Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulicy Sosnowej, gmina Dopiewo.