U c h w a ł a N r XXX/258/04
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 25 października 2004 roku

 

 w sprawie: nadania nazw ulicom  we wsi Zakrzewo

 Na podstawie art.18  ust. 2  pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591, z Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806; z 2003 r Dz.U. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz 1568, z 2004r

Dz.U.Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, nr 214 poz.1806)

Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

  § 1. Nadaje się nazwę ulicom we wsi Zakrzewo

 -         OWSIANA, biegnąca od ulicy Granicznej  w kierunku południowo zachodnim

-         WSPÓLNA, biegnąca od ulicy Długiej do ulicy Leśnej

§ 2. Uchwalona nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną

       wsi Zakrzewo

 § 3. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 § 4.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  

      Województwa Wielkopolskiego.