Uchwała nr X/64/07

                                                          Rady Gminy Dopiewo

                                                          z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej.

 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. .U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1757, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z  2001r. Nr 27, poz. 195, 2002r. Nr 144 poz. 1204, z 2003 r. Nr 137 poz. 1302, z 2004r. Nr 96 poz. 959, 210 poz.2135 ), Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

§ 1. Za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej Gminy Dopiewo, obowiązują następujące ceny biletów:

Jednorazowe:

A -    czas przejazdu do 10 minut    1,90 zł

B -     czas przejazdu do 20 minut    2,50 zł

B1-    czas przejazdu do 30 minut                                                                                  3,50 zł

C -    czas przejazdu do 50 minut    4,00 zł

Miesięczne:

A -    I strefa tj. do 5 kolejno przejechanych miejscowości, licząc miejscowość w której pasażer wsiada, jako pierwszy przystanek 96,00 zł

B -     II strefa tj. powyżej 5 kolejno przejechanych miejscowości          132,00 zł

L -     lokalny tj. przejazd do sąsiedniej miejscowości          48,00 zł

§ 2. Ustala się regulamin korzystania z autobusów gminnej komunikacji autobusowej - linii 108, o następującej treści:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z AUTOBUSÓW GMINNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W DOPIEWIE - LINIA NR 108

I.       Przewóz osób:

1.       Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich jest dozwolone wyłącznie na wyznaczonych przystankach.

2.       Pasażerowie zamierzający wysiąść na przystanku obowiązani są uprzedzić o tym prowadzącego pojazd za pomocą przycisku sygnalizacyjnego.

3.       Osoba korzystająca z autobusu linii 108 zobowiązana jest do posiadania ważnego biletu na przejazd.

4.       Pasażerowie posiadający bilet miesięczny zobowiązani są do okazania go kierowcy zaraz po wejściu do autobusu.

5.       Bilety zakupione u innych przewoźników lub w innych miastach, na linii 108 są nieważne.

6.    Po wejściu do pojazdu pasażerowie obowiązani są do regulowania należności za przejazd zgodnie z taryfą opłat ustaloną przez Radę Gminy Dopiewo.

 

 

Taryfa opłat:

Bilet jednorazowy normalny i ulgowy- czasowy

Bilet miesięczny normalny i ulgowy - strefowy

Typ

Czas

Rodzaj

Cena

Typ

Rodzaj strefy

Rodzaj biletu

Cena

A

10’

Normalny – niebieski

Ulgowy - czerwony

1,90

0,95

A

Do 5 kolejno przejechanych miejscowości

Normalny niebieski

 

Ulgowy czerwony

 

Szkolny- czerwony

 

96,00

 

 

48,96

 

 

48,96

B

20’

Normalny – niebieski

Ulgowy - czerwony

2,50

1,25

B

Powyżej 5 kolejno przejechanych przystanków

Normalny – niebieski

 

Ulgowy – czerwony

 

Szkolny –

czerwony

 

132,00

 

 

67,32

 

 

67,32

B1

30’

Normalny – niebieski

Ulgowy – czerwony

 

3,50

1,75

L

Przejazd do sąsiedniej miejscowości

Normalny – niebieski

 

 

Ulgowy-

Czerwono

 

48,00

 

 

 

24,48

C

50’

Normalny – niebieski

Ulgowy - czerwony

 

4,00

2,00

 

Bilet u kierowcy – dopłata 0,40zł

 

 

 

II.      Bilety jednorazowe czasowe.

1.    Bilet czasowy uprawniający do przejazdu w określonym czasie podanym w taryfie opłat.

A- 10 min. B - 20 min, B1 – 30 min,  C - 50 min.

2.       Tolerancja czasowa na korzyść pasażera + 1 min.

3.       Pasażer może zaopatrzyć się w bilet w punktach sprzedaży lub u kierowcy. Do biletu zakupionego w autobusie dolicza się opłatę manipulacyjną.

4.       Pasażerowie regulujący opłaty za przejazd biletami jednorazowymi obowiązani są kasować je zaraz po wejściu do autobusu.

5.       Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.

6.       Okres ważności biletu wydłuża się o czas przerwy w podróży powstałej w wyniku zamkniętych przejazdów kolejowych, korków ulicznych lub z winy przewoźnika.

