Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Dopiewo

Typ: Rejestr
 

Nazwa: Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Dopiewo
 

Komórka organizacyjna: Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Sposób, miejsce i zasady udostępniania danych zawartych w zbiorze:

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dopiewo prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189). Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dopiewo:

 • Rejestr instytucji kultury prowadzi:
  Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
  Urzędu Gminy w Dopiewie
  ul. Łąkowa 2a pok. 13, 62-070 Dopiewo
  tel.:    +48 (61) 8 941 374

                           +48 (61) 8 941 202          

 • Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
 • Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 • Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 • Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 • Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto:               

Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu, Oddział w Dopiewie

Nr: 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.