OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.116.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 371/2 i 366/21 oraz części działki o nr ewid. 371/9, obręb Skórzewo, gmina Dopiewo