Zarządzenie nr 165/16 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 4 października 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy na 2017 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”