OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.121.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej na terenie części działek o nr ewid. 344/36, 345/64, 344/55 i 345/39, obręb Dopiewo, gmina Dopiewo