III.     Bilety miesięczne.

1.       Pasażerowie posługujący się biletami miesięcznymi obowiązani są do posiadania ich w czasie jazdy.

Okazywania na żądanie kontroli biletowej oraz posiadać dokument tożsamości stwierdzający ich uprawnienia, a w przypadku biletu ulgowego, dokumentu uprawniającego do ulgi.

2.    Bilet miesięczny powinien być wypełniony kompletnie, zgodnie z oznaczeniami na blankiecie.

3.    Bilet miesięczny wypełniony nieprawidłowo lub niekompletnie (tj. z niezachowaniem zasad określonych w pkt. 2) jest nieważny.

4.       Bilety, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są sfałszowane, nieczytelne, zniszczone lub nieważne, podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem.

5.    Bilet miesięczny uprawnia do przejazdu w określonych strefach.

IV.     Bilet lokalny L upoważnia do przejazdu pomiędzy wyznaczonymi miejscowościami danej linii oznaczonymi na bilecie obok siebie.

V.      Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

1.       Inwalidzi wojenni.

2.       Dzieci do lat 4.

3.       Osoby od 70 roku życia.

4.       Niewidomi z osobą towarzyszącą.

5.       Głuchoniemi z osobą towarzyszącą.

6.       Uczniowie szkół specjalnych z opiekunem.

7.        Inwalidzi I grupy z opiekunem.

8.        Uczniowie dojeżdżający do gimnazjum w Dopiewie i Skórzewie.

VI.     Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:

1.       Dzieci powyżej 4 lat, młodzież szkolna. studenci.

2.       Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna w wieku od 6 do 18 lat nie objętych obowiązkiem szkolnym.

3.       Kombatanci.

4.       Emeryci i renciści.

5.       Osoby wymienione w punktach V i VI mogą korzystać z ulg jeżeli posiadają dokument potwierdzający ich uprawnienia.

VII.   W autobusach linii 108 obowiązuje zakaz:

1.       Przewożenia psów bez kagańca.

2.       Przewożenie butli gazowych i materiałów łatwopalnych.

3.       Przewożenia rowerów.

4.       Palenia tytoniu, zaśmiecania, niszczenia autobusów, spożywania posiłków i napojów alkoholowych.

VIII.  Opłaty dodatkowe za przewóz bagażu:

1.       Przewóz: psa, bagażu, wózka dziecięcego (za wyjątkiem psa przewodnika, wózka inwalidzkiego, bagażu podręcznego) podlega opłacie wg ceny biletu jednorazowego normalnego na danej trasie.

2.    Pod pojęciem bagażu podręcznego należy rozumieć teczkę, torebkę, siatkę, tornister, szkolny plecak.

IX.  Uprawnieni do kontroli biletowej i nakładania opłat karnych są:

1.       Przedstawiciele wyznaczonej przez przewoźnika firmy kontrolującej, posiadający identyfikator wraz ze zdjęciem kontrolera numerem i nazwą jednostki kontrolującej umieszczonym w widocznym miejscu.

2.       Kierowcy autobusów linii 108.

3.       Osoby z Urzędu Gminy Dopiewo uprawnione do kontroli, legitymujące się stosownym dokumentem (legitymacja kontrolera) wystawiona i podpisana przez Wójta Gminy.

4.       Odwołania i skargi na pracę kontrolerów można składać w siedzibie ZUK Komorniki lub Urzędzie Gminy Dopiewo.

X.      Kary za jazdę bez biletu:

1.    Bez ważnego biletu normalnego 100,00 zł

2.    Bez ważnego biletu ulgowego 50,00 zł

3.    Brak czytelnego podpisu (imię i nazwisko) na bilecie miesięcznym 40,00 zł

4.    Brak dokumentu opowiadającego do ulgi 40,00 zł

5. Uiszczenie opłaty karnej u kontrolera zniżka 30%

6. Zjazd autobusu z linii z winy pasażera 200 zł

W imieniu Gminy Dopiewo obsługę gminnej komunikacji autobusowej prowadzi Zakład Usług Komunalnych w Komornikach. Prezes ZUK przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00.

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 4. Traci moc Uchwała XLII/342/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 sierpnia 2005 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz  podaniu do publicznej wiadomości.