Dopiewo: Nr postępowania ROA.271.35.2012 Wykonanie nawierzchni w ul. Akacjowej w Drwęsie
Numer ogłoszenia: 204203 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dopiewo , ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie, tel. 0618148331 w 34, faks 061 8148092.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nr postępowania ROA.271.35.2012 Wykonanie nawierzchni w ul. Akacjowej w Drwęsie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania nawierzchni w ul. Akacjowej w Drwęsie - ok. 370,00 mb. Przedmiotowe zadanie należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową oraz wytycznymi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiary robót należy traktować jako elementy dodatkowe (pomocnicze) , a nie służące do obliczenia ceny ofertowej. 1.2. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem -parametry nie gorsze- Zamawiający rozumie parametry o co najmniej takich samych lub wyższych standardach jakościowych, niż wskazane w dokumentacji. 1.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wszelkie prace na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy , okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. 1.4.Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy. 1.5.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112600-1 wycinanie i napełnianie zieleni 45112210-0 usuwanie wierzchniej warstwy zieleni 45111100-9 roboty w zakresie burzenia 45233330-1 fundamentowanie robót 45233252-0 roboty w zakresie nawierzchni ulic 45112700-2 roboty w zakresie kształtowania terenu 45233290-8 instalowanie znaków drogowych 02520000-5 drzewa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.11.26.00-1, 45.11.22.10-0, 45.11.11.00-9, 45.23.33.30-1, 45.23.32.52-0, 45.11.27.00-2, 45.23.32.90-8, 02.52.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2.000,00 zł musi zostać złożone przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 .Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem załącznika nr 1 do siwz. 2.Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9 SIWZ 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. 5. Kosztorys uproszczony z tabelą elementów scalonych .

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: a. konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót zamiennych , opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, b. przyczyn zależnych od Zamawiającego bądź też od Organów Administracji - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, c. działania siły wyższej - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, d. warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy. 3. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o jakim mowa w ust. 2, na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności, pod warunkiem dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 4. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się przez niego z terminów zakończenia Inwestycji budowlanej. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, określającym datę wystąpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania. 5. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych wraz z podaniem ich wartości kosztorysowej. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub na materiały, technologie i urządzenia o wyższych parametrach niż te określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Za wykonanie robót zamiennych Wykonawca nie może żądać podwyższenia ustalonego w § 14 wynagrodzenia ryczałtowego. Uzasadnieniem zmian mogą być jedynie: prawidłowa realizacja przedmiotu umowy lub zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, bądź też obniżenie kosztów inwestycji, przy czym w tym ostatnim przypadku ustalone w § 14 ust. 2 wynagrodzenie ryczałtowe ulegnie obniżeniu w tym samym wymiarze. 6. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi postanowieniami, które z punktu widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły zostać uznane za porównywalne. 7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach: a) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy (np. pozwolenia na budowę), o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów Wykonawcy, b) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, c) zawieszenia robót przez Zamawiającego, d) innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, f) w przypadku gdy Wykonawca zwróci się z wnioskiem do zamawiającego o przyspieszenie wykonania. 8. W sytuacji gdy nastąpi zmiana terminu realizacji zamówienia z powodów opisanych w ust. 2 i 7, istnieje możliwość zmiany liczby odbiorów częściowych, liczby faktur częściowych oraz procentowej wysokości transz płatności za wykonanie przedmiotu umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokości wynagrodzenia częściowego do procentowego zaawansowania prac).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo , pok. nr 118.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo , pok. nr 5 - Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 45 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Udostępnienie dokumentacji postępowania odbywać się będzie po złożeniu pisemnego wniosku. Zamawiający określi termin i miejsce udostępnienia dokumentacji..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie