Uchwała Nr XXIX/243/04
Rady Gminy Dopiewo
z 27 września 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Ważki, część działki nr ewid. 466/54.

             Na podstawie art. 14 oraz 29 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2004, Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492), art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806) oraz Uchwały Nr XIX/179/03 Rady Gminy Dopiewo z 29 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Ważki, część działki nr ewid. 466/54 , Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej – usługi sportu i rekreacji w Skórzewie przy ul. Ważki, gm. Dopiewo.

 § 2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

 § 3. Integralną częścią planu są:

1)      rysunek planu, w skali 1 : 1000, będący załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)      rozpatrzenie wniesionych uwag do projektu planu - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3)      rozstrzygnięcie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)      planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2)      uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3)      przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

4)      funkcji terenu - jest synonimem przeznaczenia podstawowego;

5)      przeznaczeniu dopuszczalnym -należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

6)      terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

7)      wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach;

8)      linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków;

9)      działalności usługowej - należy przez to rozumieć działalność usługową i handlową o powierzchni sprzedażowej poniżej 1000m2, określoną w przepisach;

10)  uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami;

11)  tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne itp.,

12)  dominującej kolorystyce elewacji – należy przez to rozumieć wykończenie barwne powierzchni elementów budowlanych stanowiące nie mniej niż 30% całkowitej powierzchni elewacji budynku, nie licząc otworów okiennych i drzwiowych oraz powierzchni dachów.

 § 5. Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi
w następujących przepisach:

  1. ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.);
  2. ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 późn. zm.);
  3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
  4. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.);

  1. ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);

  1. ustawa z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw(Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.);

9.      ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.);

10.  ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);

11.  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138);

12.  ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 46, poz. 543);

13.  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139);

14.  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisk oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490).

 § 6. Przedmiot i zakres planu.

1.      Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.

2.      Zakres ustaleń planu wynika z Uchwały Nr XIX/179/2003 Rady Gminy Dopiewo z 27 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Ważki, część działki nr ewid. 466/54.

 § 7. Obszar objęty planem.

1.    Planem objęto obszar o powierzchni około 1,30 ha.

2.    Obszar, o których mowa w pkt. 1, położony jest w południowo-zachodniej części Skórzewa, przy ul. Leśnej i obejmuje część działki oznaczonej numerem ewid. 466/54.

 § 8. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o których mowa
w § 3 ust. 1, stanowią on granice zatwierdzenia.

Dział II
Ustalenia szczegółowe.

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania.

 § 9. Na obszarze planu ustala się podstawowe przeznaczenie: teren aktywizacji gospodarczej – usługi sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku symbolem US.

 § 10. Dla terenu objętego planem ustala się zagospodarowanie, w zależności od potrzeb, między innymi, w następujące obiekty,

1.      zespoły kortów tenisowych z trybuną;

2.      miejsca dla widzów;

3.      budynki związane z prowadzoną działalnością;

4.      drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi i place postojowe;

5.      instalacje i urządzenia techniczne;

6.      zieleń.

 § 11. Linią ciągłą oznaczono na rysunku linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 12. Wzdłuż granic terenu US wykonać pas zieleni izolacyjnej wysokiej z drzew i krzewów, przy czym należy zachować odpowiedni dobór roślin ze względu na lokalne warunki siedliskowe, przy czym przy granicy z zabytkowym parkiem dworskim, leżącym poza granicami planu, zachować jego minimalną szerokość 10,0 m.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

 § 13. Należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, przez niekorzystne przekształcanie jej budowy oraz gromadzenie odpadów i odprowadzanie ścieków.

 § 14. Na obszarze objętym planem ustala się wyposażenie w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 15. Zakazuje się prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne.

 § 16. Uciążliwości dla środowiska, związane z prowadzoną na terenie objętym planem, działalnością, a powodowane np. przez hałas, wibracje, zakłócenia elektroenergetyczne, promieniowanie i inne, nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości zajmowanej przez inwestycje je wywołujące.

 § 17. Dopuszcza się oświetlenie wszelkich obiektów zrealizowanych na obszarze planu zgodnie z zapotrzebowaniem, przy czym źródło światła nie może być skierowane bezpośrednio w okno sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej, nie może również powodować olśnień na sąsiednich terenach.

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 18. 1. W przypadku odkrycia przedmiotu, przy prowadzeniu prac budowlanych, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby archeologiczne.

2. Wykonać pas zieleni, zgodnie z § 12 niniejszej uchwały.

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.

Nie ustala się.

