Uchwała Nr  XLVII/374/05    Rady Gminy Dopiewo

z dnia 12 grudnia 2005 roku

 w sprawie  wyrażenia zgody na wniesienie przez Wójta Gminy Dopiewo zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 1 art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy                  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153 poz. 1271, oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005r. Nr 172 poz. 1441) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Wójta Gminy Dopiewo zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo, zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 11 marca 2005r.

 

§ 2 . Zgodnie z § 7 Umowy o dofinansowanie Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo ustala się zabezpieczenie, o którym mowa w § 1 , w następujących formach:

-         weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal),

-         notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

 

§ 3. Każde z wymienionych w § 2 zabezpieczeń obejmuje wartość dofinansowania równą kwocie 1.206.209,32 zł (słownie : jeden milion dwieście sześć tysięcy dwieście dziewięć złotych 32/100).

 

§ 4 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Gmina Dopiewo – beneficjent dofinansowania zobowiązana jest do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zawartej dnia 11 marca 2005 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Wójtem Gminy Dopiewo.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie Projektu pn.. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 3- Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy  wnosi się na podstawie § 7 tej umowy, który brzmi :

Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą w dwóch wybranych następujących formach :

1)      weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal),

2)      notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.