Kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie przeprowadzono w styczniu 2003r. z upoważnienia Wójta Gminy Dopiewo.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące 2002r.:
- wydatki budżetowe zaewidencjonowane w rozdziale 85319 - Ośrodki Pomocy Społecznej
- prawidłowość stosowania postanowień ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych
- zgodność prowadzonej rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany w dniu 12 lutego 2003r. Kierownikowi jednostki kontrolowanej oraz Wójtowi Gminy Dopiewo.

Protokół znajduje się u Sekretarza w UG Dopiewo pok. nr 3