. Młyńskiej w Konarzewie.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Skarbnik Gminy wyjaśnił, że pierwotnie na budowę nawierzchni ulicy Jeziornej było zarezerwowane 700 000 zł. Na Komisji Budżetu zaproponowano, aby ulicę Jeziorną utwardzić tylko na pewnym odcinku za kwotę 350 000 zł, a resztę tej kwoty przeznaczyć na budowę infrastruktury z partycypacją mieszkańców.

 

Radny Dziembowski: nawiązując do wniosku Komisji Budżetu dokonałem dzisiaj wizji lokalnej ulicy Jeziornej. Rozumiem, że utwardzenie tej ulicy miałoby być realizowane na odcinku pomiędzy ul. Słoneczną z Zbożową. Dokonałem obliczeń i okazało się, że 1m2 utwardzenia kosztowałby 300 zł., a na ul. Szarotkową zabezpieczyliśmy 200 zł/m2. Uważam ponadto, że jeżeli można uzyskać 10% dofinansowania do tej inwestycji to lepiej przeznaczyć te środki na budowę infrastruktury z partycypacją mieszkańców, bo dofinansowanie do inwestycji z ich strony będzie znacznie większe.

 

Skarbnik Gminy: co do ceny za 1m2 to w zeszłym roku płaciliśmy 230 zł/1m2 nabudowę Jeziornej, podobnie było z ulicą Batorowską.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: na komisjach przewijał się wniosek o zabezpieczenie kwoty 10650 zł na budowę wodociągu na ulicach Pogodnej i Ogrodowej w Skórzewie. 

 

Prezes ZUK, Pan Napierała: rzeczywiście na ul. Pogodnej jest dosyć intensywna zabudowa, ulica ta dochodzi do rowu i po jego drugiej stronie jest ulica Ogrodowa gdzie budynki są dopiero w budowie. Dobrze byłoby połączyć obie ulice.

 

Radny Przybył: w sprawie ulicy Jeziornej zgadzam się, że mieszkańcy dadzą więcej, ale utwardzenie tej ulicy to nie jest wymysł naszej Rady tylko poprzedniej. Podchodząc jednak w ten sposób do sprawy to w Więckowicach nigdy nie będzie zrealizowana żadna inwestycja.

Wnioskuję, aby jeszcze raz przeanalizować koszt utwardzenie ul. Jeziornej, bo rzeczywiście jest on bardzo drogi.

 

Radny Nowaczyk: czy Pan Dziembowski proponuje, aby w ogóle zrezygnować z budowy dróg dojazdowych do pół i nie korzystać z dofinansowania, czy chodzi tylko o ulicę Jeziorną.

 

Radny Dziembowski: chcę wywołać dyskusję na ten temat, logika nakazuje, że 10% to jest mniej niż np. 50% od mieszkańców.

 

Radny Nowaczyk: w zeszłym roku w ramach programu dojazdu do pół utwardzaliśmy ulicę Batorowską w Skórzewie i wtedy wszyscy się z tym zgodziliśmy, a teraz jak Skórzewo już ma, to nie róbmy np. już Więckowicom.

 

Radny Dziembowski: ulicę Batorowską uważam bardziej jako dojazdową do Skórzewa niż do pól. Ponadto w zeszłym roku byłem jeszcze niedoświadczonym samorządowcem, dziś pewne rzeczy przemyślałem i tak uważam.

 

Radny Dorna: moim zdaniem idea budowy dróg dojazdowych do pól jest dobra. Zgadzam się, że koszt budowy jest strasznie drogi i trzeba się temu przyjrzeć.

 

Radny Danielewski: te wszystkie zadania, o których wspominali Pan Nowaczyk i Dziembowski można zrealizować, ale kosztem innych inwestycji. Są sprawy pilne i pilniejsze. Uważam, że budowa kanalizacji i wodociągu jest ważniejsza od budowy np. boiska za 1 000 000 zł.

 

Radny Kurpiewski: uważam, że nie powinniśmy rezygnować z budowy dróg dojazdowych do pól, bo za chwilę to będą drogi dojazdowe do posesji, ale nie zgadzam się z tym, że nie należy budować boiska bo są inne pilniejsze potrzeby. Dostęp do szeroko rozumianej kultury fizycznej jest problemem społecznym w skali światowej. Boisko musi powstać bezdyskusyjnie. Bez dostępu do sportu rodzą się choroby cywilizacyjne jak np. cukrzyca, schorzenia kręgosłupa. To boisko, które jest obecnie w Dopiewie jest pół profesjonalnie i na nie nie mają wszyscy dostępu, bo po miesiącu eksploatacji przez wszystkich chętnych, z niego zostałoby tylko klepisko. Boisko z programu „Orlik 2012” będzie dostępne dla wszystkich przez 24h.

