W dniu 1 września 2021 r. Wójt Gminy Dopiewo wydał Zarządzenie nr 341/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy na 2022 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Konsultacje przeprowadza się od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 września 2021 r. w formie zgłaszania uwag do „Programu współpracy na 2022 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.