OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.24.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działki o nr ewid. 202/9 obręb Skórzewo,  gmina Dopiewo.