Numer ogłoszenia: 382278 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 204203 - 2012 data 24.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie, tel. 0618148331 w 34, fax. 061 8148092.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: