OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.110.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 94/3 i 94/10 oraz na terenie części działki o nr ewid. 113/1, obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo .