<>

W dniu 7 października 2020 r. Wójt Gminy Dopiewo wydał Zarządzenie nr 230/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy na 2021 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ”.

 

Konsultacje przeprowadza się od dnia 8 października 2020 r.  do dnia 22 października 2020 r. w formie  zgłaszania uwag do „Programu współpracy na 2021 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.