Uchwała Nr XIII/85/07

                                                                   Rady Gminy Dopiewo

                                                                  z dnia 11 września 2007r.

w sprawie: utworzenia  na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP  w dniu 21 października 2007 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499, Nr 74 poz.786, Nr 154 poz.1802; z 2002 r. Nr 14 poz.128, Nr 113 poz.984, Nr 127 poz.1089, Nr 153 poz.1271; z 2003 r. Nr 57 poz.507, Nr 130 poz.1188; z 2004 r. Nr 25 poz.219; z 2005 r. Nr 140 poz.1173 z 2006 r. Nr 218 poz.1592; z 2007 r. Nr 112 poz.766) Rada Gminy Dopiewo na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Na terenie gminy tworzy się następujący obwód do głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

 

Nr obwodu

głosowania

 

Granice obwodu

głosowania

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

 

10

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej

w Lisówkach

 

Dom Pomocy Społecznej

w  Lisówkach

tel. 814-80-49

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Dopiewo.