 

Radna Walich: czy można połączyć dofinansowanie 10% z Urzędu Marszałkowskiego z partycypacją mieszkańców (dotyczy budowy ul. Jeziornej).

 

Wójt Gminy: to by było trudne, bo zawsze mieszkańcy do nas występowali w sprawie partycypacji, teraz odwrócilibyśmy sytuację. Wcześniejszy odcinek ul. Jeziornej nie był realizowany w taki sposób. Ponadto jeżeli my zgodzimy się na zasady partycypacji mieszkańców w pewnych proporcjach, to starzy mieszkańcy którzy płacą podatki od 50 lat nigdy nie doczekają się utwardzenia, bo zabraknie środków finansowych. Ci mieszkańcy będą bardzo rozgoryczeni, że układamy jakieś media na ulicach, które powstały np. 5 lat temu, mieszkańcom nieco lepiej sytuowanym, których stać na dopłacenie do inwestycji.

 

Radny Dorna: dopóki sprawy partycypacji nie będą prawnie obwarowane ja nie będę uczestniczył w dyskusjach na ten temat, bo na razie do każdej sprawy przyjmujemy różne procenty. Ja z taką polityką się nie zgadzam, że robimy tym co mają trochę grubszy portfel.

 

Sekretarz Gminy: chciałbym się wypowiedzieć w sprawie partycypacji w budowie infrastruktury głownie na nowo powstałych ulicach. Z naszej analizy wynika, że ok. 1000 osób mieszkających w Skórzewie nie jest zameldowana. Proszę popatrzeć jakie to są straty dla gminy, ale wodę i inne media ci ludzie używają.

 

Radny Moskalik: jestem mieszkańcem Skórzewa od 40 lat i znam wszystkie bolączki nurtujące mieszkańców. Jeżeli zadecydujemy, że będziemy budować media na nowo powstałych ulicach w Skórzewie to niech każdy radny z tej miejscowości pójdzie do starych mieszkańców i im o tym powie.   

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proponuję do tematu partycypacji powrócić jak wypracujemy kompleksowe zasady jej stosowania.

 

Sekretarz Gminy: chcę powiedzieć kilka słów w sprawie budowy boiska w ramach programu „Orlik 2012”. Zostaliśmy zakwalifikowani do tego programu w pierwszej turze. 66% kwoty budowy boiska jest finansowane z zewnątrz, gmina ponosi 33% kosztów tej inwestycji. Jeżeli zrezygnujemy z tego programu następne 180 gmin czeka w kolejce żeby nas zastąpić. To boisko będzie dostępne dla wszystkich przez 24h/dobą z gwarancją na 30 lat. Uważam, że jeżeli zrezygnujemy z jego budowy to będzie wielki błąd.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: tematem powszechnego dostępu do boisk w każdej wsi, ich modernizacji powinniśmy się zająć na komisjach w czerwcu.

 

Radny Kurpiewski: w uchwale w sprawie partycypacji możemy zapisać takie zasady, że będziemy rozpatrywać wnioski tylko tych mieszkańców, którzy są zameldowani w gminie, a infrastruktura będzie zrobiona stosunkowo małym kosztem.

 

Radny Dziembowski: chciałbym podziękować Państwu za podjecie debaty na ten temat, ale nie składam żadnego formalnego wniosku w sprawie zmiany kwoty przeznaczonej na budowę ulicy Jeziornej w Więckowicach.

 

Radny Nowaczyk: OSP Dopiewo składało wniosek o dofinansowanie w kwocie 30 000 zł, czy te 20 000 zł które zabezpieczyliśmy wystarczy na wyposażenie samochodu.

 

Skarbnik Gminy: wniosek obejmował nie tylko uzbrojenie samochodu, ale również zakup ubrań bojowych. Najpierw zobaczmy na co będzie wydane te 20 000 zł, a potem zobaczymy czego brakuje.

 

Radny Dziembowski: na początku omawiania zmiany do uchwały budżetowej Pan Skarbnik poinformował, że jest kwota ok. 350 000 zł , co do której można rozważyć przeznaczenie na inwestycje  partycypacją.

