OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.111.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie części działki o nr ewid. 74/1, obręb Skórzewo, gmina Dopiewo