OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.1.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 853/20, 853/8, 853/6 obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo