Wójt Gminy Dopiewo zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach planowanych do ogłoszenia  konkursów ofert na realizację zadań na 2016r.

 

Informacje ogólne i zadania komisji konkursowej

 

Na podstawie art. 15. ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) zwanej dalej Ustawą

  1.  Wójt Gminy Dopiewo zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazania osób zwanych dalej kandydatami, które będą brały udział w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert w trybie konkursowym na 2016r.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  3. Wójt powołuje komisje konkursową najpóźniej w dniu 29 grudnia 2015r
  4. Zadaniem komisji konkursowej będzie:

·         ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Dopiewo, który podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków,

·         wypełnienie karty oceny formalnej i merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przez poszczególnych członków komisji.

 

Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisjach konkursowych


W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają następujące kryteria:

 

  • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy,
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
  • zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w  art.3 ust.3 ustawy.

Miejsce i termin złożenia dokumentów


Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do składanie oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz z załącznikiem) w kopercie z dopiskiem można składać:

 

„Zgłoszenie kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2016 r.”

Adres:

Gmina Dopiewo

ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo,

Termin składania dokumentów do 16 grudnia 2015r. godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Dopiewo.