Rozdział 6

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

 § 19. Ustala się, że na terenie oznaczonym US zabudowę oraz urządzenie terenu należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów oraz następujących warunków:

1.      ustala się realizację obiektów kubaturowych o wysokości: do II kondygnacji lub do 9,0 m licząc od okapu do powierzchni terenu;

2.      dachy o nachyleniu od 150 do 450, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówkopodobnych lub pokryć naturalnych,

3.      wskaźnik intensywności zabudowy: do 70% w tym stałych obiektów kubaturowych do 15%;

4.      ustala się realizację ziemnych kortów tenisowych, o parametrach zgodnych z przepisami, przy czym dopuszcza się:

a)    realizację nawierzchni ze sztuczną trawą oraz mączką ceglaną lub inną nawierzchnią stosowaną na kortach, z wyłączeniem nawierzchni asfaltowej i betonowej,

b)   w miejsce kortów położonych przy granicy z działkami nr ewid. 466/39, 466/31 oraz dz. 466/53 dopuszcza się realizację budynku do gry w squascha, przy zachowaniu ustaleń planu,

c)    realizację trybuny, zgodnie z rysunkiem planu,

d)   możliwość zmiany usytuowania kortów w zależności od aktualnych potrzeb, przy zachowaniu przepisów i Polskich Norm;

5.      ustala się realizację nad kortami hal typu elipsa na konstrukcji stalowej;

6.      ustala się realizację dróg wewnętrznych, miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, przy zapewnieniu niezbędnej ilości miejsc postojowych na własnej działce, przy czym:

a)    konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych musi charakteryzować się odpowiednią nośnością, trwałością, równością i odpornością na deformacje spowodowane punktowymi obciążeniami statycznymi,

b)   stanowiska postojowe zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami przepisów,

c)    na jeden kort wyznaczyć dwa miejsca parkingowe;

7.      nieprzekraczalna linia zabudowy: od 5m do 7m od granicy działki z ul. Leśną, zgodnie z rysunkiem planu;

8.      powierzchnia terenu biologicznie czynna: od 25%, przy czym nowe nasadzenia realizować z uwzględnieniem § 12 uchwały.

 § 20. 1. Na obszarze planu ustala się stosowanie kolorów elewacji nawiązujących do zabudowy istniejącej w sąsiedztwie.

2.      Na obszarze planu ustala się stosowanie kolorów połaci dachowej nawiązujących do zabudowy istniejącej.

3.      Zezwala się na stosowanie bez ograniczeń naturalnych kolorów materiałów budowlanych, o ile barwa nie będzie zmieniana powłokami malarskimi, tynkarskimi bądź innymi, zakrywającymi naturalny kolor materiału, a materiał ten jest dozwolony do stosowania w przepisach.

Rozdział 7

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Nie ustala się.

Rozdział 8

Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 21. Dla terenu objętego planem nie przewiduje się podziału nieruchomości. Dopuszcza się jedynie wydzielenie części terenu z działki 466/54 pod teren kortów zgodnie z linią rozgraniczającą.

 Rozdział 9

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

 § 22. Na obszarze objętym planem zakazuje się realizacji przedsięwzięć wymienionych w §2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 29 października 2002 r. Nr 179 poz. 1490)

 Rozdział 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej.

 § 23. Obsługę komunikacyjną z ul. Leśnej, leżącej poza granicami planu, przy zachowaniu przepisów oraz Polskich Norm.

 § 24. Ustala się korzystanie z istniejącej infrastruktury technicznej oraz realizację nowej w liniach rozgraniczających terenu US, przy zachowaniu przepisów, Polskich Norm oraz następujących warunków:

1.      kanalizacja sanitarna: do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

2.      kanalizacja deszczowa:

1)      z powierzchni kortów poprzez własną sieć drenażu do pobliskiego rowu leżącego poza granicami planu,

2)      z dachów do chłonnych studzienek lub do kanalizacji deszczowej,

3)      z powierzchni parkingów i dróg wewnętrznych dopuszcza odprowadzenie wód deszczowych do pobliskiego rowu leżącego poza granicami planu, po wcześniejszym podczyszczeniu w urządzeniach;

4)      zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;

3.      zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem istniejących komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę; dopuszcza się realizację własnego ujęcia wody, wykorzystywanego do podlewania terenu objętego planem, przy czym, jeżeli zajdzie konieczność, inwestor uzyska właściwe pozwolenia wymagane przepisami, m.in. Prawa wodnego;

4.      urządzenia elektroenergetyczne: z istniejących urządzeń elektroenergetycznych;

5.      sieć gazowa: ustala się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

6.      zaopatrzenie w ciepło: przy ogrzewaniu budynków zastosować źródła energii o ograniczonej emisji, dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii;

7.      inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach.

Rozdział 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.

Nie ustala się.

Dział II

Przepisy końcowe.

 

§ 25. Plan zachowuje ważność, również wtedy, jeśli nastąpi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w § 3 przepisów, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu oraz nastąpi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych działek.

 

§ 26. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 15%.

 

§ 27. Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w § 5 pkt 5, niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych: rola kl. IV a, o powierzchni 1,30 ha, na cele określone w uchwale.

 

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.