OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.121.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie części działek o nr ewid. 344/36, 345/64, 344/55 i 345/39, obręb Dopiewo, gmina Dopiewo