 

Pan Wójt: temat ten można rozważyć na komisjach o ile nie wynikną inne potrzeby

 

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 12 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIV/159/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 16.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Do pkt. 17.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radny Kapciński: w materiałach na sesję otrzymaliśmy porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu, na której będą rozpatrywane następujące projekty uchwał:

-          w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – czy nasze straże występują o takie dofinansowanie;

-          w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi – my również myśleliśmy o takim rozwiązaniu, czy nie powinniśmy podjąć analogicznych rozmów z powiatem.

 

Wójt Gminy: myślę, że na zasadzie analogii można podjąć takie rozmowy z powiatem.

 

Radny Bartkowiak: OSP składa wnioski o dofinansowanie i otrzymuje je na ratownictwo w krajowym systemie ratownictwa, ale są to małe kwoty.

 

Radny Kurpiewski: czy nadeszła jakaś odpowiedź w sprawie sprzedaży gruntu w Zakrzewie.

 

Skarbnik Gminy: rozmawiałem z rzeczoznawcą, która poinformowała, że w ciągu 2 tygodni dokona takiej wyceny.

 

Radny Kurpiewski: remont 50m2 świetlicy w Konarzewie kosztuje 120 000 zł, podobno jest tam aż 3 inspektorów, czy można jakoś zminimalizować koszty.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: tam jest tylko 1 inspektor, kosztorys został zaprezentowany Państwu i go zaakceptowaliście. To jest kosztorys ofertowy na podstawie którego wykonawcy robią oferty.

 

Skarbnik Gminy: otrzymaliśmy 3 oferty, których ceny niewiele się różniły.

 

Radny Dziembowski: wnioskuję o zamontowanie „właściwych” spowalniaczy na ul. Kolejowej w Skórzewie, bo te które są podobno mogą być zamontowane tyko przy dużych marketach. Czy ktoś się zgłosił do konkursu na dyrektora szkoły w Skórzewie.

 

Wójt Gminy: nie mam wiedzy na ten temat.

 

Radny Grządzielewski: czy można uprościć dostęp do wysypiska śmieci dla zwykłych obywateli.

 

Sekretarz Gminy: nie możemy, ustawodawca wyraźnie określił, że wywóz śmieci może być realizowany przez firmy, które mają koncesje, w której dokładnie są określone rodzaje odpadów. Przy otwarciu składowiska odpadów dla wszystkich mogłyby się na nim znaleźć  odpady, które nie powinny być tam składowane.

 

Radny Grządzielewski: czy gmina Stęszew robi to nielegalnie.

 

Prezes ZUK, Pan Napierała: składowisko odpadów działa w oparciu o pozwolenie zintegrowane, ważne 10 lat. Mogę tyko potwierdzić słowa Pana Sekretarza. My również musieliśmy się zwrócić do Starostwa o takie pozwolenie. Osoby fizyczne nie mogą wozić odpadów na wysypisko ze względów technicznych także. Gdyby każdy przywoził np. po 10 kg to powstałby chaos. Nawet nie mamy takiej wagi. Ponadto gruz i ziemię przyjmujemy nieodpłatnie.

 

Radny Dziembowski: jakiś czas temu zostało wysłane pismo do Urzędu o zasypanie stawu koło kościoła. Jeżeli nie można tego zrobić to staw powinien mieć administratora, który będzie go utrzymywał.

 

Sekretarz Gminy: zwróciłem się do właściwej instytucji w tej sprawie i otrzymałem odpowiedź, że nie można tego stawu zasypać ze względu na stan cieków wodnych, wtedy zachwiana zostałaby gospodarka opadowa. Zapraszam jednak Pana Sołtysa i Pana Dziembowskiego do Urzędu i wspólnie przeanalizujemy to pismo.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy: czy Pan Wójt powołał już zespół ds. obchodów 90 rocznicy Powstania Wlkp.

 

Wójt Gminy: w tym tygodniu zostanie powołany.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: komisje czerwcowe planujemy w dniach 2-4 czerwca br, sesja 16 czerwca br. Jest to spowodowane wyjazdem na Litwę oraz okresem urlopowym. Przymierzamy się również wspólnie z Panem Wójtem do zmiany strony internetowej gminy. W związku z powyższym proszę państwa o dostarczenie swoich fotografii do Urzędu Gminy.

 

Do pkt. 18.

Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XXIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 14 załączników.

 

Protokół zawiera 16 stron, ponumerowanych od 1 do 16

 

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska