OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.94.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na linii elektroenergetycznej SN-15kV na terenie działki o nr ewid. 142/35 obręb Zakrzewo, Gmina Dopiewo