OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.41.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV,  na terenie działki o nr ewid. 31/1, obręb Zakrzewo,  gmina Dopiewo